IKUTORA (12691) Basic Information

Location Hokkaido (SORACHI GUN MINAMIFURANO CHO, HOKKAIDO) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-02-03 07:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 49.0 1994-08-12 16 (UTC) 1994-08-12 16 (UTC) Draw Search List
2 35.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-17 19 (UTC) Draw Search List
3 34.0 1981-07-09 20 (UTC) 1981-07-09 20 (UTC) Draw Search List
4 33.0 2006-08-18 10 (UTC) 2006-08-18 10 (UTC) Draw Search List
5 31.0 1982-08-29 18 (UTC) 1982-08-29 18 (UTC) Draw Search List
6 28.0 1995-08-08 14 (UTC) 1995-08-08 14 (UTC) Draw Search List
7 27.0 1985-09-01 06 (UTC) 1985-09-01 06 (UTC) Draw Search List
8 26.0 1989-08-13 23 (UTC) 1989-08-13 23 (UTC) Draw Search List
8 26.0 1989-09-03 22 (UTC) 1989-09-03 22 (UTC) Draw Search List
10 24.5 2011-08-14 23 (UTC) 2011-08-14 23 (UTC) Draw Search List
11 24.0 2010-08-07 09 (UTC) 2010-08-07 09 (UTC) Draw Search List
12 23.5 2013-09-15 02 (UTC) 2013-09-15 02 (UTC) Draw Search List
13 23.0 2016-08-01 05 (UTC) 2016-08-01 05 (UTC) Draw Search List
14 22.0 1982-08-20 21 (UTC) 1982-08-20 21 (UTC) Draw Search List
14 22.0 1994-09-11 05 (UTC) 1994-09-11 05 (UTC) Draw Search List
14 22.0 2005-08-21 22 (UTC) 2005-08-21 22 (UTC) Draw Search List
17 21.0 1989-08-14 00 (UTC) 1989-08-14 00 (UTC) Draw Search List
18 20.5 2012-09-09 05 (UTC) 2012-09-09 05 (UTC) Draw Search List
19 20.0 1978-05-01 08 (UTC) 1978-05-01 08 (UTC) Draw Search List
19 20.0 1979-07-09 06 (UTC) 1979-07-09 06 (UTC) Draw Search List
19 20.0 1979-07-11 10 (UTC) 1979-07-11 10 (UTC) Draw Search List
19 20.0 1982-10-15 14 (UTC) 1982-10-15 14 (UTC) Draw Search List
19 20.0 1998-08-27 23 (UTC) 1998-08-27 23 (UTC) Draw Search List
19 20.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-17 20 (UTC) Draw Search List
19 20.0 2006-08-18 16 (UTC) 2006-08-18 16 (UTC) Draw Search List
19 20.0 2006-10-11 02 (UTC) 2006-10-11 02 (UTC) Draw Search List
19 20.0 2011-08-14 15 (UTC) 2011-08-14 15 (UTC) Draw Search List
19 20.0 2016-08-01 09 (UTC) 2016-08-01 09 (UTC) Draw Search List
29 19.5 2010-08-23 21 (UTC) 2010-08-23 21 (UTC) Draw Search List
30 19.0 1985-08-24 12 (UTC) 1985-08-24 12 (UTC) Draw Search List
30 19.0 1997-08-09 20 (UTC) 1997-08-09 20 (UTC) Draw Search List
30 19.0 1999-08-01 15 (UTC) 1999-08-01 15 (UTC) Draw Search List
30 19.0 2005-08-21 20 (UTC) 2005-08-21 20 (UTC) Draw Search List
30 19.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 05 (UTC) Draw Search List
30 19.0 2010-07-24 07 (UTC) 2010-07-24 07 (UTC) Draw Search List
30 19.0 2010-08-23 20 (UTC) 2010-08-23 20 (UTC) Draw Search List
30 19.0 2012-09-10 00 (UTC) 2012-09-10 00 (UTC) Draw Search List
30 19.0 2012-09-10 01 (UTC) 2012-09-10 01 (UTC) Draw Search List
39 18.0 1978-06-12 07 (UTC) 1978-06-12 07 (UTC) Draw Search List
39 18.0 1978-09-26 01 (UTC) 1978-09-26 01 (UTC) Draw Search List
39 18.0 1982-07-20 17 (UTC) 1982-07-20 17 (UTC) Draw Search List
39 18.0 1985-07-22 01 (UTC) 1985-07-22 01 (UTC) Draw Search List
39 18.0 1989-08-13 22 (UTC) 1989-08-13 22 (UTC) Draw Search List
39 18.0 2003-08-09 08 (UTC) 2003-08-09 08 (UTC) Draw Search List
39 18.0 2004-07-27 18 (UTC) 2004-07-27 18 (UTC) Draw Search List
39 18.0 2015-09-03 11 (UTC) 2015-09-03 11 (UTC) Draw Search List
47 17.0 1978-07-25 10 (UTC) 1978-07-25 10 (UTC) Draw Search List
47 17.0 1978-07-25 18 (UTC) 1978-07-25 18 (UTC) Draw Search List
47 17.0 1979-09-05 03 (UTC) 1979-09-05 03 (UTC) Draw Search List
47 17.0 2001-09-10 13 (UTC) 2001-09-10 13 (UTC) Draw Search List
47 17.0 2003-08-09 10 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List
47 17.0 2009-07-08 04 (UTC) 2009-07-08 04 (UTC) Draw Search List
47 17.0 2011-08-16 04 (UTC) 2011-08-16 04 (UTC) Draw Search List
47 17.0 2014-07-17 05 (UTC) 2014-07-17 05 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 60.0 1994-08-12 15 (UTC) 1994-08-12 16 (UTC) Draw Search List
2 55.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-17 20 (UTC) Draw Search List
3 47.0 1989-08-13 23 (UTC) 1989-08-14 00 (UTC) Draw Search List
4 46.0 2006-08-18 10 (UTC) 2006-08-18 11 (UTC) Draw Search List
5 43.0 1985-09-01 06 (UTC) 1985-09-01 07 (UTC) Draw Search List
6 42.0 1981-07-09 19 (UTC) 1981-07-09 20 (UTC) Draw Search List
6 42.0 1982-08-29 17 (UTC) 1982-08-29 18 (UTC) Draw Search List
8 38.5 2010-08-23 20 (UTC) 2010-08-23 21 (UTC) Draw Search List
9 38.0 2005-08-21 21 (UTC) 2005-08-21 22 (UTC) Draw Search List
9 38.0 2010-08-07 09 (UTC) 2010-08-07 10 (UTC) Draw Search List
9 38.0 2012-09-10 00 (UTC) 2012-09-10 01 (UTC) Draw Search List
12 37.0 1989-09-03 22 (UTC) 1989-09-03 23 (UTC) Draw Search List
13 36.0 2006-08-18 16 (UTC) 2006-08-18 17 (UTC) Draw Search List
14 35.0 1978-05-01 07 (UTC) 1978-05-01 08 (UTC) Draw Search List
15 33.0 1978-07-25 10 (UTC) 1978-07-25 11 (UTC) Draw Search List
15 33.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 06 (UTC) Draw Search List
15 33.0 2014-07-17 04 (UTC) 2014-07-17 05 (UTC) Draw Search List
18 32.5 2016-08-01 08 (UTC) 2016-08-01 09 (UTC) Draw Search List
19 32.0 1995-08-08 14 (UTC) 1995-08-08 15 (UTC) Draw Search List
19 32.0 2001-09-10 13 (UTC) 2001-09-10 14 (UTC) Draw Search List
21 31.5 2011-07-14 00 (UTC) 2011-07-14 01 (UTC) Draw Search List
21 31.5 2016-08-01 04 (UTC) 2016-08-01 05 (UTC) Draw Search List
23 31.0 1979-09-05 02 (UTC) 1979-09-05 03 (UTC) Draw Search List
23 31.0 1997-08-09 20 (UTC) 1997-08-09 21 (UTC) Draw Search List
23 31.0 1998-08-27 23 (UTC) 1998-08-28 00 (UTC) Draw Search List
23 31.0 2016-08-22 19 (UTC) 2016-08-22 20 (UTC) Draw Search List
27 30.5 2011-08-14 22 (UTC) 2011-08-14 23 (UTC) Draw Search List
27 30.5 2016-08-17 09 (UTC) 2016-08-17 10 (UTC) Draw Search List
29 29.0 1981-08-05 03 (UTC) 1981-08-05 04 (UTC) Draw Search List
29 29.0 2011-08-14 15 (UTC) 2011-08-14 16 (UTC) Draw Search List
31 28.0 2003-09-10 03 (UTC) 2003-09-10 04 (UTC) Draw Search List
31 28.0 2005-08-21 19 (UTC) 2005-08-21 20 (UTC) Draw Search List
31 28.0 2013-09-15 02 (UTC) 2013-09-15 03 (UTC) Draw Search List
34 27.0 1982-08-20 20 (UTC) 1982-08-20 21 (UTC) Draw Search List
34 27.0 2000-08-15 09 (UTC) 2000-08-15 10 (UTC) Draw Search List
34 27.0 2003-08-09 07 (UTC) 2003-08-09 08 (UTC) Draw Search List
34 27.0 2003-08-09 13 (UTC) 2003-08-09 14 (UTC) Draw Search List
38 26.0 1979-07-09 06 (UTC) 1979-07-09 07 (UTC) Draw Search List
38 26.0 1979-07-11 09 (UTC) 1979-07-11 10 (UTC) Draw Search List
38 26.0 1979-10-01 02 (UTC) 1979-10-01 03 (UTC) Draw Search List
38 26.0 1994-09-11 04 (UTC) 1994-09-11 05 (UTC) Draw Search List
38 26.0 1995-08-20 13 (UTC) 1995-08-20 14 (UTC) Draw Search List
38 26.0 1998-08-28 01 (UTC) 1998-08-28 02 (UTC) Draw Search List
38 26.0 2003-08-12 07 (UTC) 2003-08-12 08 (UTC) Draw Search List
38 26.0 2005-08-22 01 (UTC) 2005-08-22 02 (UTC) Draw Search List
38 26.0 2008-08-03 11 (UTC) 2008-08-03 12 (UTC) Draw Search List
47 25.5 2010-08-23 10 (UTC) 2010-08-23 11 (UTC) Draw Search List
48 25.0 1992-08-09 07 (UTC) 1992-08-09 08 (UTC) Draw Search List
48 25.0 1998-09-16 05 (UTC) 1998-09-16 06 (UTC) Draw Search List
48 25.0 2004-07-27 17 (UTC) 2004-07-27 18 (UTC) Draw Search List
48 25.0 2006-10-11 01 (UTC) 2006-10-11 02 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 65.0 1989-08-13 22 (UTC) 1989-08-14 00 (UTC) Draw Search List
2 60.0 1994-08-12 15 (UTC) 1994-08-12 16 (UTC) Draw Search List
3 58.0 1985-09-01 05 (UTC) 1985-09-01 07 (UTC) Draw Search List
3 58.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-17 21 (UTC) Draw Search List
5 57.0 2005-08-21 20 (UTC) 2005-08-21 22 (UTC) Draw Search List
6 53.0 2006-08-18 10 (UTC) 2006-08-18 12 (UTC) Draw Search List
7 50.0 1981-07-09 19 (UTC) 1981-07-09 21 (UTC) Draw Search List
8 49.5 2012-09-10 00 (UTC) 2012-09-10 02 (UTC) Draw Search List
9 49.0 1982-08-29 17 (UTC) 1982-08-29 19 (UTC) Draw Search List
10 46.5 2010-08-07 09 (UTC) 2010-08-07 11 (UTC) Draw Search List
11 45.0 2001-09-10 12 (UTC) 2001-09-10 14 (UTC) Draw Search List
11 45.0 2006-08-18 16 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
13 43.5 2010-08-23 20 (UTC) 2010-08-23 22 (UTC) Draw Search List
14 43.0 1978-05-01 06 (UTC) 1978-05-01 08 (UTC) Draw Search List
14 43.0 2016-08-17 08 (UTC) 2016-08-17 10 (UTC) Draw Search List
16 42.5 2011-07-14 00 (UTC) 2011-07-14 02 (UTC) Draw Search List
17 42.0 1998-08-27 23 (UTC) 1998-08-28 01 (UTC) Draw Search List
18 41.0 1997-08-09 19 (UTC) 1997-08-09 21 (UTC) Draw Search List
18 41.0 2003-08-09 08 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List
20 40.0 1979-09-05 02 (UTC) 1979-09-05 04 (UTC) Draw Search List
20 40.0 1981-08-05 04 (UTC) 1981-08-05 06 (UTC) Draw Search List
22 39.5 2016-08-22 19 (UTC) 2016-08-22 21 (UTC) Draw Search List
23 39.0 1989-09-03 21 (UTC) 1989-09-03 23 (UTC) Draw Search List
24 37.5 2016-08-01 07 (UTC) 2016-08-01 09 (UTC) Draw Search List
25 36.0 1992-08-09 06 (UTC) 1992-08-09 08 (UTC) Draw Search List
25 36.0 2005-08-21 23 (UTC) 2005-08-22 01 (UTC) Draw Search List
25 36.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 07 (UTC) Draw Search List
25 36.0 2016-08-01 04 (UTC) 2016-08-01 06 (UTC) Draw Search List
29 35.0 1979-10-01 01 (UTC) 1979-10-01 03 (UTC) Draw Search List
29 35.0 1995-08-08 13 (UTC) 1995-08-08 15 (UTC) Draw Search List
29 35.0 2003-09-10 02 (UTC) 2003-09-10 04 (UTC) Draw Search List
32 34.0 2001-09-10 21 (UTC) 2001-09-10 23 (UTC) Draw Search List
32 34.0 2013-09-15 02 (UTC) 2013-09-15 04 (UTC) Draw Search List
34 33.5 2010-08-23 09 (UTC) 2010-08-23 11 (UTC) Draw Search List
34 33.5 2014-07-17 04 (UTC) 2014-07-17 06 (UTC) Draw Search List
36 33.0 1978-07-25 10 (UTC) 1978-07-25 11 (UTC) Draw Search List
36 33.0 2000-08-15 08 (UTC) 2000-08-15 10 (UTC) Draw Search List
36 33.0 2008-08-03 11 (UTC) 2008-08-03 13 (UTC) Draw Search List
39 32.5 2011-08-14 14 (UTC) 2011-08-14 16 (UTC) Draw Search List
40 32.0 1999-10-02 09 (UTC) 1999-10-02 11 (UTC) Draw Search List
41 31.0 1981-08-22 15 (UTC) 1981-08-22 17 (UTC) Draw Search List
41 31.0 1995-08-20 12 (UTC) 1995-08-20 14 (UTC) Draw Search List
43 30.5 2011-08-14 22 (UTC) 2011-08-14 23 (UTC) Draw Search List
44 30.0 1979-07-11 09 (UTC) 1979-07-11 11 (UTC) Draw Search List
44 30.0 1998-09-16 05 (UTC) 1998-09-16 07 (UTC) Draw Search List
44 30.0 2005-09-07 14 (UTC) 2005-09-07 16 (UTC) Draw Search List
47 29.0 1990-08-23 01 (UTC) 1990-08-23 03 (UTC) Draw Search List
47 29.0 1998-08-28 02 (UTC) 1998-08-28 04 (UTC) Draw Search List
47 29.0 1998-09-16 08 (UTC) 1998-09-16 10 (UTC) Draw Search List
47 29.0 2001-09-11 03 (UTC) 2001-09-11 05 (UTC) Draw Search List
47 29.0 2010-09-06 18 (UTC) 2010-09-06 20 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 93.0 2005-08-21 20 (UTC) 2005-08-22 01 (UTC) Draw Search List
2 87.0 1989-08-13 20 (UTC) 1989-08-14 01 (UTC) Draw Search List
3 76.0 1985-09-01 03 (UTC) 1985-09-01 08 (UTC) Draw Search List
4 75.0 2006-08-18 10 (UTC) 2006-08-18 15 (UTC) Draw Search List
5 73.5 2016-08-01 04 (UTC) 2016-08-01 09 (UTC) Draw Search List
6 71.0 1998-08-27 23 (UTC) 1998-08-28 04 (UTC) Draw Search List
6 71.0 2012-09-09 23 (UTC) 2012-09-10 04 (UTC) Draw Search List
8 67.0 2001-09-10 11 (UTC) 2001-09-10 16 (UTC) Draw Search List
9 66.0 2003-08-09 08 (UTC) 2003-08-09 13 (UTC) Draw Search List
10 63.0 1981-07-09 17 (UTC) 1981-07-09 22 (UTC) Draw Search List
10 63.0 1997-08-09 16 (UTC) 1997-08-09 21 (UTC) Draw Search List
12 62.5 2016-08-22 17 (UTC) 2016-08-22 22 (UTC) Draw Search List
13 61.0 1981-08-05 01 (UTC) 1981-08-05 06 (UTC) Draw Search List
14 60.0 1994-08-12 15 (UTC) 1994-08-12 20 (UTC) Draw Search List
15 59.0 1982-08-29 16 (UTC) 1982-08-29 21 (UTC) Draw Search List
15 59.0 1992-08-09 04 (UTC) 1992-08-09 09 (UTC) Draw Search List
15 59.0 1998-09-16 05 (UTC) 1998-09-16 10 (UTC) Draw Search List
15 59.0 2016-08-17 07 (UTC) 2016-08-17 12 (UTC) Draw Search List
19 58.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-17 21 (UTC) Draw Search List
20 57.0 1978-05-01 04 (UTC) 1978-05-01 09 (UTC) Draw Search List
21 54.5 2011-07-13 23 (UTC) 2011-07-14 04 (UTC) Draw Search List
22 52.0 2001-09-10 17 (UTC) 2001-09-10 22 (UTC) Draw Search List
22 52.0 2001-09-10 23 (UTC) 2001-09-11 04 (UTC) Draw Search List
24 51.0 1979-09-04 23 (UTC) 1979-09-05 04 (UTC) Draw Search List
25 50.0 1979-09-30 22 (UTC) 1979-10-01 03 (UTC) Draw Search List
26 48.0 1997-11-26 11 (UTC) 1997-11-26 16 (UTC) Draw Search List
26 48.0 2010-08-07 09 (UTC) 2010-08-07 14 (UTC) Draw Search List
28 47.0 2010-08-23 18 (UTC) 2010-08-23 23 (UTC) Draw Search List
29 46.0 1981-08-22 13 (UTC) 1981-08-22 18 (UTC) Draw Search List
29 46.0 1999-10-02 07 (UTC) 1999-10-02 12 (UTC) Draw Search List
31 45.0 1979-10-19 07 (UTC) 1979-10-19 12 (UTC) Draw Search List
31 45.0 1981-10-22 15 (UTC) 1981-10-22 20 (UTC) Draw Search List
31 45.0 2000-08-15 07 (UTC) 2000-08-15 12 (UTC) Draw Search List
31 45.0 2005-09-07 11 (UTC) 2005-09-07 16 (UTC) Draw Search List
31 45.0 2006-08-18 16 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
36 44.0 1989-09-03 18 (UTC) 1989-09-03 23 (UTC) Draw Search List
36 44.0 1998-08-28 05 (UTC) 1998-08-28 10 (UTC) Draw Search List
36 44.0 2003-09-10 01 (UTC) 2003-09-10 06 (UTC) Draw Search List
39 43.5 2015-09-02 06 (UTC) 2015-09-02 11 (UTC) Draw Search List
39 43.5 2016-08-21 01 (UTC) 2016-08-21 06 (UTC) Draw Search List
41 43.0 1992-09-25 01 (UTC) 1992-09-25 06 (UTC) Draw Search List
41 43.0 2016-08-20 05 (UTC) 2016-08-20 10 (UTC) Draw Search List
43 42.5 2010-08-23 06 (UTC) 2010-08-23 11 (UTC) Draw Search List
43 42.5 2013-09-24 23 (UTC) 2013-09-25 04 (UTC) Draw Search List
45 42.0 1979-09-30 16 (UTC) 1979-09-30 21 (UTC) Draw Search List
45 42.0 1990-08-23 00 (UTC) 1990-08-23 05 (UTC) Draw Search List
45 42.0 2013-09-16 05 (UTC) 2013-09-16 10 (UTC) Draw Search List
48 41.0 2005-09-06 23 (UTC) 2005-09-07 04 (UTC) Draw Search List
48 41.0 2008-08-03 10 (UTC) 2008-08-03 15 (UTC) Draw Search List
48 41.0 2012-08-10 09 (UTC) 2012-08-10 14 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 131.0 2006-08-18 07 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
2 123.0 2001-09-10 12 (UTC) 2001-09-10 23 (UTC) Draw Search List
3 118.0 1998-08-27 22 (UTC) 1998-08-28 09 (UTC) Draw Search List
3 118.0 2005-08-21 15 (UTC) 2005-08-22 02 (UTC) Draw Search List
5 109.5 2012-09-09 23 (UTC) 2012-09-10 10 (UTC) Draw Search List
6 108.0 2003-08-09 05 (UTC) 2003-08-09 16 (UTC) Draw Search List
7 105.0 1989-08-13 15 (UTC) 1989-08-14 02 (UTC) Draw Search List
8 92.5 2016-08-17 00 (UTC) 2016-08-17 11 (UTC) Draw Search List
9 92.0 1979-09-30 16 (UTC) 1979-10-01 03 (UTC) Draw Search List
10 89.0 1981-08-04 19 (UTC) 1981-08-05 06 (UTC) Draw Search List
11 87.0 1985-09-01 02 (UTC) 1985-09-01 09 (UTC) Draw Search List
12 83.0 1997-08-09 11 (UTC) 1997-08-09 22 (UTC) Draw Search List
12 83.0 1998-09-15 23 (UTC) 1998-09-16 10 (UTC) Draw Search List
14 78.5 2016-08-22 13 (UTC) 2016-08-23 00 (UTC) Draw Search List
15 78.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-18 06 (UTC) Draw Search List
16 77.0 1992-08-09 00 (UTC) 1992-08-09 11 (UTC) Draw Search List
16 77.0 1992-09-24 21 (UTC) 1992-09-25 08 (UTC) Draw Search List
18 76.5 2016-08-01 04 (UTC) 2016-08-01 10 (UTC) Draw Search List
19 75.0 2001-09-11 00 (UTC) 2001-09-11 11 (UTC) Draw Search List
20 73.0 1982-08-29 14 (UTC) 1982-08-30 01 (UTC) Draw Search List
20 73.0 2010-08-23 10 (UTC) 2010-08-23 21 (UTC) Draw Search List
22 68.0 1978-04-30 22 (UTC) 1978-05-01 09 (UTC) Draw Search List
22 68.0 1997-11-26 09 (UTC) 1997-11-26 20 (UTC) Draw Search List
24 67.0 1979-09-04 19 (UTC) 1979-09-05 05 (UTC) Draw Search List
25 66.0 1981-07-09 12 (UTC) 1981-07-09 23 (UTC) Draw Search List
26 65.0 1999-08-01 15 (UTC) 1999-08-02 02 (UTC) Draw Search List
26 65.0 2011-08-14 12 (UTC) 2011-08-14 23 (UTC) Draw Search List
28 63.0 1979-10-19 04 (UTC) 1979-10-19 15 (UTC) Draw Search List
29 62.0 2011-07-13 16 (UTC) 2011-07-14 03 (UTC) Draw Search List
30 61.0 1994-08-12 15 (UTC) 1994-08-12 21 (UTC) Draw Search List
31 59.0 2013-09-16 00 (UTC) 2013-09-16 11 (UTC) Draw Search List
31 59.0 2013-09-24 22 (UTC) 2013-09-25 09 (UTC) Draw Search List
33 58.0 1978-07-25 10 (UTC) 1978-07-25 21 (UTC) Draw Search List
34 57.0 2010-08-07 09 (UTC) 2010-08-07 20 (UTC) Draw Search List
35 56.5 2015-03-09 22 (UTC) 2015-03-10 09 (UTC) Draw Search List
36 56.0 1981-10-22 14 (UTC) 1981-10-23 01 (UTC) Draw Search List
36 56.0 1986-09-21 08 (UTC) 1986-09-21 19 (UTC) Draw Search List
36 56.0 1994-05-27 03 (UTC) 1994-05-27 14 (UTC) Draw Search List
36 56.0 2007-09-06 10 (UTC) 2007-09-06 21 (UTC) Draw Search List
40 55.0 1981-08-22 12 (UTC) 1981-08-22 23 (UTC) Draw Search List
40 55.0 1990-09-28 04 (UTC) 1990-09-28 15 (UTC) Draw Search List
40 55.0 1999-10-02 02 (UTC) 1999-10-02 13 (UTC) Draw Search List
40 55.0 2000-09-01 18 (UTC) 2000-09-02 05 (UTC) Draw Search List
40 55.0 2006-10-06 21 (UTC) 2006-10-07 08 (UTC) Draw Search List
45 54.0 2005-09-07 10 (UTC) 2005-09-07 21 (UTC) Draw Search List
45 54.0 2011-08-15 12 (UTC) 2011-08-15 23 (UTC) Draw Search List
47 53.0 2007-09-15 10 (UTC) 2007-09-15 21 (UTC) Draw Search List
48 52.0 1990-09-17 10 (UTC) 1990-09-17 21 (UTC) Draw Search List
49 51.0 1986-09-03 14 (UTC) 1986-09-04 01 (UTC) Draw Search List
49 51.0 1989-09-03 12 (UTC) 1989-09-03 23 (UTC) Draw Search List
49 51.0 1996-08-22 18 (UTC) 1996-08-23 05 (UTC) Draw Search List
49 51.0 2010-08-11 16 (UTC) 2010-08-12 03 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 210.0 2001-09-10 09 (UTC) 2001-09-11 08 (UTC) Draw Search List
2 209.0 2006-08-17 19 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
3 143.0 2003-08-08 19 (UTC) 2003-08-09 18 (UTC) Draw Search List
4 140.0 1998-08-27 18 (UTC) 1998-08-28 17 (UTC) Draw Search List
4 140.0 2012-09-09 11 (UTC) 2012-09-10 10 (UTC) Draw Search List
6 135.0 1981-08-04 17 (UTC) 1981-08-05 16 (UTC) Draw Search List
7 133.0 2005-08-21 03 (UTC) 2005-08-22 02 (UTC) Draw Search List
8 122.0 1992-09-24 16 (UTC) 1992-09-25 15 (UTC) Draw Search List
9 117.0 1989-08-13 04 (UTC) 1989-08-14 02 (UTC) Draw Search List
10 111.5 2016-08-16 13 (UTC) 2016-08-17 12 (UTC) Draw Search List
11 109.5 2016-08-22 01 (UTC) 2016-08-23 00 (UTC) Draw Search List
12 104.0 1979-09-30 14 (UTC) 1979-10-01 05 (UTC) Draw Search List
13 101.0 1982-08-29 15 (UTC) 1982-08-30 14 (UTC) Draw Search List
13 101.0 2005-09-06 21 (UTC) 2005-09-07 20 (UTC) Draw Search List
15 99.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-16 18 (UTC) Draw Search List
16 96.5 2010-08-23 05 (UTC) 2010-08-23 23 (UTC) Draw Search List
17 94.0 1979-10-18 18 (UTC) 1979-10-19 17 (UTC) Draw Search List
18 93.5 2011-08-15 07 (UTC) 2011-08-16 06 (UTC) Draw Search List
19 92.0 1992-08-08 12 (UTC) 1992-08-09 11 (UTC) Draw Search List
20 90.0 1985-08-31 10 (UTC) 1985-09-01 09 (UTC) Draw Search List
21 88.0 2000-09-01 09 (UTC) 2000-09-02 08 (UTC) Draw Search List
22 86.5 2011-08-14 07 (UTC) 2011-08-15 06 (UTC) Draw Search List
23 86.0 1997-08-08 23 (UTC) 1997-08-09 22 (UTC) Draw Search List
24 85.5 2011-07-13 14 (UTC) 2011-07-14 13 (UTC) Draw Search List
25 79.0 2006-10-06 21 (UTC) 2006-10-07 20 (UTC) Draw Search List
26 76.5 2016-08-01 04 (UTC) 2016-08-01 10 (UTC) Draw Search List
27 74.5 2014-08-18 22 (UTC) 2014-08-19 21 (UTC) Draw Search List
28 73.0 1981-08-22 12 (UTC) 1981-08-23 11 (UTC) Draw Search List
28 73.0 1999-08-01 04 (UTC) 1999-08-02 03 (UTC) Draw Search List
30 72.0 1997-11-26 08 (UTC) 1997-11-27 07 (UTC) Draw Search List
30 72.0 2007-09-15 00 (UTC) 2007-09-15 22 (UTC) Draw Search List
32 71.5 2010-08-11 09 (UTC) 2010-08-12 08 (UTC) Draw Search List
33 71.0 1978-04-30 18 (UTC) 1978-05-01 11 (UTC) Draw Search List
33 71.0 1995-08-07 16 (UTC) 1995-08-08 15 (UTC) Draw Search List
35 70.0 2007-09-06 04 (UTC) 2007-09-07 03 (UTC) Draw Search List
36 69.0 1981-07-09 12 (UTC) 1981-07-10 05 (UTC) Draw Search List
37 67.0 1979-09-04 19 (UTC) 1979-09-05 05 (UTC) Draw Search List
37 67.0 2013-09-24 13 (UTC) 2013-09-25 10 (UTC) Draw Search List
39 66.5 2013-09-15 13 (UTC) 2013-09-16 12 (UTC) Draw Search List
40 66.0 1982-08-21 04 (UTC) 1982-08-22 03 (UTC) Draw Search List
41 65.0 1989-11-12 13 (UTC) 1989-11-13 12 (UTC) Draw Search List
42 64.0 2015-03-09 18 (UTC) 2015-03-10 17 (UTC) Draw Search List
43 63.0 1981-09-03 13 (UTC) 1981-09-04 10 (UTC) Draw Search List
43 63.0 1994-05-27 01 (UTC) 1994-05-27 16 (UTC) Draw Search List
43 63.0 2002-10-01 07 (UTC) 2002-10-02 06 (UTC) Draw Search List
46 62.5 2011-09-01 19 (UTC) 2011-09-02 18 (UTC) Draw Search List
47 62.0 1988-11-23 23 (UTC) 1988-11-24 22 (UTC) Draw Search List
48 61.0 1986-09-21 05 (UTC) 1986-09-21 21 (UTC) Draw Search List
48 61.0 1994-08-12 15 (UTC) 1994-08-12 21 (UTC) Draw Search List
48 61.0 2001-08-22 01 (UTC) 2001-08-23 00 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 244.0 2001-09-10 05 (UTC) 2001-09-12 04 (UTC) Draw Search List
2 209.0 2006-08-16 19 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
3 186.0 2012-09-09 02 (UTC) 2012-09-11 01 (UTC) Draw Search List
4 180.5 2011-08-14 06 (UTC) 2011-08-16 05 (UTC) Draw Search List
5 165.0 2003-08-07 18 (UTC) 2003-08-09 17 (UTC) Draw Search List
6 161.0 2005-08-20 19 (UTC) 2005-08-22 18 (UTC) Draw Search List
6 161.0 2016-08-20 23 (UTC) 2016-08-22 22 (UTC) Draw Search List
8 155.0 1981-08-03 12 (UTC) 1981-08-05 11 (UTC) Draw Search List
9 153.0 1998-08-27 18 (UTC) 1998-08-28 23 (UTC) Draw Search List
10 125.0 1992-09-24 15 (UTC) 1992-09-26 14 (UTC) Draw Search List
11 117.0 1989-08-13 04 (UTC) 1989-08-15 03 (UTC) Draw Search List
12 116.0 1992-08-07 12 (UTC) 1992-08-09 11 (UTC) Draw Search List
13 115.0 1982-08-28 22 (UTC) 1982-08-30 14 (UTC) Draw Search List
14 104.0 1979-09-30 14 (UTC) 1979-10-01 05 (UTC) Draw Search List
14 104.0 1997-08-08 01 (UTC) 1997-08-10 00 (UTC) Draw Search List
14 104.0 1998-09-15 07 (UTC) 1998-09-17 06 (UTC) Draw Search List
14 104.0 2005-09-06 21 (UTC) 2005-09-07 23 (UTC) Draw Search List
14 104.0 2011-09-01 20 (UTC) 2011-09-03 19 (UTC) Draw Search List
19 103.0 2013-09-14 13 (UTC) 2013-09-16 12 (UTC) Draw Search List
20 102.0 2016-08-16 23 (UTC) 2016-08-18 22 (UTC) Draw Search List
21 100.0 1979-10-18 18 (UTC) 1979-10-20 17 (UTC) Draw Search List
22 98.0 1985-08-30 10 (UTC) 1985-09-01 09 (UTC) Draw Search List
23 96.5 2010-08-22 00 (UTC) 2010-08-23 23 (UTC) Draw Search List
24 96.0 1994-08-12 15 (UTC) 1994-08-14 14 (UTC) Draw Search List
24 96.0 2006-10-06 21 (UTC) 2006-10-08 20 (UTC) Draw Search List
26 94.0 1982-08-20 20 (UTC) 1982-08-22 19 (UTC) Draw Search List
26 94.0 1995-08-07 15 (UTC) 1995-08-09 14 (UTC) Draw Search List
26 94.0 2000-09-01 09 (UTC) 2000-09-03 03 (UTC) Draw Search List
29 91.0 1998-07-08 04 (UTC) 1998-07-10 03 (UTC) Draw Search List
30 90.5 2011-07-12 23 (UTC) 2011-07-14 22 (UTC) Draw Search List
31 89.0 2007-09-06 04 (UTC) 2007-09-08 03 (UTC) Draw Search List
31 89.0 2015-09-02 05 (UTC) 2015-09-04 04 (UTC) Draw Search List
33 84.5 2016-07-27 07 (UTC) 2016-07-29 06 (UTC) Draw Search List
34 83.0 1999-07-31 04 (UTC) 1999-08-02 03 (UTC) Draw Search List
35 81.0 2010-08-10 20 (UTC) 2010-08-12 19 (UTC) Draw Search List
36 80.0 1986-09-03 14 (UTC) 1986-09-05 13 (UTC) Draw Search List
37 78.0 1989-11-12 00 (UTC) 1989-11-13 23 (UTC) Draw Search List
38 77.0 1997-11-25 19 (UTC) 1997-11-27 18 (UTC) Draw Search List
39 76.5 2016-07-31 07 (UTC) 2016-08-01 10 (UTC) Draw Search List
40 75.0 1992-09-09 21 (UTC) 1992-09-11 20 (UTC) Draw Search List
40 75.0 2014-08-18 22 (UTC) 2014-08-19 23 (UTC) Draw Search List
42 74.0 1981-08-22 01 (UTC) 1981-08-23 11 (UTC) Draw Search List
43 72.0 2004-08-19 16 (UTC) 2004-08-21 14 (UTC) Draw Search List
43 72.0 2007-09-15 00 (UTC) 2007-09-15 22 (UTC) Draw Search List
45 71.0 1978-04-30 18 (UTC) 1978-05-02 17 (UTC) Draw Search List
45 71.0 1994-09-18 15 (UTC) 1994-09-20 14 (UTC) Draw Search List
47 70.5 2015-03-09 18 (UTC) 2015-03-11 17 (UTC) Draw Search List
48 70.0 1989-09-02 00 (UTC) 1989-09-03 23 (UTC) Draw Search List
49 69.0 1981-07-09 12 (UTC) 1981-07-10 05 (UTC) Draw Search List
50 67.0 1979-09-04 19 (UTC) 1979-09-06 18 (UTC) Draw Search List
50 67.0 2013-09-24 13 (UTC) 2013-09-25 10 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 266.0 2001-09-08 23 (UTC) 2001-09-11 22 (UTC) Draw Search List
2 212.0 2006-08-15 19 (UTC) 2006-08-18 18 (UTC) Draw Search List
3 209.5 2011-08-14 06 (UTC) 2011-08-17 05 (UTC) Draw Search List
4 193.5 2012-09-08 19 (UTC) 2012-09-11 18 (UTC) Draw Search List
5 193.0 2005-08-19 03 (UTC) 2005-08-22 02 (UTC) Draw Search List
6 172.0 1981-08-03 12 (UTC) 1981-08-06 11 (UTC) Draw Search List
7 167.0 2003-08-07 18 (UTC) 2003-08-10 17 (UTC) Draw Search List
8 153.0 1998-08-26 00 (UTC) 1998-08-28 23 (UTC) Draw Search List
9 129.0 1992-08-06 21 (UTC) 1992-08-09 11 (UTC) Draw Search List
10 128.5 2010-08-21 13 (UTC) 2010-08-24 12 (UTC) Draw Search List
11 127.0 1992-09-24 15 (UTC) 1992-09-27 14 (UTC) Draw Search List
12 126.0 1989-08-13 00 (UTC) 1989-08-15 23 (UTC) Draw Search List
13 116.0 1979-09-30 14 (UTC) 1979-10-03 13 (UTC) Draw Search List
14 115.0 1982-08-28 22 (UTC) 1982-08-30 14 (UTC) Draw Search List
15 113.0 1979-10-18 18 (UTC) 1979-10-21 17 (UTC) Draw Search List
16 112.5 2013-09-13 13 (UTC) 2013-09-16 12 (UTC) Draw Search List
17 109.5 2011-09-01 06 (UTC) 2011-09-04 05 (UTC) Draw Search List
18 109.0 1994-08-11 21 (UTC) 1994-08-14 20 (UTC) Draw Search List
19 108.0 1997-08-09 09 (UTC) 1997-08-12 08 (UTC) Draw Search List
20 107.0 1995-08-07 07 (UTC) 1995-08-10 06 (UTC) Draw Search List
20 107.0 2011-07-13 14 (UTC) 2011-07-16 13 (UTC) Draw Search List
22 104.0 1998-09-15 07 (UTC) 1998-09-18 06 (UTC) Draw Search List
22 104.0 2005-09-06 21 (UTC) 2005-09-07 23 (UTC) Draw Search List
24 99.0 1998-07-07 18 (UTC) 1998-07-10 17 (UTC) Draw Search List
25 98.0 1985-08-29 10 (UTC) 1985-09-01 09 (UTC) Draw Search List
26 97.0 2006-10-06 21 (UTC) 2006-10-09 20 (UTC) Draw Search List
27 94.0 1982-08-20 20 (UTC) 1982-08-23 19 (UTC) Draw Search List
27 94.0 2000-09-01 09 (UTC) 2000-09-04 08 (UTC) Draw Search List
29 93.0 1999-07-30 09 (UTC) 1999-08-02 08 (UTC) Draw Search List
29 93.0 2015-09-02 01 (UTC) 2015-09-05 00 (UTC) Draw Search List
31 89.0 2007-09-05 00 (UTC) 2007-09-07 23 (UTC) Draw Search List
32 86.0 2016-07-27 07 (UTC) 2016-07-30 06 (UTC) Draw Search List
33 85.0 1990-09-17 07 (UTC) 1990-09-20 06 (UTC) Draw Search List
34 82.0 2010-07-27 03 (UTC) 2010-07-30 02 (UTC) Draw Search List
35 81.5 2010-08-09 09 (UTC) 2010-08-12 08 (UTC) Draw Search List
36 81.0 1986-09-03 14 (UTC) 1986-09-06 13 (UTC) Draw Search List
37 80.0 1992-09-09 21 (UTC) 1992-09-12 06 (UTC) Draw Search List
38 78.0 1987-05-02 18 (UTC) 1987-05-05 14 (UTC) Draw Search List
38 78.0 1989-11-11 00 (UTC) 1989-11-13 23 (UTC) Draw Search List
38 78.0 2016-07-30 07 (UTC) 2016-08-01 10 (UTC) Draw Search List
41 77.0 1997-11-24 15 (UTC) 1997-11-27 14 (UTC) Draw Search List
41 77.0 2001-07-22 10 (UTC) 2001-07-25 09 (UTC) Draw Search List
43 76.0 2016-09-05 22 (UTC) 2016-09-08 21 (UTC) Draw Search List
44 75.0 1999-05-04 12 (UTC) 1999-05-07 11 (UTC) Draw Search List
44 75.0 2002-08-05 07 (UTC) 2002-08-08 06 (UTC) Draw Search List
44 75.0 2014-08-18 22 (UTC) 2014-08-21 21 (UTC) Draw Search List
47 74.0 1981-08-20 12 (UTC) 1981-08-23 11 (UTC) Draw Search List
48 73.0 1978-04-30 18 (UTC) 1978-05-03 17 (UTC) Draw Search List
48 73.0 1979-09-02 06 (UTC) 1979-09-05 05 (UTC) Draw Search List
48 73.0 1989-09-01 04 (UTC) 1989-09-04 03 (UTC) Draw Search List
48 73.0 1994-09-17 15 (UTC) 1994-09-20 14 (UTC) Draw Search List
48 73.0 1995-08-17 22 (UTC) 1995-08-20 21 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 168.0 2016-08-29 16 (UTC) 2016-08-30 15 (UTC) Draw Search List
2 165.0 2001-09-10 16 (UTC) 2001-09-11 15 (UTC) Draw Search List
3 164.0 2006-08-17 16 (UTC) 2006-08-18 15 (UTC) Draw Search List
4 137.0 1998-08-27 16 (UTC) 1998-08-28 15 (UTC) Draw Search List
5 134.0 2003-08-08 16 (UTC) 2003-08-09 15 (UTC) Draw Search List
6 133.0 1981-08-04 16 (UTC) 1981-08-05 15 (UTC) Draw Search List
7 130.0 2012-09-09 16 (UTC) 2012-09-10 15 (UTC) Draw Search List
8 123.0 2005-08-21 16 (UTC) 2005-08-22 15 (UTC) Draw Search List
9 122.0 1992-09-24 16 (UTC) 1992-09-25 15 (UTC) Draw Search List
10 111.0 2016-08-16 16 (UTC) 2016-08-17 15 (UTC) Draw Search List
11 104.0 1989-08-13 16 (UTC) 1989-08-14 15 (UTC) Draw Search List
12 100.0 1982-08-29 16 (UTC) 1982-08-30 15 (UTC) Draw Search List
13 98.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-16 15 (UTC) Draw Search List
14 97.0 1979-09-30 16 (UTC) 1979-10-01 15 (UTC) Draw Search List
15 91.0 1979-10-18 16 (UTC) 1979-10-19 15 (UTC) Draw Search List
16 89.0 2005-09-06 16 (UTC) 2005-09-07 15 (UTC) Draw Search List
17 87.0 1985-08-31 16 (UTC) 1985-09-01 15 (UTC) Draw Search List
17 87.0 1992-08-08 16 (UTC) 1992-08-09 15 (UTC) Draw Search List
19 77.5 2011-07-13 16 (UTC) 2011-07-14 15 (UTC) Draw Search List
20 76.5 2016-07-31 16 (UTC) 2016-08-01 15 (UTC) Draw Search List
21 76.0 2000-09-01 16 (UTC) 2000-09-02 15 (UTC) Draw Search List
21 76.0 2011-08-15 16 (UTC) 2011-08-16 15 (UTC) Draw Search List
23 74.0 2001-09-09 16 (UTC) 2001-09-10 15 (UTC) Draw Search List
24 73.0 2006-10-06 16 (UTC) 2006-10-07 15 (UTC) Draw Search List
25 71.0 1978-04-30 16 (UTC) 1978-05-01 15 (UTC) Draw Search List
25 71.0 1995-08-07 16 (UTC) 1995-08-08 15 (UTC) Draw Search List
27 68.5 2016-08-22 16 (UTC) 2016-08-23 15 (UTC) Draw Search List
28 67.0 1979-09-04 16 (UTC) 1979-09-05 15 (UTC) Draw Search List
28 67.0 1981-07-09 16 (UTC) 1981-07-10 15 (UTC) Draw Search List
28 67.0 2011-08-14 16 (UTC) 2011-08-15 15 (UTC) Draw Search List
31 66.5 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List
32 66.0 1997-08-09 16 (UTC) 1997-08-10 15 (UTC) Draw Search List
33 65.0 2013-09-24 16 (UTC) 2013-09-25 15 (UTC) Draw Search List
34 64.0 2015-03-09 16 (UTC) 2015-03-10 15 (UTC) Draw Search List
35 62.0 1989-11-12 16 (UTC) 1989-11-13 15 (UTC) Draw Search List
35 62.0 1994-05-26 16 (UTC) 1994-05-27 15 (UTC) Draw Search List
37 60.0 1981-09-03 16 (UTC) 1981-09-04 15 (UTC) Draw Search List
38 59.0 2013-10-15 16 (UTC) 2013-10-16 15 (UTC) Draw Search List
39 58.5 2010-08-11 16 (UTC) 2010-08-12 15 (UTC) Draw Search List
40 58.0 1987-05-02 16 (UTC) 1987-05-03 15 (UTC) Draw Search List
41 57.0 1982-08-20 16 (UTC) 1982-08-21 15 (UTC) Draw Search List
41 57.0 1996-08-22 16 (UTC) 1996-08-23 15 (UTC) Draw Search List
41 57.0 1999-10-01 16 (UTC) 1999-10-02 15 (UTC) Draw Search List
44 56.5 2016-08-20 16 (UTC) 2016-08-21 15 (UTC) Draw Search List
45 56.0 1990-09-27 16 (UTC) 1990-09-28 15 (UTC) Draw Search List
45 56.0 2004-08-19 16 (UTC) 2004-08-20 15 (UTC) Draw Search List
45 56.0 2014-08-18 16 (UTC) 2014-08-19 15 (UTC) Draw Search List
48 55.0 1981-08-22 16 (UTC) 1981-08-23 15 (UTC) Draw Search List
48 55.0 1999-05-04 16 (UTC) 1999-05-05 15 (UTC) Draw Search List
50 54.5 2011-09-01 16 (UTC) 2011-09-02 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 152.0 2001-09-10 01 (UTC) 2001-09-11 00 (UTC) Draw Search List
2 143.0 2006-08-18 01 (UTC) 2006-08-19 00 (UTC) Draw Search List
3 128.0 2003-08-09 01 (UTC) 2003-08-10 00 (UTC) Draw Search List
4 109.5 2016-08-22 01 (UTC) 2016-08-23 00 (UTC) Draw Search List
5 109.0 2005-08-21 01 (UTC) 2005-08-22 00 (UTC) Draw Search List
6 106.0 1989-08-13 01 (UTC) 1989-08-14 00 (UTC) Draw Search List
7 103.0 1998-08-28 01 (UTC) 1998-08-29 00 (UTC) Draw Search List
8 102.5 2012-09-10 01 (UTC) 2012-09-11 00 (UTC) Draw Search List
9 96.5 2010-08-23 01 (UTC) 2010-08-24 00 (UTC) Draw Search List
10 94.0 1981-08-05 01 (UTC) 1981-08-06 00 (UTC) Draw Search List
11 91.0 2001-09-11 01 (UTC) 2001-09-12 00 (UTC) Draw Search List
12 89.5 2016-08-17 01 (UTC) 2016-08-18 00 (UTC) Draw Search List
13 87.5 2011-08-14 01 (UTC) 2011-08-15 00 (UTC) Draw Search List
14 87.0 1985-09-01 01 (UTC) 1985-09-02 00 (UTC) Draw Search List
15 86.0 1997-08-09 01 (UTC) 1997-08-10 00 (UTC) Draw Search List
16 84.0 1992-09-25 01 (UTC) 1992-09-26 00 (UTC) Draw Search List
17 82.5 2012-09-09 01 (UTC) 2012-09-10 00 (UTC) Draw Search List
18 82.0 2005-09-07 01 (UTC) 2005-09-08 00 (UTC) Draw Search List
19 81.0 1982-08-29 01 (UTC) 1982-08-30 00 (UTC) Draw Search List
20 80.0 1998-09-16 01 (UTC) 1998-09-17 00 (UTC) Draw Search List
21 79.0 1979-10-19 01 (UTC) 1979-10-20 00 (UTC) Draw Search List
22 76.5 2016-08-01 01 (UTC) 2016-08-02 00 (UTC) Draw Search List
23 75.0 1992-08-09 01 (UTC) 1992-08-10 00 (UTC) Draw Search List
24 72.5 2014-08-19 01 (UTC) 2014-08-20 00 (UTC) Draw Search List
25 71.0 2007-09-15 01 (UTC) 2007-09-16 00 (UTC) Draw Search List
26 70.0 2007-09-06 01 (UTC) 2007-09-07 00 (UTC) Draw Search List
27 69.0 1997-11-26 01 (UTC) 1997-11-27 00 (UTC) Draw Search List
28 67.0 2006-10-07 01 (UTC) 2006-10-08 00 (UTC) Draw Search List
29 66.0 1981-07-09 01 (UTC) 1981-07-10 00 (UTC) Draw Search List
29 66.0 2006-08-17 01 (UTC) 2006-08-18 00 (UTC) Draw Search List
31 64.0 1979-09-30 01 (UTC) 1979-10-01 00 (UTC) Draw Search List
32 63.0 1978-05-01 01 (UTC) 1978-05-02 00 (UTC) Draw Search List
32 63.0 1994-05-27 01 (UTC) 1994-05-28 00 (UTC) Draw Search List
32 63.0 1999-08-01 01 (UTC) 1999-08-02 00 (UTC) Draw Search List
35 62.0 1988-11-24 01 (UTC) 1988-11-25 00 (UTC) Draw Search List
35 62.0 2011-08-15 01 (UTC) 2011-08-16 00 (UTC) Draw Search List
37 61.0 1986-09-21 01 (UTC) 1986-09-22 00 (UTC) Draw Search List
37 61.0 1994-08-12 01 (UTC) 1994-08-13 00 (UTC) Draw Search List
37 61.0 2001-08-22 01 (UTC) 2001-08-23 00 (UTC) Draw Search List
40 60.5 2016-08-20 01 (UTC) 2016-08-21 00 (UTC) Draw Search List
41 60.0 1978-07-25 01 (UTC) 1978-07-26 00 (UTC) Draw Search List
41 60.0 2011-08-16 01 (UTC) 2011-08-17 00 (UTC) Draw Search List
43 58.0 1999-10-02 01 (UTC) 1999-10-03 00 (UTC) Draw Search List
44 57.5 2013-09-16 01 (UTC) 2013-09-17 00 (UTC) Draw Search List
45 57.0 1990-09-28 01 (UTC) 1990-09-29 00 (UTC) Draw Search List
45 57.0 2010-08-07 01 (UTC) 2010-08-08 00 (UTC) Draw Search List
47 56.0 1981-08-22 01 (UTC) 1981-08-23 00 (UTC) Draw Search List
47 56.0 1981-10-22 01 (UTC) 1981-10-23 00 (UTC) Draw Search List
47 56.0 2002-10-01 01 (UTC) 2002-10-02 00 (UTC) Draw Search List
50 53.5 2015-03-10 01 (UTC) 2015-03-11 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)