TSUBETSU (17717) Basic Information

Location Hokkaido (ABASHIRI GUN TSUBETSU CHO, HOKKAIDO) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-07-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 54.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 05 (UTC) Draw Search List
2 31.0 2013-08-20 07 (UTC) 2013-08-20 07 (UTC) Draw Search List
3 30.0 2017-07-16 07 (UTC) 2017-07-16 07 (UTC) Draw Search List
4 29.0 2006-08-17 21 (UTC) 2006-08-17 21 (UTC) Draw Search List
4 29.0 2015-09-02 12 (UTC) 2015-09-02 12 (UTC) Draw Search List
6 28.0 1995-09-01 03 (UTC) 1995-09-01 03 (UTC) Draw Search List
7 25.0 1989-07-09 19 (UTC) 1989-07-09 19 (UTC) Draw Search List
8 23.0 1990-08-07 06 (UTC) 1990-08-07 06 (UTC) Draw Search List
8 23.0 2013-08-08 07 (UTC) 2013-08-08 07 (UTC) Draw Search List
10 22.5 2010-08-10 06 (UTC) 2010-08-10 06 (UTC) Draw Search List
11 22.0 2006-08-18 20 (UTC) 2006-08-18 20 (UTC) Draw Search List
12 21.5 2012-08-13 11 (UTC) 2012-08-13 11 (UTC) Draw Search List
13 21.0 2003-08-09 18 (UTC) 2003-08-09 18 (UTC) Draw Search List
13 21.0 2006-07-14 07 (UTC) 2006-07-14 07 (UTC) Draw Search List
15 20.0 1992-07-09 06 (UTC) 1992-07-09 06 (UTC) Draw Search List
15 20.0 1992-07-09 07 (UTC) 1992-07-09 07 (UTC) Draw Search List
15 20.0 2004-06-30 10 (UTC) 2004-06-30 10 (UTC) Draw Search List
15 20.0 2013-09-16 09 (UTC) 2013-09-16 09 (UTC) Draw Search List
19 19.5 2011-08-06 09 (UTC) 2011-08-06 09 (UTC) Draw Search List
20 19.0 1995-07-14 17 (UTC) 1995-07-14 17 (UTC) Draw Search List
20 19.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-17 20 (UTC) Draw Search List
20 19.0 2006-08-17 22 (UTC) 2006-08-17 22 (UTC) Draw Search List
20 19.0 2012-09-04 05 (UTC) 2012-09-04 05 (UTC) Draw Search List
24 18.0 1992-08-25 12 (UTC) 1992-08-25 12 (UTC) Draw Search List
24 18.0 2003-09-10 05 (UTC) 2003-09-10 05 (UTC) Draw Search List
26 17.5 2011-09-02 07 (UTC) 2011-09-02 07 (UTC) Draw Search List
26 17.5 2017-05-28 06 (UTC) 2017-05-28 06 (UTC) Draw Search List
28 17.0 1992-08-09 11 (UTC) 1992-08-09 11 (UTC) Draw Search List
28 17.0 1992-09-27 05 (UTC) 1992-09-27 05 (UTC) Draw Search List
28 17.0 2003-08-09 10 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List
31 16.5 2016-08-20 08 (UTC) 2016-08-20 08 (UTC) Draw Search List
32 16.0 1996-05-09 18 (UTC) 1996-05-09 18 (UTC) Draw Search List
32 16.0 1998-08-28 21 (UTC) 1998-08-28 21 (UTC) Draw Search List
32 16.0 2006-08-17 23 (UTC) 2006-08-17 23 (UTC) Draw Search List
32 16.0 2007-07-28 03 (UTC) 2007-07-28 03 (UTC) Draw Search List
32 16.0 2011-09-02 03 (UTC) 2011-09-02 03 (UTC) Draw Search List
32 16.0 2013-09-15 04 (UTC) 2013-09-15 04 (UTC) Draw Search List
38 15.0 1993-10-23 11 (UTC) 1993-10-23 11 (UTC) Draw Search List
38 15.0 1996-08-23 14 (UTC) 1996-08-23 14 (UTC) Draw Search List
38 15.0 2009-07-27 13 (UTC) 2009-07-27 13 (UTC) Draw Search List
41 14.5 2014-08-10 20 (UTC) 2014-08-10 20 (UTC) Draw Search List
42 14.0 1992-07-30 09 (UTC) 1992-07-30 09 (UTC) Draw Search List
42 14.0 1992-08-09 12 (UTC) 1992-08-09 12 (UTC) Draw Search List
42 14.0 1998-08-28 14 (UTC) 1998-08-28 14 (UTC) Draw Search List
42 14.0 1998-09-12 10 (UTC) 1998-09-12 10 (UTC) Draw Search List
42 14.0 2003-08-09 09 (UTC) 2003-08-09 09 (UTC) Draw Search List
42 14.0 2003-08-09 19 (UTC) 2003-08-09 19 (UTC) Draw Search List
42 14.0 2014-08-24 08 (UTC) 2014-08-24 08 (UTC) Draw Search List
42 14.0 2016-08-14 21 (UTC) 2016-08-14 21 (UTC) Draw Search List
50 13.5 2014-07-14 07 (UTC) 2014-07-14 07 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 59.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 06 (UTC) Draw Search List
2 48.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-17 21 (UTC) Draw Search List
3 42.0 2015-09-02 12 (UTC) 2015-09-02 13 (UTC) Draw Search List
4 40.0 1992-07-09 06 (UTC) 1992-07-09 07 (UTC) Draw Search List
4 40.0 1995-09-01 03 (UTC) 1995-09-01 04 (UTC) Draw Search List
4 40.0 2017-07-16 07 (UTC) 2017-07-16 08 (UTC) Draw Search List
7 36.0 2013-08-20 06 (UTC) 2013-08-20 07 (UTC) Draw Search List
8 35.0 2003-08-09 18 (UTC) 2003-08-09 19 (UTC) Draw Search List
8 35.0 2006-08-17 22 (UTC) 2006-08-17 23 (UTC) Draw Search List
10 32.5 2013-09-16 08 (UTC) 2013-09-16 09 (UTC) Draw Search List
11 32.0 1989-07-09 19 (UTC) 1989-07-09 20 (UTC) Draw Search List
12 31.0 1992-08-09 11 (UTC) 1992-08-09 12 (UTC) Draw Search List
12 31.0 2003-08-09 09 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List
14 30.0 2006-08-18 19 (UTC) 2006-08-18 20 (UTC) Draw Search List
15 26.5 2013-08-08 07 (UTC) 2013-08-08 08 (UTC) Draw Search List
16 26.0 1990-08-07 06 (UTC) 1990-08-07 07 (UTC) Draw Search List
17 25.0 1992-09-11 09 (UTC) 1992-09-11 10 (UTC) Draw Search List
17 25.0 1993-10-23 11 (UTC) 1993-10-23 12 (UTC) Draw Search List
17 25.0 1998-08-28 13 (UTC) 1998-08-28 14 (UTC) Draw Search List
17 25.0 2003-09-10 04 (UTC) 2003-09-10 05 (UTC) Draw Search List
17 25.0 2016-08-20 07 (UTC) 2016-08-20 08 (UTC) Draw Search List
22 24.5 2012-08-13 11 (UTC) 2012-08-13 12 (UTC) Draw Search List
23 24.0 1992-08-25 11 (UTC) 1992-08-25 12 (UTC) Draw Search List
23 24.0 1998-08-28 21 (UTC) 1998-08-28 22 (UTC) Draw Search List
23 24.0 1998-09-12 10 (UTC) 1998-09-12 11 (UTC) Draw Search List
23 24.0 2004-06-30 10 (UTC) 2004-06-30 11 (UTC) Draw Search List
23 24.0 2014-08-10 19 (UTC) 2014-08-10 20 (UTC) Draw Search List
28 23.5 2011-09-02 02 (UTC) 2011-09-02 03 (UTC) Draw Search List
29 23.0 1992-07-30 09 (UTC) 1992-07-30 10 (UTC) Draw Search List
29 23.0 1992-08-09 09 (UTC) 1992-08-09 10 (UTC) Draw Search List
29 23.0 1995-07-14 16 (UTC) 1995-07-14 17 (UTC) Draw Search List
29 23.0 1996-05-09 18 (UTC) 1996-05-09 19 (UTC) Draw Search List
29 23.0 1998-09-16 07 (UTC) 1998-09-16 08 (UTC) Draw Search List
29 23.0 2009-07-27 12 (UTC) 2009-07-27 13 (UTC) Draw Search List
29 23.0 2011-09-02 06 (UTC) 2011-09-02 07 (UTC) Draw Search List
29 23.0 2016-08-14 21 (UTC) 2016-08-14 22 (UTC) Draw Search List
37 22.5 2010-08-10 06 (UTC) 2010-08-10 06 (UTC) Draw Search List
37 22.5 2012-09-04 05 (UTC) 2012-09-04 06 (UTC) Draw Search List
39 22.0 1991-07-26 18 (UTC) 1991-07-26 19 (UTC) Draw Search List
39 22.0 1996-08-23 14 (UTC) 1996-08-23 15 (UTC) Draw Search List
41 21.5 2010-06-20 14 (UTC) 2010-06-20 15 (UTC) Draw Search List
41 21.5 2011-08-06 08 (UTC) 2011-08-06 09 (UTC) Draw Search List
41 21.5 2015-08-05 21 (UTC) 2015-08-05 22 (UTC) Draw Search List
41 21.5 2016-08-21 01 (UTC) 2016-08-21 02 (UTC) Draw Search List
45 21.0 1992-09-11 11 (UTC) 1992-09-11 12 (UTC) Draw Search List
45 21.0 1998-09-22 18 (UTC) 1998-09-22 19 (UTC) Draw Search List
45 21.0 2006-07-14 07 (UTC) 2006-07-14 07 (UTC) Draw Search List
45 21.0 2010-08-12 01 (UTC) 2010-08-12 02 (UTC) Draw Search List
45 21.0 2013-09-16 10 (UTC) 2013-09-16 11 (UTC) Draw Search List
45 21.0 2016-08-18 15 (UTC) 2016-08-18 16 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 67.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-17 22 (UTC) Draw Search List
2 60.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 07 (UTC) Draw Search List
3 49.5 2015-09-02 11 (UTC) 2015-09-02 13 (UTC) Draw Search List
4 48.5 2017-07-16 06 (UTC) 2017-07-16 08 (UTC) Draw Search List
5 45.0 2013-09-16 08 (UTC) 2013-09-16 10 (UTC) Draw Search List
6 44.0 2003-08-09 17 (UTC) 2003-08-09 19 (UTC) Draw Search List
7 43.0 1992-08-09 10 (UTC) 1992-08-09 12 (UTC) Draw Search List
8 42.0 2003-08-09 08 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List
9 41.0 1992-07-09 06 (UTC) 1992-07-09 08 (UTC) Draw Search List
9 41.0 1995-09-01 03 (UTC) 1995-09-01 05 (UTC) Draw Search List
11 38.0 2013-08-20 06 (UTC) 2013-08-20 08 (UTC) Draw Search List
12 37.0 1989-07-09 18 (UTC) 1989-07-09 20 (UTC) Draw Search List
12 37.0 1992-09-11 09 (UTC) 1992-09-11 11 (UTC) Draw Search List
14 35.0 1998-08-28 12 (UTC) 1998-08-28 14 (UTC) Draw Search List
14 35.0 2006-08-18 19 (UTC) 2006-08-18 21 (UTC) Draw Search List
16 33.0 1993-10-23 10 (UTC) 1993-10-23 12 (UTC) Draw Search List
16 33.0 1998-09-22 18 (UTC) 1998-09-22 20 (UTC) Draw Search List
16 33.0 2016-08-20 06 (UTC) 2016-08-20 08 (UTC) Draw Search List
19 32.0 1998-09-16 07 (UTC) 1998-09-16 09 (UTC) Draw Search List
20 31.0 1998-08-28 21 (UTC) 1998-08-28 23 (UTC) Draw Search List
21 30.0 1992-08-25 10 (UTC) 1992-08-25 12 (UTC) Draw Search List
22 29.5 2016-08-14 20 (UTC) 2016-08-14 22 (UTC) Draw Search List
23 29.0 1996-05-09 17 (UTC) 1996-05-09 19 (UTC) Draw Search List
23 29.0 1998-09-12 09 (UTC) 1998-09-12 11 (UTC) Draw Search List
23 29.0 2006-08-17 23 (UTC) 2006-08-18 01 (UTC) Draw Search List
23 29.0 2011-09-02 06 (UTC) 2011-09-02 08 (UTC) Draw Search List
23 29.0 2014-08-10 19 (UTC) 2014-08-10 21 (UTC) Draw Search List
28 28.5 2016-08-21 00 (UTC) 2016-08-21 02 (UTC) Draw Search List
29 27.5 2010-08-12 01 (UTC) 2010-08-12 03 (UTC) Draw Search List
30 27.0 1995-07-14 16 (UTC) 1995-07-14 18 (UTC) Draw Search List
30 27.0 2012-08-13 10 (UTC) 2012-08-13 12 (UTC) Draw Search List
32 26.5 2013-08-08 07 (UTC) 2013-08-08 09 (UTC) Draw Search List
33 26.0 1990-08-07 06 (UTC) 1990-08-07 08 (UTC) Draw Search List
33 26.0 2001-09-10 21 (UTC) 2001-09-10 23 (UTC) Draw Search List
33 26.0 2003-09-10 03 (UTC) 2003-09-10 05 (UTC) Draw Search List
36 25.5 2010-06-20 14 (UTC) 2010-06-20 16 (UTC) Draw Search List
36 25.5 2015-10-08 04 (UTC) 2015-10-08 06 (UTC) Draw Search List
38 25.0 1992-07-30 09 (UTC) 1992-07-30 11 (UTC) Draw Search List
38 25.0 2004-06-30 10 (UTC) 2004-06-30 12 (UTC) Draw Search List
38 25.0 2009-07-27 11 (UTC) 2009-07-27 13 (UTC) Draw Search List
41 24.0 1996-08-23 13 (UTC) 1996-08-23 15 (UTC) Draw Search List
41 24.0 1998-08-03 16 (UTC) 1998-08-03 18 (UTC) Draw Search List
41 24.0 2005-08-21 22 (UTC) 2005-08-22 00 (UTC) Draw Search List
41 24.0 2006-08-04 06 (UTC) 2006-08-04 08 (UTC) Draw Search List
45 23.5 2016-06-01 04 (UTC) 2016-06-01 06 (UTC) Draw Search List
45 23.5 2016-08-18 14 (UTC) 2016-08-18 16 (UTC) Draw Search List
47 23.0 1992-09-11 06 (UTC) 1992-09-11 08 (UTC) Draw Search List
47 23.0 1998-06-15 11 (UTC) 1998-06-15 13 (UTC) Draw Search List
47 23.0 2006-10-07 15 (UTC) 2006-10-07 17 (UTC) Draw Search List
47 23.0 2009-07-24 17 (UTC) 2009-07-24 19 (UTC) Draw Search List
47 23.0 2011-09-21 19 (UTC) 2011-09-21 21 (UTC) Draw Search List
47 23.0 2012-09-30 22 (UTC) 2012-10-01 00 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 96.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-18 01 (UTC) Draw Search List
2 69.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 10 (UTC) Draw Search List
3 68.0 2013-09-16 07 (UTC) 2013-09-16 12 (UTC) Draw Search List
4 62.0 1992-09-11 07 (UTC) 1992-09-11 12 (UTC) Draw Search List
5 60.0 1992-08-09 08 (UTC) 1992-08-09 13 (UTC) Draw Search List
6 57.0 2003-08-09 05 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List
7 55.5 2015-09-02 08 (UTC) 2015-09-02 13 (UTC) Draw Search List
8 54.0 1998-09-22 16 (UTC) 1998-09-22 21 (UTC) Draw Search List
9 53.0 1993-10-23 07 (UTC) 1993-10-23 12 (UTC) Draw Search List
9 53.0 1998-08-28 11 (UTC) 1998-08-28 16 (UTC) Draw Search List
11 52.5 2017-07-16 06 (UTC) 2017-07-16 11 (UTC) Draw Search List
12 51.0 2011-09-02 02 (UTC) 2011-09-02 07 (UTC) Draw Search List
13 50.0 2003-08-09 17 (UTC) 2003-08-09 22 (UTC) Draw Search List
14 49.5 2016-08-20 06 (UTC) 2016-08-20 11 (UTC) Draw Search List
15 48.0 1998-09-16 04 (UTC) 1998-09-16 09 (UTC) Draw Search List
15 48.0 2015-10-08 04 (UTC) 2015-10-08 09 (UTC) Draw Search List
15 48.0 2016-08-20 23 (UTC) 2016-08-21 04 (UTC) Draw Search List
18 46.5 2010-08-12 01 (UTC) 2010-08-12 06 (UTC) Draw Search List
19 46.0 1989-07-09 18 (UTC) 1989-07-09 23 (UTC) Draw Search List
20 45.0 2001-09-10 18 (UTC) 2001-09-10 23 (UTC) Draw Search List
21 44.0 1995-09-01 03 (UTC) 1995-09-01 08 (UTC) Draw Search List
22 43.0 2006-08-04 06 (UTC) 2006-08-04 11 (UTC) Draw Search List
23 42.5 2014-08-10 18 (UTC) 2014-08-10 23 (UTC) Draw Search List
24 42.0 1992-07-09 06 (UTC) 1992-07-09 09 (UTC) Draw Search List
25 41.0 1992-09-11 01 (UTC) 1992-09-11 06 (UTC) Draw Search List
25 41.0 1998-08-28 17 (UTC) 1998-08-28 22 (UTC) Draw Search List
27 40.0 1996-05-09 17 (UTC) 1996-05-09 22 (UTC) Draw Search List
28 39.0 2001-09-11 00 (UTC) 2001-09-11 05 (UTC) Draw Search List
28 39.0 2006-10-07 12 (UTC) 2006-10-07 17 (UTC) Draw Search List
28 39.0 2012-09-30 18 (UTC) 2012-09-30 23 (UTC) Draw Search List
31 38.0 1992-08-25 09 (UTC) 1992-08-25 14 (UTC) Draw Search List
31 38.0 2013-08-20 06 (UTC) 2013-08-20 08 (UTC) Draw Search List
33 37.5 2011-09-21 17 (UTC) 2011-09-21 22 (UTC) Draw Search List
34 37.0 2001-10-02 09 (UTC) 2001-10-02 14 (UTC) Draw Search List
35 36.0 2006-10-07 18 (UTC) 2006-10-07 23 (UTC) Draw Search List
35 36.0 2013-10-16 00 (UTC) 2013-10-16 05 (UTC) Draw Search List
37 35.0 1988-11-24 07 (UTC) 1988-11-24 12 (UTC) Draw Search List
37 35.0 2009-10-08 14 (UTC) 2009-10-08 19 (UTC) Draw Search List
39 34.5 2016-08-14 19 (UTC) 2016-08-15 00 (UTC) Draw Search List
40 34.0 1990-08-07 06 (UTC) 1990-08-07 11 (UTC) Draw Search List
40 34.0 1995-07-14 14 (UTC) 1995-07-14 19 (UTC) Draw Search List
40 34.0 2001-09-11 06 (UTC) 2001-09-11 11 (UTC) Draw Search List
40 34.0 2006-09-27 19 (UTC) 2006-09-28 00 (UTC) Draw Search List
40 34.0 2009-07-27 11 (UTC) 2009-07-27 16 (UTC) Draw Search List
45 33.5 2014-08-24 08 (UTC) 2014-08-24 13 (UTC) Draw Search List
46 32.0 1990-09-20 03 (UTC) 1990-09-20 08 (UTC) Draw Search List
46 32.0 2002-11-26 12 (UTC) 2002-11-26 17 (UTC) Draw Search List
46 32.0 2005-08-21 21 (UTC) 2005-08-22 02 (UTC) Draw Search List
49 31.5 2016-09-08 20 (UTC) 2016-09-09 01 (UTC) Draw Search List
49 31.5 2016-09-08 20 (UTC) 2016-09-09 01 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 113.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-18 07 (UTC) Draw Search List
2 103.0 1992-09-11 01 (UTC) 1992-09-11 12 (UTC) Draw Search List
3 95.0 2003-08-09 08 (UTC) 2003-08-09 19 (UTC) Draw Search List
4 94.0 1998-08-28 11 (UTC) 1998-08-28 22 (UTC) Draw Search List
5 89.5 2013-09-16 02 (UTC) 2013-09-16 13 (UTC) Draw Search List
6 87.0 2001-09-10 21 (UTC) 2001-09-11 08 (UTC) Draw Search List
7 77.0 1993-10-23 03 (UTC) 1993-10-23 14 (UTC) Draw Search List
8 76.0 2015-10-07 22 (UTC) 2015-10-08 09 (UTC) Draw Search List
9 75.0 2006-10-07 12 (UTC) 2006-10-07 23 (UTC) Draw Search List
10 71.0 1998-09-16 02 (UTC) 1998-09-16 13 (UTC) Draw Search List
10 71.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-17 16 (UTC) Draw Search List
12 69.0 2016-08-20 20 (UTC) 2016-08-21 07 (UTC) Draw Search List
13 65.0 2011-09-01 23 (UTC) 2011-09-02 10 (UTC) Draw Search List
14 64.0 2009-10-08 14 (UTC) 2009-10-09 01 (UTC) Draw Search List
14 64.0 2013-10-15 23 (UTC) 2013-10-16 10 (UTC) Draw Search List
16 61.0 2010-08-12 00 (UTC) 2010-08-12 11 (UTC) Draw Search List
17 60.0 1992-08-09 02 (UTC) 1992-08-09 13 (UTC) Draw Search List
17 60.0 2001-10-02 06 (UTC) 2001-10-02 17 (UTC) Draw Search List
19 58.0 2014-08-10 13 (UTC) 2014-08-11 00 (UTC) Draw Search List
20 57.0 1998-09-22 15 (UTC) 1998-09-22 23 (UTC) Draw Search List
20 57.0 2015-09-02 08 (UTC) 2015-09-02 19 (UTC) Draw Search List
22 55.5 2012-09-30 17 (UTC) 2012-10-01 04 (UTC) Draw Search List
22 55.5 2016-09-08 20 (UTC) 2016-09-09 07 (UTC) Draw Search List
22 55.5 2016-09-08 20 (UTC) 2016-09-09 07 (UTC) Draw Search List
25 55.0 2001-09-11 09 (UTC) 2001-09-11 20 (UTC) Draw Search List
25 55.0 2011-09-21 13 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List
25 55.0 2017-07-16 06 (UTC) 2017-07-16 17 (UTC) Draw Search List
28 54.0 1988-11-24 05 (UTC) 1988-11-24 16 (UTC) Draw Search List
28 54.0 2006-09-27 16 (UTC) 2006-09-28 03 (UTC) Draw Search List
30 51.0 2006-10-07 01 (UTC) 2006-10-07 11 (UTC) Draw Search List
31 48.0 1989-08-16 05 (UTC) 1989-08-16 16 (UTC) Draw Search List
31 48.0 1995-08-31 19 (UTC) 1995-09-01 06 (UTC) Draw Search List
31 48.0 1996-05-09 17 (UTC) 1996-05-10 04 (UTC) Draw Search List
34 47.5 2012-12-04 08 (UTC) 2012-12-04 19 (UTC) Draw Search List
35 47.0 1992-07-08 21 (UTC) 1992-07-09 08 (UTC) Draw Search List
35 47.0 2006-08-04 06 (UTC) 2006-08-04 13 (UTC) Draw Search List
37 46.5 2014-08-24 08 (UTC) 2014-08-24 19 (UTC) Draw Search List
38 46.0 1989-07-09 18 (UTC) 1989-07-09 23 (UTC) Draw Search List
39 45.0 1994-09-20 00 (UTC) 1994-09-20 11 (UTC) Draw Search List
39 45.0 1995-07-14 08 (UTC) 1995-07-14 19 (UTC) Draw Search List
39 45.0 1997-11-22 07 (UTC) 1997-11-22 18 (UTC) Draw Search List
39 45.0 2006-10-08 00 (UTC) 2006-10-08 11 (UTC) Draw Search List
43 44.0 1991-10-13 03 (UTC) 1991-10-13 14 (UTC) Draw Search List
43 44.0 1992-08-25 08 (UTC) 1992-08-25 19 (UTC) Draw Search List
43 44.0 2000-09-24 19 (UTC) 2000-09-25 06 (UTC) Draw Search List
46 43.0 1999-10-28 02 (UTC) 1999-10-28 13 (UTC) Draw Search List
46 43.0 2001-09-10 09 (UTC) 2001-09-10 20 (UTC) Draw Search List
46 43.0 2002-11-26 09 (UTC) 2002-11-26 20 (UTC) Draw Search List
46 43.0 2013-09-24 23 (UTC) 2013-09-25 10 (UTC) Draw Search List
50 41.0 2000-04-10 23 (UTC) 2000-04-11 10 (UTC) Draw Search List
50 41.0 2000-07-08 15 (UTC) 2000-07-09 02 (UTC) Draw Search List
50 41.0 2016-08-17 00 (UTC) 2016-08-17 11 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 152.0 2001-09-10 17 (UTC) 2001-09-11 16 (UTC) Draw Search List
2 145.0 2006-08-17 21 (UTC) 2006-08-18 20 (UTC) Draw Search List
3 138.0 1992-09-10 18 (UTC) 1992-09-11 17 (UTC) Draw Search List
4 133.0 2006-10-07 01 (UTC) 2006-10-08 00 (UTC) Draw Search List
5 127.0 2003-08-08 21 (UTC) 2003-08-09 20 (UTC) Draw Search List
6 115.0 1998-08-28 00 (UTC) 1998-08-28 23 (UTC) Draw Search List
7 111.5 2016-08-20 05 (UTC) 2016-08-21 04 (UTC) Draw Search List
8 108.0 2015-10-07 19 (UTC) 2015-10-08 17 (UTC) Draw Search List
9 100.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List
10 95.5 2009-10-08 08 (UTC) 2009-10-09 07 (UTC) Draw Search List
11 85.0 1993-10-23 01 (UTC) 1993-10-24 00 (UTC) Draw Search List
12 83.5 2016-09-08 13 (UTC) 2016-09-09 12 (UTC) Draw Search List
12 83.5 2016-09-08 13 (UTC) 2016-09-09 12 (UTC) Draw Search List
14 82.0 1988-11-24 04 (UTC) 1988-11-25 03 (UTC) Draw Search List
14 82.0 1998-09-15 15 (UTC) 1998-09-16 14 (UTC) Draw Search List
16 76.5 2013-10-15 19 (UTC) 2013-10-16 18 (UTC) Draw Search List
17 74.0 2001-10-02 04 (UTC) 2001-10-03 03 (UTC) Draw Search List
18 73.0 1994-09-19 17 (UTC) 1994-09-20 16 (UTC) Draw Search List
19 72.5 2011-09-01 20 (UTC) 2011-09-02 19 (UTC) Draw Search List
20 72.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-18 04 (UTC) Draw Search List
21 69.0 1992-08-08 14 (UTC) 1992-08-09 13 (UTC) Draw Search List
22 67.0 2010-08-11 12 (UTC) 2010-08-12 11 (UTC) Draw Search List
23 63.0 2006-09-27 13 (UTC) 2006-09-28 11 (UTC) Draw Search List
24 61.0 1999-10-27 23 (UTC) 1999-10-28 22 (UTC) Draw Search List
25 60.0 2006-10-08 01 (UTC) 2006-10-09 00 (UTC) Draw Search List
26 59.0 1997-11-22 05 (UTC) 1997-11-23 04 (UTC) Draw Search List
26 59.0 2012-09-30 15 (UTC) 2012-10-01 14 (UTC) Draw Search List
28 58.5 2014-08-10 13 (UTC) 2014-08-11 04 (UTC) Draw Search List
29 58.0 1989-08-15 22 (UTC) 1989-08-16 18 (UTC) Draw Search List
29 58.0 2000-09-01 16 (UTC) 2000-09-02 15 (UTC) Draw Search List
29 58.0 2004-12-04 19 (UTC) 2004-12-05 18 (UTC) Draw Search List
29 58.0 2005-08-21 05 (UTC) 2005-08-22 04 (UTC) Draw Search List
29 58.0 2015-09-02 08 (UTC) 2015-09-03 07 (UTC) Draw Search List
34 57.5 2011-09-21 13 (UTC) 2011-09-22 12 (UTC) Draw Search List
35 57.0 1992-09-24 18 (UTC) 1992-09-25 17 (UTC) Draw Search List
35 57.0 1998-09-22 15 (UTC) 1998-09-22 23 (UTC) Draw Search List
37 56.5 2017-07-16 06 (UTC) 2017-07-17 05 (UTC) Draw Search List
38 56.0 1991-10-13 00 (UTC) 1991-10-13 23 (UTC) Draw Search List
38 56.0 2012-12-04 04 (UTC) 2012-12-04 20 (UTC) Draw Search List
40 54.0 1995-07-14 00 (UTC) 1995-07-14 23 (UTC) Draw Search List
41 53.5 2013-09-24 17 (UTC) 2013-09-25 14 (UTC) Draw Search List
42 53.0 1995-08-31 15 (UTC) 1995-09-01 14 (UTC) Draw Search List
42 53.0 2002-08-19 21 (UTC) 2002-08-20 20 (UTC) Draw Search List
44 52.0 2000-09-24 15 (UTC) 2000-09-25 14 (UTC) Draw Search List
44 52.0 2014-05-15 21 (UTC) 2014-05-16 20 (UTC) Draw Search List
46 51.0 2000-04-27 11 (UTC) 2000-04-28 10 (UTC) Draw Search List
47 50.5 2014-08-24 04 (UTC) 2014-08-25 00 (UTC) Draw Search List
48 49.0 1992-07-08 17 (UTC) 1992-07-09 16 (UTC) Draw Search List
48 49.0 1996-05-09 17 (UTC) 1996-05-10 16 (UTC) Draw Search List
48 49.0 2012-10-12 03 (UTC) 2012-10-13 02 (UTC) Draw Search List
48 49.0 2016-08-16 12 (UTC) 2016-08-17 11 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 213.0 2001-09-10 09 (UTC) 2001-09-12 08 (UTC) Draw Search List
2 193.0 2006-10-07 01 (UTC) 2006-10-09 00 (UTC) Draw Search List
3 171.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-19 18 (UTC) Draw Search List
4 168.0 1992-09-09 20 (UTC) 1992-09-11 19 (UTC) Draw Search List
5 128.0 2003-08-08 21 (UTC) 2003-08-09 22 (UTC) Draw Search List
6 127.5 2016-08-19 08 (UTC) 2016-08-21 07 (UTC) Draw Search List
7 124.0 1998-08-27 11 (UTC) 1998-08-29 10 (UTC) Draw Search List
8 123.0 2013-09-15 04 (UTC) 2013-09-17 03 (UTC) Draw Search List
9 108.0 2015-10-07 19 (UTC) 2015-10-08 17 (UTC) Draw Search List
10 96.0 2009-10-08 08 (UTC) 2009-10-10 07 (UTC) Draw Search List
11 92.5 2011-09-01 21 (UTC) 2011-09-03 20 (UTC) Draw Search List
12 91.0 1994-09-19 03 (UTC) 1994-09-21 02 (UTC) Draw Search List
13 89.0 1993-10-22 17 (UTC) 1993-10-24 16 (UTC) Draw Search List
14 86.0 1988-11-24 04 (UTC) 1988-11-26 03 (UTC) Draw Search List
14 86.0 1998-09-15 15 (UTC) 1998-09-17 14 (UTC) Draw Search List
14 86.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-19 04 (UTC) Draw Search List
14 86.0 2016-09-07 14 (UTC) 2016-09-09 13 (UTC) Draw Search List
14 86.0 2016-09-07 14 (UTC) 2016-09-09 13 (UTC) Draw Search List
19 84.0 2004-01-13 11 (UTC) 2004-01-15 10 (UTC) Draw Search List
20 83.0 1992-08-07 14 (UTC) 1992-08-09 13 (UTC) Draw Search List
20 83.0 2002-08-19 16 (UTC) 2002-08-21 15 (UTC) Draw Search List
20 83.0 2005-08-21 03 (UTC) 2005-08-23 02 (UTC) Draw Search List
23 81.0 2001-10-02 04 (UTC) 2001-10-03 20 (UTC) Draw Search List
24 76.5 2013-10-15 19 (UTC) 2013-10-16 18 (UTC) Draw Search List
25 75.0 2010-08-10 06 (UTC) 2010-08-12 05 (UTC) Draw Search List
26 69.0 2000-09-01 15 (UTC) 2000-09-03 14 (UTC) Draw Search List
27 68.0 2004-12-03 21 (UTC) 2004-12-05 20 (UTC) Draw Search List
28 65.5 2015-09-02 08 (UTC) 2015-09-04 07 (UTC) Draw Search List
29 63.5 2011-08-14 22 (UTC) 2011-08-16 21 (UTC) Draw Search List
29 63.5 2012-09-30 15 (UTC) 2012-10-02 07 (UTC) Draw Search List
31 63.0 1997-11-22 02 (UTC) 1997-11-23 09 (UTC) Draw Search List
31 63.0 1999-10-27 23 (UTC) 1999-10-29 01 (UTC) Draw Search List
31 63.0 2006-09-27 13 (UTC) 2006-09-28 11 (UTC) Draw Search List
34 61.5 2012-12-04 07 (UTC) 2012-12-06 06 (UTC) Draw Search List
35 61.0 2006-12-27 01 (UTC) 2006-12-29 00 (UTC) Draw Search List
36 59.0 2011-09-21 13 (UTC) 2011-09-23 12 (UTC) Draw Search List
37 58.5 2014-08-09 05 (UTC) 2014-08-11 04 (UTC) Draw Search List
38 58.0 1989-08-14 19 (UTC) 1989-08-16 18 (UTC) Draw Search List
38 58.0 1990-04-28 15 (UTC) 1990-04-30 14 (UTC) Draw Search List
38 58.0 1992-09-24 18 (UTC) 1992-09-26 17 (UTC) Draw Search List
41 57.5 2012-11-07 13 (UTC) 2012-11-09 12 (UTC) Draw Search List
42 57.0 1991-10-13 00 (UTC) 1991-10-14 23 (UTC) Draw Search List
42 57.0 1998-09-22 15 (UTC) 1998-09-24 14 (UTC) Draw Search List
42 57.0 2014-05-15 05 (UTC) 2014-05-17 04 (UTC) Draw Search List
42 57.0 2017-07-16 06 (UTC) 2017-07-17 19 (UTC) Draw Search List
46 56.0 1995-07-14 00 (UTC) 1995-07-15 23 (UTC) Draw Search List
46 56.0 2000-04-27 01 (UTC) 2000-04-29 00 (UTC) Draw Search List
46 56.0 2004-02-22 04 (UTC) 2004-02-23 09 (UTC) Draw Search List
46 56.0 2005-07-26 13 (UTC) 2005-07-28 12 (UTC) Draw Search List
50 55.5 2012-10-11 07 (UTC) 2012-10-13 06 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 217.0 2001-09-09 22 (UTC) 2001-09-12 21 (UTC) Draw Search List
2 194.0 2006-10-07 01 (UTC) 2006-10-10 00 (UTC) Draw Search List
3 174.0 1992-09-09 04 (UTC) 1992-09-11 19 (UTC) Draw Search List
4 171.0 2006-08-17 20 (UTC) 2006-08-19 18 (UTC) Draw Search List
5 155.5 2016-08-18 08 (UTC) 2016-08-21 07 (UTC) Draw Search List
6 140.0 1998-08-27 11 (UTC) 1998-08-30 10 (UTC) Draw Search List
7 128.0 2003-08-08 21 (UTC) 2003-08-11 20 (UTC) Draw Search List
8 123.0 2013-09-15 04 (UTC) 2013-09-18 03 (UTC) Draw Search List
9 108.0 2015-10-07 19 (UTC) 2015-10-08 17 (UTC) Draw Search List
10 103.5 2009-10-08 08 (UTC) 2009-10-11 07 (UTC) Draw Search List
11 101.0 2004-01-13 04 (UTC) 2004-01-16 03 (UTC) Draw Search List
12 99.0 1988-11-24 04 (UTC) 1988-11-27 03 (UTC) Draw Search List
13 98.5 2016-09-06 13 (UTC) 2016-09-09 12 (UTC) Draw Search List
13 98.5 2016-09-06 13 (UTC) 2016-09-09 12 (UTC) Draw Search List
15 95.0 1994-09-18 15 (UTC) 1994-09-21 14 (UTC) Draw Search List
16 93.0 2011-09-01 20 (UTC) 2011-09-04 19 (UTC) Draw Search List
17 92.0 1989-08-13 17 (UTC) 1989-08-16 16 (UTC) Draw Search List
18 91.0 2010-08-09 16 (UTC) 2010-08-12 15 (UTC) Draw Search List
19 90.0 1993-10-22 17 (UTC) 1993-10-25 03 (UTC) Draw Search List
20 88.0 2002-08-19 04 (UTC) 2002-08-22 03 (UTC) Draw Search List
21 87.0 1998-09-15 07 (UTC) 1998-09-18 06 (UTC) Draw Search List
21 87.0 2006-07-17 05 (UTC) 2006-07-20 04 (UTC) Draw Search List
23 86.0 1992-08-07 00 (UTC) 1992-08-09 13 (UTC) Draw Search List
23 86.0 1992-09-24 18 (UTC) 1992-09-27 17 (UTC) Draw Search List
25 85.0 2005-08-20 08 (UTC) 2005-08-23 07 (UTC) Draw Search List
25 85.0 2015-09-02 08 (UTC) 2015-09-05 07 (UTC) Draw Search List
27 81.0 2001-10-02 04 (UTC) 2001-10-05 03 (UTC) Draw Search List
27 81.0 2011-08-14 09 (UTC) 2011-08-17 08 (UTC) Draw Search List
29 77.0 1995-07-14 00 (UTC) 1995-07-16 23 (UTC) Draw Search List
30 76.5 2013-10-15 19 (UTC) 2013-10-16 18 (UTC) Draw Search List
31 75.0 2000-09-01 11 (UTC) 2000-09-04 10 (UTC) Draw Search List
32 72.0 2009-07-24 16 (UTC) 2009-07-27 15 (UTC) Draw Search List
33 71.0 2004-12-03 17 (UTC) 2004-12-06 16 (UTC) Draw Search List
34 70.0 1997-08-07 03 (UTC) 1997-08-10 02 (UTC) Draw Search List
35 69.0 1991-10-13 00 (UTC) 1991-10-15 23 (UTC) Draw Search List
35 69.0 2006-12-26 16 (UTC) 2006-12-29 15 (UTC) Draw Search List
37 68.5 2012-12-04 04 (UTC) 2012-12-07 03 (UTC) Draw Search List
38 66.0 1990-04-28 13 (UTC) 1990-05-01 12 (UTC) Draw Search List
39 64.5 2012-11-06 17 (UTC) 2012-11-09 16 (UTC) Draw Search List
40 63.5 2012-09-30 15 (UTC) 2012-10-03 14 (UTC) Draw Search List
40 63.5 2014-08-08 01 (UTC) 2014-08-11 00 (UTC) Draw Search List
42 63.0 1997-11-22 02 (UTC) 1997-11-25 01 (UTC) Draw Search List
42 63.0 1999-10-27 23 (UTC) 1999-10-30 22 (UTC) Draw Search List
42 63.0 2006-09-27 13 (UTC) 2006-09-28 11 (UTC) Draw Search List
42 63.0 2016-08-15 08 (UTC) 2016-08-18 07 (UTC) Draw Search List
46 62.0 1994-08-11 21 (UTC) 1994-08-14 20 (UTC) Draw Search List
46 62.0 1998-09-22 15 (UTC) 1998-09-25 14 (UTC) Draw Search List
46 62.0 2011-09-21 10 (UTC) 2011-09-24 09 (UTC) Draw Search List
49 60.0 1997-09-16 19 (UTC) 1997-09-19 18 (UTC) Draw Search List
49 60.0 2000-09-24 17 (UTC) 2000-09-27 16 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 149.0 2001-09-10 16 (UTC) 2001-09-11 15 (UTC) Draw Search List
2 133.0 1992-09-10 16 (UTC) 1992-09-11 15 (UTC) Draw Search List
3 130.0 2006-08-17 16 (UTC) 2006-08-18 15 (UTC) Draw Search List
4 107.5 2015-10-07 16 (UTC) 2015-10-08 15 (UTC) Draw Search List
5 107.0 2006-10-07 16 (UTC) 2006-10-08 15 (UTC) Draw Search List
6 100.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List
7 83.0 1993-10-22 16 (UTC) 1993-10-23 15 (UTC) Draw Search List
8 81.5 2016-09-08 16 (UTC) 2016-09-09 15 (UTC) Draw Search List
8 81.5 2016-09-08 16 (UTC) 2016-09-09 15 (UTC) Draw Search List
10 81.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-16 15 (UTC) Draw Search List
11 74.0 2006-10-06 16 (UTC) 2006-10-07 15 (UTC) Draw Search List
11 74.0 2013-10-15 16 (UTC) 2013-10-16 15 (UTC) Draw Search List
13 73.0 2003-08-08 16 (UTC) 2003-08-09 15 (UTC) Draw Search List
14 71.0 1994-09-19 16 (UTC) 1994-09-20 15 (UTC) Draw Search List
14 71.0 2006-07-16 16 (UTC) 2006-07-17 15 (UTC) Draw Search List
16 70.5 2011-09-01 16 (UTC) 2011-09-02 15 (UTC) Draw Search List
17 69.0 2016-08-20 16 (UTC) 2016-08-21 15 (UTC) Draw Search List
18 68.0 1998-08-27 16 (UTC) 1998-08-28 15 (UTC) Draw Search List
19 66.5 2010-08-11 16 (UTC) 2010-08-12 15 (UTC) Draw Search List
20 66.0 1992-08-08 16 (UTC) 1992-08-09 15 (UTC) Draw Search List
21 65.5 2009-10-08 16 (UTC) 2009-10-09 15 (UTC) Draw Search List
22 58.5 2012-09-30 16 (UTC) 2012-10-01 15 (UTC) Draw Search List
22 58.5 2016-08-19 16 (UTC) 2016-08-20 15 (UTC) Draw Search List
24 58.0 2000-09-01 16 (UTC) 2000-09-02 15 (UTC) Draw Search List
24 58.0 2006-09-27 16 (UTC) 2006-09-28 15 (UTC) Draw Search List
26 57.0 2001-10-01 16 (UTC) 2001-10-02 15 (UTC) Draw Search List
27 56.0 1992-09-24 16 (UTC) 1992-09-25 15 (UTC) Draw Search List
27 56.0 2004-12-04 16 (UTC) 2004-12-05 15 (UTC) Draw Search List
27 56.0 2015-09-01 16 (UTC) 2015-09-02 15 (UTC) Draw Search List
30 55.0 1998-08-28 16 (UTC) 1998-08-29 15 (UTC) Draw Search List
30 55.0 1998-09-22 16 (UTC) 1998-09-23 15 (UTC) Draw Search List
30 55.0 2003-08-09 16 (UTC) 2003-08-10 15 (UTC) Draw Search List
30 55.0 2014-08-10 16 (UTC) 2014-08-11 15 (UTC) Draw Search List
30 55.0 2017-07-15 16 (UTC) 2017-07-16 15 (UTC) Draw Search List
35 53.5 2013-09-24 16 (UTC) 2013-09-25 15 (UTC) Draw Search List
36 53.0 1988-11-23 16 (UTC) 1988-11-24 15 (UTC) Draw Search List
36 53.0 1989-08-15 16 (UTC) 1989-08-16 15 (UTC) Draw Search List
36 53.0 2001-09-11 16 (UTC) 2001-09-12 15 (UTC) Draw Search List
39 52.0 1995-08-31 16 (UTC) 1995-09-01 15 (UTC) Draw Search List
40 50.0 1991-10-12 16 (UTC) 1991-10-13 15 (UTC) Draw Search List
40 50.0 1999-10-27 16 (UTC) 1999-10-28 15 (UTC) Draw Search List
40 50.0 2000-09-24 16 (UTC) 2000-09-25 15 (UTC) Draw Search List
43 49.0 1992-07-08 16 (UTC) 1992-07-09 15 (UTC) Draw Search List
43 49.0 1996-05-09 16 (UTC) 1996-05-10 15 (UTC) Draw Search List
43 49.0 2002-08-19 16 (UTC) 2002-08-20 15 (UTC) Draw Search List
43 49.0 2011-09-21 16 (UTC) 2011-09-22 15 (UTC) Draw Search List
43 49.0 2016-08-16 16 (UTC) 2016-08-17 15 (UTC) Draw Search List
48 47.0 2002-07-10 16 (UTC) 2002-07-11 15 (UTC) Draw Search List
48 47.0 2006-08-03 16 (UTC) 2006-08-04 15 (UTC) Draw Search List
50 46.0 1989-07-09 16 (UTC) 1989-07-10 15 (UTC) Draw Search List
50 46.0 2000-04-27 16 (UTC) 2000-04-28 15 (UTC) Draw Search List
50 46.0 2014-05-15 16 (UTC) 2014-05-16 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 133.0 2006-10-07 01 (UTC) 2006-10-08 00 (UTC) Draw Search List
2 124.0 1992-09-11 01 (UTC) 1992-09-12 00 (UTC) Draw Search List
2 124.0 2001-09-11 01 (UTC) 2001-09-12 00 (UTC) Draw Search List
4 121.0 2003-08-09 01 (UTC) 2003-08-10 00 (UTC) Draw Search List
5 114.0 1998-08-28 01 (UTC) 1998-08-29 00 (UTC) Draw Search List
6 93.5 2013-09-16 01 (UTC) 2013-09-17 00 (UTC) Draw Search List
7 91.0 2006-08-17 01 (UTC) 2006-08-18 00 (UTC) Draw Search List
8 85.0 1993-10-23 01 (UTC) 1993-10-24 00 (UTC) Draw Search List
9 83.0 2016-08-20 01 (UTC) 2016-08-21 00 (UTC) Draw Search List
10 81.5 2015-10-08 01 (UTC) 2015-10-09 00 (UTC) Draw Search List
11 79.0 2006-08-18 01 (UTC) 2006-08-19 00 (UTC) Draw Search List
12 77.0 1988-11-24 01 (UTC) 1988-11-25 00 (UTC) Draw Search List
13 76.0 1998-09-16 01 (UTC) 1998-09-17 00 (UTC) Draw Search List
13 76.0 2001-09-10 01 (UTC) 2001-09-11 00 (UTC) Draw Search List
15 74.5 2009-10-08 01 (UTC) 2009-10-09 00 (UTC) Draw Search List
16 72.0 2001-10-02 01 (UTC) 2001-10-03 00 (UTC) Draw Search List
16 72.0 2006-07-17 01 (UTC) 2006-07-18 00 (UTC) Draw Search List
18 67.5 2011-09-02 01 (UTC) 2011-09-03 00 (UTC) Draw Search List
19 66.0 2013-10-16 01 (UTC) 2013-10-17 00 (UTC) Draw Search List
20 63.0 1994-09-20 01 (UTC) 1994-09-21 00 (UTC) Draw Search List
21 60.0 1992-08-09 01 (UTC) 1992-08-10 00 (UTC) Draw Search List
21 60.0 2006-10-08 01 (UTC) 2006-10-09 00 (UTC) Draw Search List
23 59.0 1999-10-28 01 (UTC) 1999-10-29 00 (UTC) Draw Search List
23 59.0 2010-08-12 01 (UTC) 2010-08-13 00 (UTC) Draw Search List
25 58.0 1997-11-22 01 (UTC) 1997-11-23 00 (UTC) Draw Search List
25 58.0 2014-08-10 01 (UTC) 2014-08-11 00 (UTC) Draw Search List
27 57.0 1998-09-22 01 (UTC) 1998-09-23 00 (UTC) Draw Search List
27 57.0 2015-09-02 01 (UTC) 2015-09-03 00 (UTC) Draw Search List
29 56.0 2012-12-04 01 (UTC) 2012-12-05 00 (UTC) Draw Search List
29 56.0 2017-07-16 01 (UTC) 2017-07-17 00 (UTC) Draw Search List
31 55.0 2011-09-21 01 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List
32 54.0 1989-08-16 01 (UTC) 1989-08-17 00 (UTC) Draw Search List
32 54.0 1991-10-13 01 (UTC) 1991-10-14 00 (UTC) Draw Search List
34 53.0 1995-07-14 01 (UTC) 1995-07-15 00 (UTC) Draw Search List
34 53.0 2005-08-21 01 (UTC) 2005-08-22 00 (UTC) Draw Search List
36 52.0 2002-08-20 01 (UTC) 2002-08-21 00 (UTC) Draw Search List
37 51.0 2004-12-05 01 (UTC) 2004-12-06 00 (UTC) Draw Search List
38 50.5 2014-08-24 01 (UTC) 2014-08-25 00 (UTC) Draw Search List
39 49.0 2006-09-27 01 (UTC) 2006-09-28 00 (UTC) Draw Search List
40 48.0 2012-09-30 01 (UTC) 2012-10-01 00 (UTC) Draw Search List
41 47.0 2006-08-04 01 (UTC) 2006-08-05 00 (UTC) Draw Search List
42 46.0 1989-07-09 01 (UTC) 1989-07-10 00 (UTC) Draw Search List
42 46.0 1995-09-01 01 (UTC) 1995-09-02 00 (UTC) Draw Search List
44 45.0 1992-08-25 01 (UTC) 1992-08-26 00 (UTC) Draw Search List
44 45.0 1996-05-09 01 (UTC) 1996-05-10 00 (UTC) Draw Search List
44 45.0 2002-11-26 01 (UTC) 2002-11-27 00 (UTC) Draw Search List
44 45.0 2006-12-27 01 (UTC) 2006-12-28 00 (UTC) Draw Search List
48 44.5 2016-08-21 01 (UTC) 2016-08-22 00 (UTC) Draw Search List
49 44.0 1992-07-09 01 (UTC) 1992-07-10 00 (UTC) Draw Search List
50 43.5 2012-10-12 01 (UTC) 2012-10-13 00 (UTC) Draw Search List
50 43.5 2014-05-16 01 (UTC) 2014-05-17 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)