NASU-KOGEN (41011) Basic Information

Location Tochigi (NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-02-03 07:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 90.0 1998-08-26 17 (UTC) 1998-08-26 17 (UTC) Draw Search List
2 74.0 1998-08-26 18 (UTC) 1998-08-26 18 (UTC) Draw Search List
3 62.0 1998-08-26 21 (UTC) 1998-08-26 21 (UTC) Draw Search List
4 55.0 2000-07-17 09 (UTC) 2000-07-17 09 (UTC) Draw Search List
5 53.0 1998-08-26 20 (UTC) 1998-08-26 20 (UTC) Draw Search List
6 49.5 2014-08-05 12 (UTC) 2014-08-05 12 (UTC) Draw Search List
7 45.0 2000-07-17 10 (UTC) 2000-07-17 10 (UTC) Draw Search List
8 44.0 1996-08-17 08 (UTC) 1996-08-17 08 (UTC) Draw Search List
9 43.0 1998-08-26 22 (UTC) 1998-08-26 22 (UTC) Draw Search List
9 43.0 1998-08-29 19 (UTC) 1998-08-29 19 (UTC) Draw Search List
9 43.0 2005-09-03 12 (UTC) 2005-09-03 12 (UTC) Draw Search List
12 42.5 2011-09-21 10 (UTC) 2011-09-21 10 (UTC) Draw Search List
13 42.0 1998-08-27 05 (UTC) 1998-08-27 05 (UTC) Draw Search List
14 41.0 1989-08-21 11 (UTC) 1989-08-21 11 (UTC) Draw Search List
14 41.0 1994-08-20 06 (UTC) 1994-08-20 06 (UTC) Draw Search List
14 41.0 1998-08-26 16 (UTC) 1998-08-26 16 (UTC) Draw Search List
14 41.0 1998-08-27 17 (UTC) 1998-08-27 17 (UTC) Draw Search List
14 41.0 2012-06-19 16 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
19 40.0 1990-08-16 10 (UTC) 1990-08-16 10 (UTC) Draw Search List
19 40.0 2009-08-05 07 (UTC) 2009-08-05 07 (UTC) Draw Search List
21 39.0 1980-09-07 14 (UTC) 1980-09-07 14 (UTC) Draw Search List
21 39.0 1991-08-20 19 (UTC) 1991-08-20 19 (UTC) Draw Search List
23 38.0 1998-08-26 09 (UTC) 1998-08-26 09 (UTC) Draw Search List
23 38.0 1999-08-12 11 (UTC) 1999-08-12 11 (UTC) Draw Search List
23 38.0 2008-08-05 12 (UTC) 2008-08-05 12 (UTC) Draw Search List
26 37.0 1998-07-29 10 (UTC) 1998-07-29 10 (UTC) Draw Search List
27 36.0 1998-08-26 19 (UTC) 1998-08-26 19 (UTC) Draw Search List
27 36.0 2007-09-07 02 (UTC) 2007-09-07 02 (UTC) Draw Search List
27 36.0 2011-08-08 08 (UTC) 2011-08-08 08 (UTC) Draw Search List
30 35.5 2010-08-02 17 (UTC) 2010-08-02 17 (UTC) Draw Search List
31 35.0 1986-08-04 17 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List
31 35.0 1991-08-31 01 (UTC) 1991-08-31 01 (UTC) Draw Search List
31 35.0 1998-08-27 16 (UTC) 1998-08-27 16 (UTC) Draw Search List
31 35.0 1998-08-28 11 (UTC) 1998-08-28 11 (UTC) Draw Search List
31 35.0 2003-07-11 08 (UTC) 2003-07-11 08 (UTC) Draw Search List
31 35.0 2005-07-30 08 (UTC) 2005-07-30 08 (UTC) Draw Search List
31 35.0 2008-08-05 11 (UTC) 2008-08-05 11 (UTC) Draw Search List
38 34.0 1991-09-06 11 (UTC) 1991-09-06 11 (UTC) Draw Search List
38 34.0 1999-08-26 17 (UTC) 1999-08-26 17 (UTC) Draw Search List
38 34.0 2008-08-28 12 (UTC) 2008-08-28 12 (UTC) Draw Search List
41 33.0 1987-07-17 08 (UTC) 1987-07-17 08 (UTC) Draw Search List
41 33.0 1990-08-17 10 (UTC) 1990-08-17 10 (UTC) Draw Search List
41 33.0 2000-09-10 11 (UTC) 2000-09-10 11 (UTC) Draw Search List
41 33.0 2011-09-03 11 (UTC) 2011-09-03 11 (UTC) Draw Search List
45 32.5 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
46 32.0 1977-08-16 22 (UTC) 1977-08-16 22 (UTC) Draw Search List
46 32.0 1978-07-11 05 (UTC) 1978-07-11 05 (UTC) Draw Search List
46 32.0 1990-07-16 10 (UTC) 1990-07-16 10 (UTC) Draw Search List
46 32.0 2000-07-19 07 (UTC) 2000-07-19 07 (UTC) Draw Search List
46 32.0 2012-08-18 03 (UTC) 2012-08-18 03 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 164.0 1998-08-26 17 (UTC) 1998-08-26 18 (UTC) Draw Search List
2 105.0 1998-08-26 21 (UTC) 1998-08-26 22 (UTC) Draw Search List
3 100.0 2000-07-17 09 (UTC) 2000-07-17 10 (UTC) Draw Search List
4 89.0 1998-08-26 19 (UTC) 1998-08-26 20 (UTC) Draw Search List
5 73.5 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
6 73.0 2008-08-05 11 (UTC) 2008-08-05 12 (UTC) Draw Search List
7 72.5 2011-09-21 09 (UTC) 2011-09-21 10 (UTC) Draw Search List
8 72.0 1989-08-21 11 (UTC) 1989-08-21 12 (UTC) Draw Search List
9 68.0 1998-08-29 18 (UTC) 1998-08-29 19 (UTC) Draw Search List
10 65.0 1999-08-12 10 (UTC) 1999-08-12 11 (UTC) Draw Search List
11 61.0 1986-08-04 16 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List
11 61.0 2014-08-05 12 (UTC) 2014-08-05 13 (UTC) Draw Search List
13 60.0 1980-09-07 14 (UTC) 1980-09-07 15 (UTC) Draw Search List
14 58.0 1998-08-26 15 (UTC) 1998-08-26 16 (UTC) Draw Search List
15 57.0 1998-08-29 16 (UTC) 1998-08-29 17 (UTC) Draw Search List
16 56.0 1998-08-26 09 (UTC) 1998-08-26 10 (UTC) Draw Search List
17 55.0 2005-07-30 08 (UTC) 2005-07-30 09 (UTC) Draw Search List
17 55.0 2007-09-07 02 (UTC) 2007-09-07 03 (UTC) Draw Search List
19 54.5 2010-08-02 17 (UTC) 2010-08-02 18 (UTC) Draw Search List
20 54.0 1991-08-31 00 (UTC) 1991-08-31 01 (UTC) Draw Search List
20 54.0 2002-07-10 12 (UTC) 2002-07-10 13 (UTC) Draw Search List
20 54.0 2008-08-28 12 (UTC) 2008-08-28 13 (UTC) Draw Search List
23 52.0 1998-08-27 05 (UTC) 1998-08-27 06 (UTC) Draw Search List
24 51.0 1991-08-20 18 (UTC) 1991-08-20 19 (UTC) Draw Search List
25 50.5 2016-08-22 07 (UTC) 2016-08-22 08 (UTC) Draw Search List
26 50.0 1994-08-20 06 (UTC) 1994-08-20 07 (UTC) Draw Search List
26 50.0 1998-08-27 17 (UTC) 1998-08-27 18 (UTC) Draw Search List
26 50.0 2013-08-06 06 (UTC) 2013-08-06 07 (UTC) Draw Search List
29 49.0 1998-07-29 09 (UTC) 1998-07-29 10 (UTC) Draw Search List
29 49.0 1998-09-15 19 (UTC) 1998-09-15 20 (UTC) Draw Search List
29 49.0 1999-09-15 05 (UTC) 1999-09-15 06 (UTC) Draw Search List
29 49.0 2012-08-14 13 (UTC) 2012-08-14 14 (UTC) Draw Search List
33 48.5 2009-07-24 14 (UTC) 2009-07-24 15 (UTC) Draw Search List
34 48.0 1977-08-16 21 (UTC) 1977-08-16 22 (UTC) Draw Search List
34 48.0 1989-08-27 07 (UTC) 1989-08-27 08 (UTC) Draw Search List
34 48.0 1990-08-16 09 (UTC) 1990-08-16 10 (UTC) Draw Search List
34 48.0 1994-09-29 12 (UTC) 1994-09-29 13 (UTC) Draw Search List
34 48.0 2002-10-01 11 (UTC) 2002-10-01 12 (UTC) Draw Search List
39 47.0 1996-08-17 08 (UTC) 1996-08-17 09 (UTC) Draw Search List
39 47.0 1998-08-27 11 (UTC) 1998-08-27 12 (UTC) Draw Search List
39 47.0 2000-07-25 19 (UTC) 2000-07-25 20 (UTC) Draw Search List
39 47.0 2001-08-22 03 (UTC) 2001-08-22 04 (UTC) Draw Search List
39 47.0 2007-07-29 09 (UTC) 2007-07-29 10 (UTC) Draw Search List
39 47.0 2013-09-16 01 (UTC) 2013-09-16 02 (UTC) Draw Search List
45 46.0 1982-09-12 09 (UTC) 1982-09-12 10 (UTC) Draw Search List
45 46.0 1999-07-11 23 (UTC) 1999-07-12 00 (UTC) Draw Search List
45 46.0 2013-08-05 10 (UTC) 2013-08-05 11 (UTC) Draw Search List
45 46.0 2014-10-13 16 (UTC) 2014-10-13 17 (UTC) Draw Search List
49 45.5 2009-08-05 07 (UTC) 2009-08-05 08 (UTC) Draw Search List
49 45.5 2012-05-03 11 (UTC) 2012-05-03 12 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 205.0 1998-08-26 16 (UTC) 1998-08-26 18 (UTC) Draw Search List
2 151.0 1998-08-26 19 (UTC) 1998-08-26 21 (UTC) Draw Search List
3 124.0 2000-07-17 09 (UTC) 2000-07-17 11 (UTC) Draw Search List
4 98.5 2011-09-21 09 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
5 97.0 1998-08-29 17 (UTC) 1998-08-29 19 (UTC) Draw Search List
6 96.5 2012-06-19 14 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
7 89.0 2008-08-05 11 (UTC) 2008-08-05 13 (UTC) Draw Search List
8 88.0 1999-08-12 10 (UTC) 1999-08-12 12 (UTC) Draw Search List
9 87.0 1986-08-04 15 (UTC) 1986-08-04 17 (UTC) Draw Search List
10 85.0 1998-08-27 16 (UTC) 1998-08-27 18 (UTC) Draw Search List
11 79.0 1989-08-21 11 (UTC) 1989-08-21 13 (UTC) Draw Search List
12 75.0 1998-08-27 10 (UTC) 1998-08-27 12 (UTC) Draw Search List
12 75.0 2011-09-21 06 (UTC) 2011-09-21 08 (UTC) Draw Search List
14 73.5 2009-07-24 13 (UTC) 2009-07-24 15 (UTC) Draw Search List
15 72.5 2010-08-02 16 (UTC) 2010-08-02 18 (UTC) Draw Search List
16 72.0 2002-07-10 17 (UTC) 2002-07-10 19 (UTC) Draw Search List
17 71.0 2002-10-01 11 (UTC) 2002-10-01 13 (UTC) Draw Search List
18 70.5 2009-08-05 07 (UTC) 2009-08-05 09 (UTC) Draw Search List
19 67.0 1989-08-27 06 (UTC) 1989-08-27 08 (UTC) Draw Search List
19 67.0 1998-08-26 22 (UTC) 1998-08-27 00 (UTC) Draw Search List
19 67.0 1998-09-15 18 (UTC) 1998-09-15 20 (UTC) Draw Search List
22 66.0 2001-08-22 02 (UTC) 2001-08-22 04 (UTC) Draw Search List
23 65.0 1999-09-15 05 (UTC) 1999-09-15 07 (UTC) Draw Search List
23 65.0 2007-09-07 01 (UTC) 2007-09-07 03 (UTC) Draw Search List
25 64.5 2014-10-13 15 (UTC) 2014-10-13 17 (UTC) Draw Search List
26 64.0 1996-08-17 08 (UTC) 1996-08-17 10 (UTC) Draw Search List
26 64.0 1999-07-11 22 (UTC) 1999-07-12 00 (UTC) Draw Search List
26 64.0 2013-09-16 00 (UTC) 2013-09-16 02 (UTC) Draw Search List
26 64.0 2016-08-22 07 (UTC) 2016-08-22 09 (UTC) Draw Search List
30 63.5 2012-05-03 11 (UTC) 2012-05-03 13 (UTC) Draw Search List
31 63.0 1980-09-07 13 (UTC) 1980-09-07 15 (UTC) Draw Search List
31 63.0 1991-08-20 18 (UTC) 1991-08-20 20 (UTC) Draw Search List
31 63.0 2013-08-06 06 (UTC) 2013-08-06 08 (UTC) Draw Search List
31 63.0 2014-08-05 11 (UTC) 2014-08-05 13 (UTC) Draw Search List
35 62.0 1986-08-04 18 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List
35 62.0 1991-08-30 23 (UTC) 1991-08-31 01 (UTC) Draw Search List
35 62.0 1994-05-26 16 (UTC) 1994-05-26 18 (UTC) Draw Search List
35 62.0 2008-08-28 12 (UTC) 2008-08-28 14 (UTC) Draw Search List
39 61.0 2002-07-10 11 (UTC) 2002-07-10 13 (UTC) Draw Search List
40 60.0 1978-06-22 09 (UTC) 1978-06-22 11 (UTC) Draw Search List
40 60.0 1997-06-20 06 (UTC) 1997-06-20 08 (UTC) Draw Search List
42 59.0 1979-10-19 05 (UTC) 1979-10-19 07 (UTC) Draw Search List
42 59.0 1982-09-12 08 (UTC) 1982-09-12 10 (UTC) Draw Search List
44 58.0 1986-08-04 12 (UTC) 1986-08-04 14 (UTC) Draw Search List
44 58.0 1998-08-27 04 (UTC) 1998-08-27 06 (UTC) Draw Search List
46 57.0 1977-08-16 21 (UTC) 1977-08-16 23 (UTC) Draw Search List
46 57.0 2000-07-25 19 (UTC) 2000-07-25 21 (UTC) Draw Search List
48 56.5 2012-08-14 13 (UTC) 2012-08-14 15 (UTC) Draw Search List
49 56.0 2005-07-30 08 (UTC) 2005-07-30 10 (UTC) Draw Search List
50 55.0 1987-09-24 22 (UTC) 1987-09-25 00 (UTC) Draw Search List
50 55.0 1991-09-19 00 (UTC) 1991-09-19 02 (UTC) Draw Search List
50 55.0 1999-09-15 08 (UTC) 1999-09-15 10 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 358.0 1998-08-26 17 (UTC) 1998-08-26 22 (UTC) Draw Search List
2 173.5 2011-09-21 06 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
3 149.0 1986-08-04 15 (UTC) 1986-08-04 20 (UTC) Draw Search List
4 147.0 1998-08-29 17 (UTC) 1998-08-29 22 (UTC) Draw Search List
5 144.0 2000-07-17 09 (UTC) 2000-07-17 14 (UTC) Draw Search List
6 137.0 2012-06-19 11 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
7 120.0 1999-09-15 05 (UTC) 1999-09-15 10 (UTC) Draw Search List
8 115.0 2002-07-10 12 (UTC) 2002-07-10 17 (UTC) Draw Search List
9 114.0 1998-08-27 05 (UTC) 1998-08-27 10 (UTC) Draw Search List
10 113.0 1999-07-11 20 (UTC) 1999-07-12 01 (UTC) Draw Search List
11 112.0 2013-09-16 00 (UTC) 2013-09-16 05 (UTC) Draw Search List
12 111.0 2007-09-06 22 (UTC) 2007-09-07 03 (UTC) Draw Search List
13 110.0 1989-08-27 03 (UTC) 1989-08-27 08 (UTC) Draw Search List
14 108.0 1977-08-16 21 (UTC) 1977-08-17 02 (UTC) Draw Search List
14 108.0 2008-08-05 10 (UTC) 2008-08-05 15 (UTC) Draw Search List
14 108.0 2009-07-24 10 (UTC) 2009-07-24 15 (UTC) Draw Search List
17 107.0 1999-08-12 08 (UTC) 1999-08-12 13 (UTC) Draw Search List
18 106.0 2002-10-01 09 (UTC) 2002-10-01 14 (UTC) Draw Search List
19 104.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-15 21 (UTC) Draw Search List
20 103.0 2014-10-13 12 (UTC) 2014-10-13 17 (UTC) Draw Search List
21 99.0 1991-09-19 00 (UTC) 1991-09-19 05 (UTC) Draw Search List
22 98.0 1994-05-26 15 (UTC) 1994-05-26 20 (UTC) Draw Search List
22 98.0 1998-08-27 11 (UTC) 1998-08-27 16 (UTC) Draw Search List
24 97.0 1986-08-04 09 (UTC) 1986-08-04 14 (UTC) Draw Search List
25 96.0 2001-08-22 02 (UTC) 2001-08-22 07 (UTC) Draw Search List
25 96.0 2016-08-22 05 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List
27 94.0 1991-08-20 15 (UTC) 1991-08-20 20 (UTC) Draw Search List
28 92.5 2010-08-02 15 (UTC) 2010-08-02 20 (UTC) Draw Search List
29 92.0 1976-09-13 19 (UTC) 1976-09-14 00 (UTC) Draw Search List
29 92.0 1991-08-30 20 (UTC) 1991-08-31 01 (UTC) Draw Search List
29 92.0 1997-06-20 03 (UTC) 1997-06-20 08 (UTC) Draw Search List
32 90.5 2012-05-03 09 (UTC) 2012-05-03 14 (UTC) Draw Search List
33 90.0 1998-08-26 11 (UTC) 1998-08-26 16 (UTC) Draw Search List
34 89.0 1991-08-06 23 (UTC) 1991-08-07 04 (UTC) Draw Search List
35 88.0 1978-06-22 06 (UTC) 1978-06-22 11 (UTC) Draw Search List
35 88.0 1998-10-17 20 (UTC) 1998-10-18 01 (UTC) Draw Search List
35 88.0 2004-10-20 09 (UTC) 2004-10-20 14 (UTC) Draw Search List
38 87.0 1990-08-10 03 (UTC) 1990-08-10 08 (UTC) Draw Search List
39 86.0 2000-04-21 12 (UTC) 2000-04-21 17 (UTC) Draw Search List
39 86.0 2008-05-19 21 (UTC) 2008-05-20 02 (UTC) Draw Search List
41 85.0 2002-07-10 00 (UTC) 2002-07-10 05 (UTC) Draw Search List
42 84.0 1979-10-19 03 (UTC) 1979-10-19 08 (UTC) Draw Search List
42 84.0 1999-08-26 13 (UTC) 1999-08-26 18 (UTC) Draw Search List
44 83.0 2000-09-10 10 (UTC) 2000-09-10 15 (UTC) Draw Search List
45 82.0 1980-09-07 14 (UTC) 1980-09-07 19 (UTC) Draw Search List
45 82.0 1989-08-21 10 (UTC) 1989-08-21 13 (UTC) Draw Search List
47 81.5 2013-10-15 18 (UTC) 2013-10-15 23 (UTC) Draw Search List
48 80.0 1999-06-29 21 (UTC) 1999-06-30 02 (UTC) Draw Search List
48 80.0 2008-08-28 11 (UTC) 2008-08-28 16 (UTC) Draw Search List
48 80.0 2009-08-09 20 (UTC) 2009-08-10 01 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 472.0 1998-08-26 13 (UTC) 1998-08-27 00 (UTC) Draw Search List
2 247.0 1986-08-04 10 (UTC) 1986-08-04 21 (UTC) Draw Search List
3 233.5 2011-09-21 00 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
4 218.0 1998-08-29 13 (UTC) 1998-08-30 00 (UTC) Draw Search List
5 209.0 2002-07-10 08 (UTC) 2002-07-10 19 (UTC) Draw Search List
6 181.0 2012-06-19 06 (UTC) 2012-06-19 17 (UTC) Draw Search List
7 172.0 1977-08-16 17 (UTC) 1977-08-17 04 (UTC) Draw Search List
8 168.0 1998-08-27 01 (UTC) 1998-08-27 12 (UTC) Draw Search List
9 164.0 1994-05-26 11 (UTC) 1994-05-26 22 (UTC) Draw Search List
10 162.0 1989-08-26 23 (UTC) 1989-08-27 10 (UTC) Draw Search List
11 161.0 2012-05-03 02 (UTC) 2012-05-03 13 (UTC) Draw Search List
12 155.0 2007-09-06 16 (UTC) 2007-09-07 03 (UTC) Draw Search List
13 148.0 1976-09-13 17 (UTC) 1976-09-14 04 (UTC) Draw Search List
13 148.0 2002-07-09 20 (UTC) 2002-07-10 07 (UTC) Draw Search List
15 147.0 1999-07-11 20 (UTC) 1999-07-12 07 (UTC) Draw Search List
16 146.0 1999-09-14 23 (UTC) 1999-09-15 10 (UTC) Draw Search List
17 145.0 2000-07-17 09 (UTC) 2000-07-17 17 (UTC) Draw Search List
18 141.5 2009-07-24 04 (UTC) 2009-07-24 15 (UTC) Draw Search List
19 140.0 2013-09-15 18 (UTC) 2013-09-16 05 (UTC) Draw Search List
19 140.0 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List
21 139.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-16 03 (UTC) Draw Search List
22 134.0 1977-06-02 03 (UTC) 1977-06-02 14 (UTC) Draw Search List
22 134.0 1991-09-18 18 (UTC) 1991-09-19 05 (UTC) Draw Search List
24 133.0 1997-06-19 22 (UTC) 1997-06-20 09 (UTC) Draw Search List
25 132.0 1991-08-20 09 (UTC) 1991-08-20 20 (UTC) Draw Search List
26 130.0 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 03 (UTC) Draw Search List
27 126.0 1991-08-06 21 (UTC) 1991-08-07 08 (UTC) Draw Search List
27 126.0 2002-10-01 03 (UTC) 2002-10-01 14 (UTC) Draw Search List
29 124.0 2001-08-21 21 (UTC) 2001-08-22 08 (UTC) Draw Search List
30 123.0 1990-08-09 22 (UTC) 1990-08-10 09 (UTC) Draw Search List
31 119.0 2004-10-20 03 (UTC) 2004-10-20 14 (UTC) Draw Search List
32 118.5 2009-10-07 16 (UTC) 2009-10-08 03 (UTC) Draw Search List
33 118.0 1998-08-27 13 (UTC) 1998-08-28 00 (UTC) Draw Search List
34 116.0 1991-08-30 15 (UTC) 1991-08-31 02 (UTC) Draw Search List
34 116.0 1999-06-29 16 (UTC) 1999-06-30 03 (UTC) Draw Search List
34 116.0 2008-08-05 06 (UTC) 2008-08-05 17 (UTC) Draw Search List
34 116.0 2013-10-15 12 (UTC) 2013-10-15 23 (UTC) Draw Search List
38 115.0 2008-05-19 16 (UTC) 2008-05-20 03 (UTC) Draw Search List
39 114.0 2000-04-21 08 (UTC) 2000-04-21 19 (UTC) Draw Search List
39 114.0 2007-07-14 17 (UTC) 2007-07-15 04 (UTC) Draw Search List
41 113.0 1979-10-18 20 (UTC) 1979-10-19 07 (UTC) Draw Search List
41 113.0 1999-08-26 10 (UTC) 1999-08-26 21 (UTC) Draw Search List
43 112.0 2016-08-22 03 (UTC) 2016-08-22 14 (UTC) Draw Search List
44 111.0 2008-08-28 09 (UTC) 2008-08-28 20 (UTC) Draw Search List
45 110.0 1993-11-13 12 (UTC) 1993-11-13 23 (UTC) Draw Search List
45 110.0 1999-08-12 08 (UTC) 1999-08-12 14 (UTC) Draw Search List
47 109.0 1980-09-07 13 (UTC) 1980-09-08 00 (UTC) Draw Search List
47 109.0 1987-09-25 22 (UTC) 1987-09-26 09 (UTC) Draw Search List
49 107.0 1990-09-19 12 (UTC) 1990-09-19 23 (UTC) Draw Search List
49 107.0 2014-10-05 16 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 640.0 1998-08-26 13 (UTC) 1998-08-27 12 (UTC) Draw Search List
2 359.0 2002-07-09 21 (UTC) 2002-07-10 20 (UTC) Draw Search List
3 304.0 1986-08-04 00 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List
4 273.5 2011-09-20 13 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List
5 247.0 1998-08-29 13 (UTC) 1998-08-30 12 (UTC) Draw Search List
6 231.5 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List
7 231.0 1977-08-16 06 (UTC) 1977-08-17 05 (UTC) Draw Search List
8 205.0 1989-08-26 18 (UTC) 1989-08-27 17 (UTC) Draw Search List
9 202.0 1994-05-26 11 (UTC) 1994-05-27 10 (UTC) Draw Search List
10 196.0 2007-09-06 06 (UTC) 2007-09-07 05 (UTC) Draw Search List
11 188.0 1991-09-18 07 (UTC) 1991-09-19 06 (UTC) Draw Search List
12 185.0 1977-06-01 19 (UTC) 1977-06-02 18 (UTC) Draw Search List
13 184.0 2012-06-19 05 (UTC) 2012-06-19 18 (UTC) Draw Search List
14 183.0 1976-09-13 05 (UTC) 1976-09-14 04 (UTC) Draw Search List
15 182.0 1991-08-20 00 (UTC) 1991-08-20 23 (UTC) Draw Search List
16 168.5 2009-07-23 17 (UTC) 2009-07-24 16 (UTC) Draw Search List
17 168.0 1999-07-11 11 (UTC) 1999-07-12 10 (UTC) Draw Search List
17 168.0 2009-08-09 08 (UTC) 2009-08-10 07 (UTC) Draw Search List
19 164.0 1979-10-18 10 (UTC) 1979-10-19 09 (UTC) Draw Search List
19 164.0 2001-08-21 09 (UTC) 2001-08-22 08 (UTC) Draw Search List
19 164.0 2004-10-08 12 (UTC) 2004-10-09 11 (UTC) Draw Search List
22 161.0 1993-11-13 03 (UTC) 1993-11-14 02 (UTC) Draw Search List
22 161.0 1999-09-14 12 (UTC) 1999-09-15 11 (UTC) Draw Search List
22 161.0 2001-09-10 03 (UTC) 2001-09-11 02 (UTC) Draw Search List
25 160.0 1998-08-27 13 (UTC) 1998-08-28 12 (UTC) Draw Search List
26 157.0 2004-10-19 22 (UTC) 2004-10-20 21 (UTC) Draw Search List
27 155.0 1987-09-25 11 (UTC) 1987-09-26 10 (UTC) Draw Search List
28 154.5 2014-10-05 04 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List
29 153.5 2013-09-15 07 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
30 153.0 2015-09-09 01 (UTC) 2015-09-10 00 (UTC) Draw Search List
31 152.0 2000-09-10 10 (UTC) 2000-09-11 09 (UTC) Draw Search List
32 149.0 2007-07-14 10 (UTC) 2007-07-15 09 (UTC) Draw Search List
32 149.0 2014-10-13 04 (UTC) 2014-10-14 03 (UTC) Draw Search List
34 145.0 1991-10-11 00 (UTC) 1991-10-11 23 (UTC) Draw Search List
34 145.0 1998-09-15 04 (UTC) 1998-09-16 03 (UTC) Draw Search List
34 145.0 2000-07-17 09 (UTC) 2000-07-18 08 (UTC) Draw Search List
37 144.0 1981-08-22 03 (UTC) 1981-08-23 02 (UTC) Draw Search List
38 142.0 2002-09-30 15 (UTC) 2002-10-01 14 (UTC) Draw Search List
39 140.0 1991-08-30 05 (UTC) 1991-08-31 04 (UTC) Draw Search List
39 140.0 2009-10-07 06 (UTC) 2009-10-08 05 (UTC) Draw Search List
41 139.0 2000-07-25 11 (UTC) 2000-07-26 10 (UTC) Draw Search List
42 138.0 1990-08-09 13 (UTC) 1990-08-10 12 (UTC) Draw Search List
43 135.5 2013-08-05 10 (UTC) 2013-08-06 08 (UTC) Draw Search List
44 135.0 1997-06-19 21 (UTC) 1997-06-20 10 (UTC) Draw Search List
45 134.0 1991-08-06 09 (UTC) 1991-08-07 08 (UTC) Draw Search List
45 134.0 2006-10-05 18 (UTC) 2006-10-06 17 (UTC) Draw Search List
47 133.0 1982-09-11 16 (UTC) 1982-09-12 15 (UTC) Draw Search List
47 133.0 1999-06-29 06 (UTC) 1999-06-30 05 (UTC) Draw Search List
49 129.0 1977-09-08 20 (UTC) 1977-09-09 19 (UTC) Draw Search List
50 128.0 1980-09-10 05 (UTC) 1980-09-11 04 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 830.0 1998-08-26 02 (UTC) 1998-08-28 01 (UTC) Draw Search List
2 396.0 2002-07-09 04 (UTC) 2002-07-10 22 (UTC) Draw Search List
3 368.0 1998-08-28 02 (UTC) 1998-08-30 01 (UTC) Draw Search List
4 334.0 1977-08-16 05 (UTC) 1977-08-18 04 (UTC) Draw Search List
5 317.5 2011-09-20 05 (UTC) 2011-09-22 04 (UTC) Draw Search List
6 305.0 1986-08-03 22 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List
7 255.0 1999-07-11 20 (UTC) 1999-07-13 19 (UTC) Draw Search List
8 249.0 2012-05-01 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List
9 238.0 1987-09-24 17 (UTC) 1987-09-26 10 (UTC) Draw Search List
10 219.0 1994-05-26 06 (UTC) 1994-05-27 14 (UTC) Draw Search List
11 217.0 2015-09-08 03 (UTC) 2015-09-10 02 (UTC) Draw Search List
12 216.0 1976-09-12 05 (UTC) 1976-09-14 04 (UTC) Draw Search List
12 216.0 1977-05-31 19 (UTC) 1977-06-02 18 (UTC) Draw Search List
14 213.0 1989-08-25 18 (UTC) 1989-08-27 17 (UTC) Draw Search List
15 210.0 2001-09-09 10 (UTC) 2001-09-11 09 (UTC) Draw Search List
16 209.0 2000-09-10 07 (UTC) 2000-09-12 06 (UTC) Draw Search List
17 208.0 2007-09-05 05 (UTC) 2007-09-07 04 (UTC) Draw Search List
18 203.0 1991-09-17 09 (UTC) 1991-09-19 08 (UTC) Draw Search List
19 200.0 1999-09-13 13 (UTC) 1999-09-15 12 (UTC) Draw Search List
20 199.5 2013-09-14 07 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
21 192.0 1991-08-19 19 (UTC) 1991-08-21 18 (UTC) Draw Search List
22 184.0 2012-06-19 05 (UTC) 2012-06-21 04 (UTC) Draw Search List
23 183.0 2009-07-23 04 (UTC) 2009-07-25 03 (UTC) Draw Search List
24 181.0 2004-10-19 10 (UTC) 2004-10-20 23 (UTC) Draw Search List
25 180.5 2016-09-06 17 (UTC) 2016-09-08 16 (UTC) Draw Search List
26 178.0 2000-07-17 08 (UTC) 2000-07-19 07 (UTC) Draw Search List
26 178.0 2006-10-22 14 (UTC) 2006-10-24 13 (UTC) Draw Search List
28 176.0 1977-09-08 09 (UTC) 1977-09-10 08 (UTC) Draw Search List
29 173.0 1980-09-09 22 (UTC) 1980-09-11 21 (UTC) Draw Search List
30 171.5 2009-08-08 08 (UTC) 2009-08-10 07 (UTC) Draw Search List
31 171.0 1994-09-28 12 (UTC) 1994-09-30 11 (UTC) Draw Search List
32 170.0 1991-10-11 02 (UTC) 1991-10-13 01 (UTC) Draw Search List
32 170.0 1993-11-12 05 (UTC) 1993-11-14 04 (UTC) Draw Search List
34 169.0 2004-10-08 08 (UTC) 2004-10-10 07 (UTC) Draw Search List
35 168.0 2001-08-21 08 (UTC) 2001-08-22 10 (UTC) Draw Search List
36 167.0 1979-10-18 03 (UTC) 1979-10-19 09 (UTC) Draw Search List
37 165.0 2005-09-03 11 (UTC) 2005-09-05 10 (UTC) Draw Search List
37 165.0 2007-07-13 12 (UTC) 2007-07-15 11 (UTC) Draw Search List
39 163.0 1988-08-10 11 (UTC) 1988-08-12 10 (UTC) Draw Search List
40 159.5 2014-10-04 21 (UTC) 2014-10-06 18 (UTC) Draw Search List
41 158.0 1981-08-21 12 (UTC) 1981-08-23 02 (UTC) Draw Search List
41 158.0 1994-08-20 05 (UTC) 1994-08-22 04 (UTC) Draw Search List
41 158.0 2011-09-01 22 (UTC) 2011-09-03 21 (UTC) Draw Search List
44 155.0 2006-10-04 22 (UTC) 2006-10-06 21 (UTC) Draw Search List
45 154.0 1989-09-02 15 (UTC) 1989-09-04 14 (UTC) Draw Search List
46 152.0 1982-09-10 17 (UTC) 1982-09-12 16 (UTC) Draw Search List
47 151.0 1983-08-15 13 (UTC) 1983-08-17 12 (UTC) Draw Search List
48 150.0 1998-10-16 03 (UTC) 1998-10-18 02 (UTC) Draw Search List
49 149.5 2014-10-13 04 (UTC) 2014-10-14 06 (UTC) Draw Search List
50 149.0 1990-08-09 10 (UTC) 1990-08-11 09 (UTC) Draw Search List
50 149.0 1998-09-14 21 (UTC) 1998-09-16 20 (UTC) Draw Search List
50 149.0 1999-08-12 09 (UTC) 1999-08-14 08 (UTC) Draw Search List
50 149.0 2002-09-29 15 (UTC) 2002-10-01 14 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 955.0 1998-08-26 09 (UTC) 1998-08-29 08 (UTC) Draw Search List
2 396.0 2002-07-09 04 (UTC) 2002-07-12 03 (UTC) Draw Search List
3 387.0 1977-08-15 09 (UTC) 1977-08-18 08 (UTC) Draw Search List
4 351.5 2011-09-19 07 (UTC) 2011-09-22 06 (UTC) Draw Search List
5 325.0 1999-07-11 20 (UTC) 1999-07-14 19 (UTC) Draw Search List
6 305.0 1986-08-02 00 (UTC) 1986-08-04 23 (UTC) Draw Search List
7 275.0 1998-08-29 09 (UTC) 1998-09-01 08 (UTC) Draw Search List
8 270.5 2012-05-01 06 (UTC) 2012-05-04 05 (UTC) Draw Search List
9 247.5 2015-09-07 03 (UTC) 2015-09-10 02 (UTC) Draw Search List
10 238.0 1987-09-24 17 (UTC) 1987-09-26 10 (UTC) Draw Search List
11 229.0 1976-09-11 08 (UTC) 1976-09-14 07 (UTC) Draw Search List
11 229.0 2000-09-08 17 (UTC) 2000-09-11 16 (UTC) Draw Search List
13 225.0 2001-09-08 14 (UTC) 2001-09-11 13 (UTC) Draw Search List
14 224.0 1999-08-12 07 (UTC) 1999-08-15 06 (UTC) Draw Search List
15 219.0 1977-05-31 12 (UTC) 1977-06-03 11 (UTC) Draw Search List
15 219.0 1994-05-26 06 (UTC) 1994-05-29 05 (UTC) Draw Search List
17 218.0 1999-09-12 13 (UTC) 1999-09-15 12 (UTC) Draw Search List
18 216.5 2016-09-05 22 (UTC) 2016-09-08 21 (UTC) Draw Search List
19 215.0 1989-08-24 18 (UTC) 1989-08-27 17 (UTC) Draw Search List
20 214.0 1991-09-18 08 (UTC) 1991-09-21 07 (UTC) Draw Search List
21 212.0 2007-09-04 20 (UTC) 2007-09-07 19 (UTC) Draw Search List
22 209.0 2011-08-31 22 (UTC) 2011-09-03 21 (UTC) Draw Search List
23 199.5 2013-09-13 07 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
24 198.5 2012-06-18 23 (UTC) 2012-06-21 22 (UTC) Draw Search List
25 195.0 1991-08-19 10 (UTC) 1991-08-22 09 (UTC) Draw Search List
26 194.0 2009-08-07 05 (UTC) 2009-08-10 04 (UTC) Draw Search List
27 191.0 2005-09-03 12 (UTC) 2005-09-06 11 (UTC) Draw Search List
28 190.0 1994-09-27 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List
28 190.0 2007-07-12 10 (UTC) 2007-07-15 09 (UTC) Draw Search List
30 189.0 1983-08-14 21 (UTC) 1983-08-17 20 (UTC) Draw Search List
30 189.0 2000-07-14 18 (UTC) 2000-07-17 17 (UTC) Draw Search List
32 187.0 1989-09-02 18 (UTC) 1989-09-05 17 (UTC) Draw Search List
32 187.0 2006-10-22 14 (UTC) 2006-10-25 13 (UTC) Draw Search List
34 186.0 1977-09-07 09 (UTC) 1977-09-10 08 (UTC) Draw Search List
35 183.0 1991-10-08 23 (UTC) 1991-10-11 22 (UTC) Draw Search List
35 183.0 2009-07-23 05 (UTC) 2009-07-26 04 (UTC) Draw Search List
37 182.0 1980-09-07 14 (UTC) 1980-09-10 13 (UTC) Draw Search List
38 181.0 2004-10-19 10 (UTC) 2004-10-20 23 (UTC) Draw Search List
39 180.0 1978-06-25 01 (UTC) 1978-06-28 00 (UTC) Draw Search List
40 175.0 1994-08-19 04 (UTC) 1994-08-22 03 (UTC) Draw Search List
40 175.0 2004-10-02 21 (UTC) 2004-10-05 20 (UTC) Draw Search List
42 174.0 1993-11-11 12 (UTC) 1993-11-14 04 (UTC) Draw Search List
43 173.0 1988-08-09 21 (UTC) 1988-08-12 20 (UTC) Draw Search List
44 169.0 1982-09-09 18 (UTC) 1982-09-12 17 (UTC) Draw Search List
45 168.0 2001-08-21 08 (UTC) 2001-08-22 10 (UTC) Draw Search List
46 167.0 1979-10-18 03 (UTC) 1979-10-19 09 (UTC) Draw Search List
47 164.0 1982-04-14 07 (UTC) 1982-04-16 15 (UTC) Draw Search List
48 161.5 2014-06-06 10 (UTC) 2014-06-09 09 (UTC) Draw Search List
49 159.5 2014-10-03 19 (UTC) 2014-10-06 18 (UTC) Draw Search List
50 158.0 1981-08-20 03 (UTC) 1981-08-23 02 (UTC) Draw Search List
50 158.0 2006-10-04 14 (UTC) 2006-10-07 13 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 607.0 1998-08-26 16 (UTC) 1998-08-27 15 (UTC) Draw Search List
2 277.0 2002-07-09 16 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List
3 268.0 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List
4 231.5 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List
5 225.0 1998-08-29 16 (UTC) 1998-08-30 15 (UTC) Draw Search List
6 215.0 1977-08-16 16 (UTC) 1977-08-17 15 (UTC) Draw Search List
7 203.0 1989-08-26 16 (UTC) 1989-08-27 15 (UTC) Draw Search List
8 174.0 1977-06-01 16 (UTC) 1977-06-02 15 (UTC) Draw Search List
9 169.0 1986-08-03 16 (UTC) 1986-08-04 15 (UTC) Draw Search List
10 167.5 2009-07-23 16 (UTC) 2009-07-24 15 (UTC) Draw Search List
11 167.0 1999-07-11 16 (UTC) 1999-07-12 15 (UTC) Draw Search List
12 161.0 2007-09-06 16 (UTC) 2007-09-07 15 (UTC) Draw Search List
13 159.0 1999-09-14 16 (UTC) 1999-09-15 15 (UTC) Draw Search List
14 158.0 1976-09-13 16 (UTC) 1976-09-14 15 (UTC) Draw Search List
15 156.0 1991-09-18 16 (UTC) 1991-09-19 15 (UTC) Draw Search List
16 153.0 1987-09-25 16 (UTC) 1987-09-26 15 (UTC) Draw Search List
16 153.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List
18 152.0 1979-10-18 16 (UTC) 1979-10-19 15 (UTC) Draw Search List
19 150.0 1994-05-26 16 (UTC) 1994-05-27 15 (UTC) Draw Search List
19 150.0 1998-08-27 16 (UTC) 1998-08-28 15 (UTC) Draw Search List
21 146.5 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List
22 144.0 2000-07-16 16 (UTC) 2000-07-17 15 (UTC) Draw Search List
22 144.0 2004-10-08 16 (UTC) 2004-10-09 15 (UTC) Draw Search List
24 142.0 2002-09-30 16 (UTC) 2002-10-01 15 (UTC) Draw Search List
25 139.0 1998-09-15 16 (UTC) 1998-09-16 15 (UTC) Draw Search List
25 139.0 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 15 (UTC) Draw Search List
27 138.0 2007-07-14 16 (UTC) 2007-07-15 15 (UTC) Draw Search List
28 136.0 1986-08-04 16 (UTC) 1986-08-05 15 (UTC) Draw Search List
28 136.0 1990-08-09 16 (UTC) 1990-08-10 15 (UTC) Draw Search List
30 135.0 1997-06-19 16 (UTC) 1997-06-20 15 (UTC) Draw Search List
30 135.0 2001-08-21 16 (UTC) 2001-08-22 15 (UTC) Draw Search List
30 135.0 2012-06-18 16 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
33 133.0 1982-09-11 16 (UTC) 1982-09-12 15 (UTC) Draw Search List
34 132.0 1991-08-06 16 (UTC) 1991-08-07 15 (UTC) Draw Search List
35 130.0 1998-08-25 16 (UTC) 1998-08-26 15 (UTC) Draw Search List
35 130.0 1998-08-28 16 (UTC) 1998-08-29 15 (UTC) Draw Search List
37 129.0 2015-09-08 16 (UTC) 2015-09-09 15 (UTC) Draw Search List
38 127.0 2006-10-05 16 (UTC) 2006-10-06 15 (UTC) Draw Search List
39 125.0 1982-04-14 16 (UTC) 1982-04-15 15 (UTC) Draw Search List
39 125.0 2000-07-25 16 (UTC) 2000-07-26 15 (UTC) Draw Search List
41 122.0 2005-07-25 16 (UTC) 2005-07-26 15 (UTC) Draw Search List
42 121.0 1999-06-29 16 (UTC) 1999-06-30 15 (UTC) Draw Search List
42 121.0 2009-10-07 16 (UTC) 2009-10-08 15 (UTC) Draw Search List
44 120.0 1977-09-08 16 (UTC) 1977-09-09 15 (UTC) Draw Search List
45 119.0 1983-08-16 16 (UTC) 1983-08-17 15 (UTC) Draw Search List
46 118.0 2001-09-10 16 (UTC) 2001-09-11 15 (UTC) Draw Search List
47 116.0 2006-10-23 16 (UTC) 2006-10-24 15 (UTC) Draw Search List
48 115.0 2008-05-19 16 (UTC) 2008-05-20 15 (UTC) Draw Search List
48 115.0 2011-04-22 16 (UTC) 2011-04-23 15 (UTC) Draw Search List
50 114.0 1991-08-30 16 (UTC) 1991-08-31 15 (UTC) Draw Search List
50 114.0 1994-09-28 16 (UTC) 1994-09-29 15 (UTC) Draw Search List
50 114.0 2016-08-21 16 (UTC) 2016-08-22 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 542.0 1998-08-26 01 (UTC) 1998-08-27 00 (UTC) Draw Search List
2 310.0 2002-07-10 01 (UTC) 2002-07-11 00 (UTC) Draw Search List
3 303.0 1986-08-04 01 (UTC) 1986-08-05 00 (UTC) Draw Search List
4 286.0 1998-08-27 01 (UTC) 1998-08-28 00 (UTC) Draw Search List
5 283.0 1998-08-29 01 (UTC) 1998-08-30 00 (UTC) Draw Search List
6 233.0 2011-09-21 01 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List
7 188.0 1994-05-26 01 (UTC) 1994-05-27 00 (UTC) Draw Search List
8 187.5 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-04 00 (UTC) Draw Search List
9 184.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-20 00 (UTC) Draw Search List
10 183.0 1977-08-16 01 (UTC) 1977-08-17 00 (UTC) Draw Search List
11 182.0 1991-08-20 01 (UTC) 1991-08-21 00 (UTC) Draw Search List
12 176.0 1989-08-27 01 (UTC) 1989-08-28 00 (UTC) Draw Search List
13 166.0 1977-06-02 01 (UTC) 1977-06-03 00 (UTC) Draw Search List
14 156.0 1993-11-13 01 (UTC) 1993-11-14 00 (UTC) Draw Search List
15 154.0 2009-07-24 01 (UTC) 2009-07-25 00 (UTC) Draw Search List
16 153.0 2015-09-09 01 (UTC) 2015-09-10 00 (UTC) Draw Search List
17 149.0 1976-09-13 01 (UTC) 1976-09-14 00 (UTC) Draw Search List
17 149.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List
19 148.5 2014-10-13 01 (UTC) 2014-10-14 00 (UTC) Draw Search List
20 146.0 2001-09-10 01 (UTC) 2001-09-11 00 (UTC) Draw Search List
21 145.0 1991-10-11 01 (UTC) 1991-10-12 00 (UTC) Draw Search List
21 145.0 2000-07-17 01 (UTC) 2000-07-18 00 (UTC) Draw Search List
23 142.0 1981-08-22 01 (UTC) 1981-08-23 00 (UTC) Draw Search List
24 141.0 1999-09-15 01 (UTC) 1999-09-16 00 (UTC) Draw Search List
25 135.0 1977-08-17 01 (UTC) 1977-08-18 00 (UTC) Draw Search List
26 132.0 1998-09-15 01 (UTC) 1998-09-16 00 (UTC) Draw Search List
27 126.0 2002-10-01 01 (UTC) 2002-10-02 00 (UTC) Draw Search List
27 126.0 2007-09-06 01 (UTC) 2007-09-07 00 (UTC) Draw Search List
27 126.0 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
30 125.0 2009-08-09 01 (UTC) 2009-08-10 00 (UTC) Draw Search List
31 124.0 1997-06-20 01 (UTC) 1997-06-21 00 (UTC) Draw Search List
31 124.0 2014-04-30 01 (UTC) 2014-05-01 00 (UTC) Draw Search List
33 123.0 2000-04-21 01 (UTC) 2000-04-22 00 (UTC) Draw Search List
34 122.0 1994-09-29 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List
35 120.0 1980-09-10 01 (UTC) 1980-09-11 00 (UTC) Draw Search List
36 119.0 1977-09-09 01 (UTC) 1977-09-10 00 (UTC) Draw Search List
37 117.0 1999-08-26 01 (UTC) 1999-08-27 00 (UTC) Draw Search List
37 117.0 2001-08-22 01 (UTC) 2001-08-23 00 (UTC) Draw Search List
37 117.0 2006-10-06 01 (UTC) 2006-10-07 00 (UTC) Draw Search List
40 116.0 1982-09-12 01 (UTC) 1982-09-13 00 (UTC) Draw Search List
40 116.0 2008-08-05 01 (UTC) 2008-08-06 00 (UTC) Draw Search List
42 115.0 2008-08-28 01 (UTC) 2008-08-29 00 (UTC) Draw Search List
43 114.0 1981-10-22 01 (UTC) 1981-10-23 00 (UTC) Draw Search List
44 113.0 2016-08-22 01 (UTC) 2016-08-23 00 (UTC) Draw Search List
45 110.5 2014-10-05 01 (UTC) 2014-10-06 00 (UTC) Draw Search List
46 110.0 1985-06-30 01 (UTC) 1985-07-01 00 (UTC) Draw Search List
46 110.0 1990-08-10 01 (UTC) 1990-08-11 00 (UTC) Draw Search List
46 110.0 1999-08-12 01 (UTC) 1999-08-13 00 (UTC) Draw Search List
49 109.0 1980-09-07 01 (UTC) 1980-09-08 00 (UTC) Draw Search List
49 109.0 1990-09-19 01 (UTC) 1990-09-20 00 (UTC) Draw Search List
49 109.0 2006-12-26 01 (UTC) 2006-12-27 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)