NASU-KARASUYAMA (41247) Basic Information

Location Tochigi (NASUKARASUYAMA SHI, TOCHIGI KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)

Precipitation Ranking

Updated: 2017-02-03 07:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 54.5 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-15 01 (UTC) Draw Search List
2 50.0 2011-09-21 06 (UTC) 2011-09-21 06 (UTC) Draw Search List
3 34.5 2013-09-15 00 (UTC) 2013-09-15 00 (UTC) Draw Search List
4 34.0 2013-09-15 02 (UTC) 2013-09-15 02 (UTC) Draw Search List
5 32.0 2012-08-11 09 (UTC) 2012-08-11 09 (UTC) Draw Search List
5 32.0 2013-09-03 21 (UTC) 2013-09-03 21 (UTC) Draw Search List
5 32.0 2014-09-06 19 (UTC) 2014-09-06 19 (UTC) Draw Search List
8 29.0 2012-08-18 11 (UTC) 2012-08-18 11 (UTC) Draw Search List
9 28.0 2011-06-13 20 (UTC) 2011-06-13 20 (UTC) Draw Search List
10 27.5 2011-07-19 02 (UTC) 2011-07-19 02 (UTC) Draw Search List
11 27.0 2011-09-21 10 (UTC) 2011-09-21 10 (UTC) Draw Search List
11 27.0 2016-08-16 18 (UTC) 2016-08-16 18 (UTC) Draw Search List
13 26.5 2015-08-15 14 (UTC) 2015-08-15 14 (UTC) Draw Search List
14 26.0 2011-08-16 09 (UTC) 2011-08-16 09 (UTC) Draw Search List
14 26.0 2013-07-07 08 (UTC) 2013-07-07 08 (UTC) Draw Search List
14 26.0 2014-06-30 16 (UTC) 2014-06-30 16 (UTC) Draw Search List
14 26.0 2016-08-18 00 (UTC) 2016-08-18 00 (UTC) Draw Search List
18 25.0 2009-07-27 08 (UTC) 2009-07-27 08 (UTC) Draw Search List
19 24.0 2013-06-15 12 (UTC) 2013-06-15 12 (UTC) Draw Search List
20 23.5 2014-06-25 06 (UTC) 2014-06-25 06 (UTC) Draw Search List
20 23.5 2014-07-17 19 (UTC) 2014-07-17 19 (UTC) Draw Search List
20 23.5 2016-09-07 14 (UTC) 2016-09-07 14 (UTC) Draw Search List
23 23.0 2009-07-16 14 (UTC) 2009-07-16 14 (UTC) Draw Search List
23 23.0 2014-09-10 13 (UTC) 2014-09-10 13 (UTC) Draw Search List
23 23.0 2015-07-16 02 (UTC) 2015-07-16 02 (UTC) Draw Search List
26 22.5 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
26 22.5 2012-06-19 16 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
26 22.5 2013-09-14 23 (UTC) 2013-09-14 23 (UTC) Draw Search List
26 22.5 2014-10-13 17 (UTC) 2014-10-13 17 (UTC) Draw Search List
26 22.5 2015-09-09 23 (UTC) 2015-09-09 23 (UTC) Draw Search List
31 21.5 2011-06-13 19 (UTC) 2011-06-13 19 (UTC) Draw Search List
31 21.5 2013-07-27 09 (UTC) 2013-07-27 09 (UTC) Draw Search List
31 21.5 2014-06-30 17 (UTC) 2014-06-30 17 (UTC) Draw Search List
34 21.0 2013-04-26 07 (UTC) 2013-04-26 07 (UTC) Draw Search List
35 20.5 2010-07-24 09 (UTC) 2010-07-24 09 (UTC) Draw Search List
35 20.5 2015-07-16 04 (UTC) 2015-07-16 04 (UTC) Draw Search List
37 20.0 2010-07-25 10 (UTC) 2010-07-25 10 (UTC) Draw Search List
38 19.5 2010-06-28 11 (UTC) 2010-06-28 11 (UTC) Draw Search List
38 19.5 2011-09-21 11 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
38 19.5 2015-09-09 22 (UTC) 2015-09-09 22 (UTC) Draw Search List
41 19.0 2010-06-27 15 (UTC) 2010-06-27 15 (UTC) Draw Search List
41 19.0 2012-07-28 10 (UTC) 2012-07-28 10 (UTC) Draw Search List
43 18.5 2011-08-24 20 (UTC) 2011-08-24 20 (UTC) Draw Search List
43 18.5 2014-10-06 01 (UTC) 2014-10-06 01 (UTC) Draw Search List
45 17.5 2012-06-01 08 (UTC) 2012-06-01 08 (UTC) Draw Search List
45 17.5 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 11 (UTC) Draw Search List
45 17.5 2015-06-15 10 (UTC) 2015-06-15 10 (UTC) Draw Search List
45 17.5 2016-08-22 06 (UTC) 2016-08-22 06 (UTC) Draw Search List
45 17.5 2016-08-22 10 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List
50 17.0 2014-09-06 18 (UTC) 2014-09-06 18 (UTC) Draw Search List

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 89.0 2013-09-15 00 (UTC) 2013-09-15 01 (UTC) Draw Search List
2 55.5 2011-09-21 06 (UTC) 2011-09-21 07 (UTC) Draw Search List
3 49.5 2011-06-13 19 (UTC) 2011-06-13 20 (UTC) Draw Search List
4 49.0 2014-09-06 18 (UTC) 2014-09-06 19 (UTC) Draw Search List
5 47.5 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-11 09 (UTC) Draw Search List
5 47.5 2014-06-30 16 (UTC) 2014-06-30 17 (UTC) Draw Search List
7 46.5 2011-09-21 10 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
8 45.0 2012-06-19 15 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
9 43.5 2016-08-16 18 (UTC) 2016-08-16 19 (UTC) Draw Search List
10 42.5 2015-08-15 14 (UTC) 2015-08-15 15 (UTC) Draw Search List
11 42.0 2015-09-09 22 (UTC) 2015-09-09 23 (UTC) Draw Search List
12 41.5 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 12 (UTC) Draw Search List
13 37.0 2012-08-18 11 (UTC) 2012-08-18 12 (UTC) Draw Search List
13 37.0 2013-09-15 02 (UTC) 2013-09-15 03 (UTC) Draw Search List
15 34.0 2015-07-16 02 (UTC) 2015-07-16 03 (UTC) Draw Search List
16 33.5 2013-09-03 21 (UTC) 2013-09-03 22 (UTC) Draw Search List
17 32.5 2014-07-17 19 (UTC) 2014-07-17 20 (UTC) Draw Search List
17 32.5 2016-09-07 14 (UTC) 2016-09-07 15 (UTC) Draw Search List
19 32.0 2014-10-06 01 (UTC) 2014-10-06 02 (UTC) Draw Search List
19 32.0 2014-10-13 16 (UTC) 2014-10-13 17 (UTC) Draw Search List
21 31.5 2011-07-19 01 (UTC) 2011-07-19 02 (UTC) Draw Search List
21 31.5 2015-07-16 04 (UTC) 2015-07-16 05 (UTC) Draw Search List
23 30.5 2010-07-25 09 (UTC) 2010-07-25 10 (UTC) Draw Search List
23 30.5 2016-08-22 05 (UTC) 2016-08-22 06 (UTC) Draw Search List
25 30.0 2009-07-16 14 (UTC) 2009-07-16 15 (UTC) Draw Search List
26 29.5 2009-07-27 08 (UTC) 2009-07-27 09 (UTC) Draw Search List
26 29.5 2013-04-26 07 (UTC) 2013-04-26 08 (UTC) Draw Search List
26 29.5 2013-07-07 08 (UTC) 2013-07-07 09 (UTC) Draw Search List
29 29.0 2015-07-15 22 (UTC) 2015-07-15 23 (UTC) Draw Search List
30 28.0 2013-09-14 22 (UTC) 2013-09-14 23 (UTC) Draw Search List
31 27.0 2011-07-28 13 (UTC) 2011-07-28 14 (UTC) Draw Search List
32 26.5 2009-08-10 02 (UTC) 2009-08-10 03 (UTC) Draw Search List
32 26.5 2011-08-16 09 (UTC) 2011-08-16 10 (UTC) Draw Search List
32 26.5 2013-04-06 15 (UTC) 2013-04-06 16 (UTC) Draw Search List
35 26.0 2016-08-18 00 (UTC) 2016-08-18 00 (UTC) Draw Search List
36 25.5 2013-07-27 09 (UTC) 2013-07-27 10 (UTC) Draw Search List
36 25.5 2014-06-08 11 (UTC) 2014-06-08 12 (UTC) Draw Search List
38 25.0 2009-10-07 22 (UTC) 2009-10-07 23 (UTC) Draw Search List
38 25.0 2012-06-19 13 (UTC) 2012-06-19 14 (UTC) Draw Search List
38 25.0 2014-08-10 06 (UTC) 2014-08-10 07 (UTC) Draw Search List
38 25.0 2014-09-10 13 (UTC) 2014-09-10 14 (UTC) Draw Search List
42 24.5 2013-10-15 20 (UTC) 2013-10-15 21 (UTC) Draw Search List
42 24.5 2014-10-05 23 (UTC) 2014-10-06 00 (UTC) Draw Search List
42 24.5 2015-06-15 09 (UTC) 2015-06-15 10 (UTC) Draw Search List
42 24.5 2016-08-22 09 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List
46 24.0 2010-12-02 23 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
47 23.5 2014-06-25 06 (UTC) 2014-06-25 06 (UTC) Draw Search List
48 23.0 2013-08-05 08 (UTC) 2013-08-05 09 (UTC) Draw Search List
49 22.5 2010-06-28 11 (UTC) 2010-06-28 12 (UTC) Draw Search List
49 22.5 2011-09-21 02 (UTC) 2011-09-21 03 (UTC) Draw Search List
49 22.5 2011-09-21 08 (UTC) 2011-09-21 09 (UTC) Draw Search List

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 123.0 2013-09-15 00 (UTC) 2013-09-15 02 (UTC) Draw Search List
2 67.0 2011-09-21 06 (UTC) 2011-09-21 08 (UTC) Draw Search List
3 60.0 2012-06-19 14 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
3 60.0 2014-09-06 18 (UTC) 2014-09-06 20 (UTC) Draw Search List
5 57.5 2011-09-21 09 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
6 54.5 2015-07-16 02 (UTC) 2015-07-16 04 (UTC) Draw Search List
7 53.0 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-11 10 (UTC) Draw Search List
7 53.0 2016-08-16 17 (UTC) 2016-08-16 19 (UTC) Draw Search List
9 52.0 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 13 (UTC) Draw Search List
10 51.5 2014-06-30 16 (UTC) 2014-06-30 18 (UTC) Draw Search List
10 51.5 2015-09-09 21 (UTC) 2015-09-09 23 (UTC) Draw Search List
12 50.5 2011-06-13 18 (UTC) 2011-06-13 20 (UTC) Draw Search List
13 47.5 2015-08-15 14 (UTC) 2015-08-15 16 (UTC) Draw Search List
14 44.0 2016-08-22 04 (UTC) 2016-08-22 06 (UTC) Draw Search List
15 43.0 2014-10-05 23 (UTC) 2014-10-06 01 (UTC) Draw Search List
16 41.5 2014-10-13 15 (UTC) 2014-10-13 17 (UTC) Draw Search List
17 40.0 2016-09-07 12 (UTC) 2016-09-07 14 (UTC) Draw Search List
18 39.5 2012-08-18 09 (UTC) 2012-08-18 11 (UTC) Draw Search List
19 38.5 2009-08-10 02 (UTC) 2009-08-10 04 (UTC) Draw Search List
20 36.5 2010-07-25 08 (UTC) 2010-07-25 10 (UTC) Draw Search List
21 35.5 2013-09-03 21 (UTC) 2013-09-03 23 (UTC) Draw Search List
22 35.0 2013-10-15 20 (UTC) 2013-10-15 22 (UTC) Draw Search List
23 34.5 2009-07-16 13 (UTC) 2009-07-16 15 (UTC) Draw Search List
23 34.5 2009-10-07 20 (UTC) 2009-10-07 22 (UTC) Draw Search List
23 34.5 2014-07-17 18 (UTC) 2014-07-17 20 (UTC) Draw Search List
26 32.5 2011-07-19 01 (UTC) 2011-07-19 03 (UTC) Draw Search List
26 32.5 2013-04-06 14 (UTC) 2013-04-06 16 (UTC) Draw Search List
28 32.0 2009-07-27 08 (UTC) 2009-07-27 10 (UTC) Draw Search List
29 31.5 2010-09-27 19 (UTC) 2010-09-27 21 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2013-04-26 07 (UTC) 2013-04-26 09 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2013-07-27 09 (UTC) 2013-07-27 11 (UTC) Draw Search List
30 30.5 2014-02-14 22 (UTC) 2014-02-15 00 (UTC) Draw Search List
33 30.0 2012-05-03 03 (UTC) 2012-05-03 05 (UTC) Draw Search List
33 30.0 2014-06-08 10 (UTC) 2014-06-08 12 (UTC) Draw Search List
35 29.5 2013-07-07 08 (UTC) 2013-07-07 09 (UTC) Draw Search List
36 29.0 2013-09-14 21 (UTC) 2013-09-14 23 (UTC) Draw Search List
37 28.5 2011-07-28 12 (UTC) 2011-07-28 14 (UTC) Draw Search List
37 28.5 2012-05-03 09 (UTC) 2012-05-03 11 (UTC) Draw Search List
39 27.5 2010-12-02 22 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
39 27.5 2011-07-19 07 (UTC) 2011-07-19 09 (UTC) Draw Search List
39 27.5 2016-08-22 10 (UTC) 2016-08-22 12 (UTC) Draw Search List
42 27.0 2009-11-10 19 (UTC) 2009-11-10 21 (UTC) Draw Search List
42 27.0 2010-06-29 18 (UTC) 2010-06-29 20 (UTC) Draw Search List
42 27.0 2010-09-16 00 (UTC) 2010-09-16 02 (UTC) Draw Search List
42 27.0 2015-07-15 20 (UTC) 2015-07-15 22 (UTC) Draw Search List
46 26.5 2011-08-16 09 (UTC) 2011-08-16 10 (UTC) Draw Search List
46 26.5 2011-11-19 07 (UTC) 2011-11-19 09 (UTC) Draw Search List
48 26.0 2009-06-20 22 (UTC) 2009-06-21 00 (UTC) Draw Search List
48 26.0 2014-04-03 13 (UTC) 2014-04-03 15 (UTC) Draw Search List
48 26.0 2014-09-10 13 (UTC) 2014-09-10 15 (UTC) Draw Search List
48 26.0 2016-08-18 00 (UTC) 2016-08-18 02 (UTC) Draw Search List

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 154.0 2013-09-14 22 (UTC) 2013-09-15 03 (UTC) Draw Search List
2 124.5 2011-09-21 06 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
3 80.5 2012-06-19 11 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
4 79.5 2015-07-15 23 (UTC) 2015-07-16 04 (UTC) Draw Search List
5 73.0 2016-08-16 15 (UTC) 2016-08-16 20 (UTC) Draw Search List
6 72.5 2014-09-06 17 (UTC) 2014-09-06 22 (UTC) Draw Search List
7 65.5 2016-08-22 05 (UTC) 2016-08-22 10 (UTC) Draw Search List
8 64.5 2015-09-09 21 (UTC) 2015-09-10 02 (UTC) Draw Search List
9 63.5 2014-10-05 22 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List
10 61.5 2016-09-07 12 (UTC) 2016-09-07 17 (UTC) Draw Search List
11 61.0 2009-10-07 18 (UTC) 2009-10-07 23 (UTC) Draw Search List
12 59.0 2014-10-13 13 (UTC) 2014-10-13 18 (UTC) Draw Search List
13 57.0 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-11 13 (UTC) Draw Search List
13 57.0 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 16 (UTC) Draw Search List
15 56.0 2011-06-13 16 (UTC) 2011-06-13 21 (UTC) Draw Search List
15 56.0 2013-10-15 17 (UTC) 2013-10-15 22 (UTC) Draw Search List
17 55.5 2010-09-27 16 (UTC) 2010-09-27 21 (UTC) Draw Search List
18 55.0 2014-06-30 16 (UTC) 2014-06-30 19 (UTC) Draw Search List
19 54.0 2009-08-09 23 (UTC) 2009-08-10 04 (UTC) Draw Search List
20 53.5 2011-07-19 02 (UTC) 2011-07-19 07 (UTC) Draw Search List
21 51.0 2015-08-15 13 (UTC) 2015-08-15 17 (UTC) Draw Search List
22 48.5 2013-04-06 11 (UTC) 2013-04-06 16 (UTC) Draw Search List
23 47.5 2012-08-18 09 (UTC) 2012-08-18 12 (UTC) Draw Search List
23 47.5 2014-04-03 11 (UTC) 2014-04-03 16 (UTC) Draw Search List
25 47.0 2014-02-14 21 (UTC) 2014-02-15 02 (UTC) Draw Search List
26 46.5 2016-08-18 00 (UTC) 2016-08-18 05 (UTC) Draw Search List
27 46.0 2010-12-02 19 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
27 46.0 2011-11-19 05 (UTC) 2011-11-19 10 (UTC) Draw Search List
29 45.5 2014-06-08 09 (UTC) 2014-06-08 14 (UTC) Draw Search List
30 45.0 2012-05-03 00 (UTC) 2012-05-03 05 (UTC) Draw Search List
31 41.0 2016-04-07 00 (UTC) 2016-04-07 05 (UTC) Draw Search List
32 40.5 2010-09-15 22 (UTC) 2010-09-16 03 (UTC) Draw Search List
33 40.0 2009-10-26 02 (UTC) 2009-10-26 07 (UTC) Draw Search List
34 39.5 2012-05-03 06 (UTC) 2012-05-03 11 (UTC) Draw Search List
35 39.0 2009-07-16 13 (UTC) 2009-07-16 18 (UTC) Draw Search List
36 38.5 2014-07-17 15 (UTC) 2014-07-17 20 (UTC) Draw Search List
37 37.5 2010-07-25 08 (UTC) 2010-07-25 11 (UTC) Draw Search List
37 37.5 2011-09-21 00 (UTC) 2011-09-21 05 (UTC) Draw Search List
37 37.5 2013-07-27 08 (UTC) 2013-07-27 13 (UTC) Draw Search List
40 37.0 2013-09-03 20 (UTC) 2013-09-04 01 (UTC) Draw Search List
40 37.0 2016-11-10 20 (UTC) 2016-11-11 01 (UTC) Draw Search List
42 36.0 2011-02-17 18 (UTC) 2011-02-17 23 (UTC) Draw Search List
42 36.0 2011-07-28 12 (UTC) 2011-07-28 17 (UTC) Draw Search List
42 36.0 2011-10-05 10 (UTC) 2011-10-05 15 (UTC) Draw Search List
45 35.5 2009-06-20 20 (UTC) 2009-06-21 01 (UTC) Draw Search List
45 35.5 2011-09-20 18 (UTC) 2011-09-20 23 (UTC) Draw Search List
47 34.5 2009-08-31 02 (UTC) 2009-08-31 07 (UTC) Draw Search List
48 34.0 2009-11-10 17 (UTC) 2009-11-10 22 (UTC) Draw Search List
48 34.0 2013-10-15 11 (UTC) 2013-10-15 16 (UTC) Draw Search List
48 34.0 2015-11-01 23 (UTC) 2015-11-02 04 (UTC) Draw Search List

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 162.0 2011-09-21 00 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
2 155.5 2013-09-14 21 (UTC) 2013-09-15 04 (UTC) Draw Search List
3 126.5 2015-07-15 21 (UTC) 2015-07-16 08 (UTC) Draw Search List
4 96.0 2014-10-05 16 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List
5 91.0 2016-08-22 01 (UTC) 2016-08-22 12 (UTC) Draw Search List
6 90.0 2013-10-15 11 (UTC) 2013-10-15 22 (UTC) Draw Search List
7 86.5 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-03 12 (UTC) Draw Search List
8 84.0 2012-06-19 06 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
9 83.5 2014-09-06 14 (UTC) 2014-09-07 01 (UTC) Draw Search List
10 80.5 2011-07-19 01 (UTC) 2011-07-19 12 (UTC) Draw Search List
10 80.5 2016-08-16 15 (UTC) 2016-08-17 00 (UTC) Draw Search List
12 79.0 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-13 20 (UTC) Draw Search List
13 76.5 2014-04-03 08 (UTC) 2014-04-03 19 (UTC) Draw Search List
14 72.0 2010-09-27 13 (UTC) 2010-09-28 00 (UTC) Draw Search List
15 71.5 2009-08-09 18 (UTC) 2009-08-10 05 (UTC) Draw Search List
16 70.5 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 22 (UTC) Draw Search List
17 68.5 2015-09-09 15 (UTC) 2015-09-10 02 (UTC) Draw Search List
18 67.5 2011-10-05 07 (UTC) 2011-10-05 18 (UTC) Draw Search List
19 67.0 2014-02-14 18 (UTC) 2014-02-15 05 (UTC) Draw Search List
20 66.5 2009-10-07 13 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List
21 66.0 2016-08-17 19 (UTC) 2016-08-18 06 (UTC) Draw Search List
22 64.0 2011-06-13 16 (UTC) 2011-06-14 03 (UTC) Draw Search List
23 63.0 2016-09-07 12 (UTC) 2016-09-07 23 (UTC) Draw Search List
24 60.5 2009-11-10 18 (UTC) 2009-11-11 05 (UTC) Draw Search List
25 59.5 2011-11-19 00 (UTC) 2011-11-19 11 (UTC) Draw Search List
26 58.5 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-11 19 (UTC) Draw Search List
27 55.0 2009-10-25 21 (UTC) 2009-10-26 08 (UTC) Draw Search List
27 55.0 2014-06-08 07 (UTC) 2014-06-08 18 (UTC) Draw Search List
27 55.0 2014-06-30 16 (UTC) 2014-06-30 19 (UTC) Draw Search List
30 52.0 2010-09-15 18 (UTC) 2010-09-16 05 (UTC) Draw Search List
31 51.0 2013-04-06 07 (UTC) 2013-04-06 17 (UTC) Draw Search List
31 51.0 2015-08-15 13 (UTC) 2015-08-15 17 (UTC) Draw Search List
33 50.0 2016-04-06 23 (UTC) 2016-04-07 07 (UTC) Draw Search List
34 49.5 2011-07-28 06 (UTC) 2011-07-28 17 (UTC) Draw Search List
35 49.0 2009-08-30 23 (UTC) 2009-08-31 10 (UTC) Draw Search List
35 49.0 2010-12-02 18 (UTC) 2010-12-03 05 (UTC) Draw Search List
37 47.5 2012-08-18 01 (UTC) 2012-08-18 12 (UTC) Draw Search List
38 46.0 2014-10-05 04 (UTC) 2014-10-05 15 (UTC) Draw Search List
39 45.5 2009-07-30 07 (UTC) 2009-07-30 17 (UTC) Draw Search List
40 45.0 2010-04-27 21 (UTC) 2010-04-28 08 (UTC) Draw Search List
41 44.5 2010-06-15 13 (UTC) 2010-06-16 00 (UTC) Draw Search List
42 44.0 2010-10-09 05 (UTC) 2010-10-09 16 (UTC) Draw Search List
42 44.0 2016-11-10 17 (UTC) 2016-11-11 04 (UTC) Draw Search List
44 43.5 2014-07-17 10 (UTC) 2014-07-17 21 (UTC) Draw Search List
45 43.0 2015-03-09 08 (UTC) 2015-03-09 19 (UTC) Draw Search List
46 42.5 2011-02-17 16 (UTC) 2011-02-18 00 (UTC) Draw Search List
46 42.5 2013-10-20 00 (UTC) 2013-10-20 11 (UTC) Draw Search List
46 42.5 2016-01-17 16 (UTC) 2016-01-18 03 (UTC) Draw Search List
49 42.0 2016-10-28 05 (UTC) 2016-10-28 16 (UTC) Draw Search List
50 41.5 2010-05-25 17 (UTC) 2010-05-26 04 (UTC) Draw Search List

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 201.0 2011-09-20 13 (UTC) 2011-09-21 12 (UTC) Draw Search List
2 157.0 2013-09-14 21 (UTC) 2013-09-15 20 (UTC) Draw Search List
3 142.0 2014-10-05 04 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List
4 133.5 2015-07-15 16 (UTC) 2015-07-16 15 (UTC) Draw Search List
5 119.0 2012-05-02 15 (UTC) 2012-05-03 14 (UTC) Draw Search List
6 99.5 2013-10-15 05 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
7 97.0 2014-04-03 08 (UTC) 2014-04-04 07 (UTC) Draw Search List
8 94.5 2016-08-21 14 (UTC) 2016-08-22 13 (UTC) Draw Search List
9 91.0 2011-07-19 00 (UTC) 2011-07-19 23 (UTC) Draw Search List
9 91.0 2011-10-05 02 (UTC) 2011-10-05 22 (UTC) Draw Search List
11 88.0 2009-08-09 10 (UTC) 2009-08-10 09 (UTC) Draw Search List
12 86.0 2015-09-09 03 (UTC) 2015-09-10 02 (UTC) Draw Search List
13 85.5 2010-09-27 07 (UTC) 2010-09-28 06 (UTC) Draw Search List
14 84.0 2012-06-19 06 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
14 84.0 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-13 21 (UTC) Draw Search List
16 83.5 2014-09-06 14 (UTC) 2014-09-07 01 (UTC) Draw Search List
17 81.0 2014-06-07 15 (UTC) 2014-06-08 14 (UTC) Draw Search List
17 81.0 2016-08-16 14 (UTC) 2016-08-17 13 (UTC) Draw Search List
19 76.5 2009-10-07 02 (UTC) 2009-10-08 01 (UTC) Draw Search List
19 76.5 2016-09-07 12 (UTC) 2016-09-08 11 (UTC) Draw Search List
21 73.0 2011-07-27 15 (UTC) 2011-07-28 14 (UTC) Draw Search List
22 70.5 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 22 (UTC) Draw Search List
22 70.5 2014-02-14 06 (UTC) 2014-02-15 05 (UTC) Draw Search List
24 67.0 2016-08-17 14 (UTC) 2016-08-18 06 (UTC) Draw Search List
25 66.5 2009-11-10 12 (UTC) 2009-11-11 11 (UTC) Draw Search List
25 66.5 2011-06-13 12 (UTC) 2011-06-14 11 (UTC) Draw Search List
27 63.5 2009-08-30 12 (UTC) 2009-08-31 11 (UTC) Draw Search List
27 63.5 2013-04-06 09 (UTC) 2013-04-07 08 (UTC) Draw Search List
29 62.5 2009-10-25 21 (UTC) 2009-10-26 20 (UTC) Draw Search List
30 60.5 2011-11-18 23 (UTC) 2011-11-19 12 (UTC) Draw Search List
31 60.0 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-12 02 (UTC) Draw Search List
32 59.5 2010-05-23 09 (UTC) 2010-05-24 08 (UTC) Draw Search List
33 58.5 2010-09-15 18 (UTC) 2010-09-16 14 (UTC) Draw Search List
34 58.0 2014-06-30 16 (UTC) 2014-07-01 13 (UTC) Draw Search List
34 58.0 2014-07-17 17 (UTC) 2014-07-18 16 (UTC) Draw Search List
36 56.5 2010-04-27 07 (UTC) 2010-04-28 06 (UTC) Draw Search List
36 56.5 2011-05-29 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List
38 56.0 2016-09-17 15 (UTC) 2016-09-18 14 (UTC) Draw Search List
39 55.0 2013-10-25 04 (UTC) 2013-10-26 03 (UTC) Draw Search List
40 54.5 2010-12-02 18 (UTC) 2010-12-03 10 (UTC) Draw Search List
41 53.0 2010-10-09 01 (UTC) 2010-10-10 00 (UTC) Draw Search List
42 52.5 2015-08-14 18 (UTC) 2015-08-15 17 (UTC) Draw Search List
43 52.0 2016-09-19 15 (UTC) 2016-09-20 14 (UTC) Draw Search List
44 51.5 2014-06-11 08 (UTC) 2014-06-12 07 (UTC) Draw Search List
45 50.0 2012-08-17 13 (UTC) 2012-08-18 12 (UTC) Draw Search List
45 50.0 2016-04-06 23 (UTC) 2016-04-07 07 (UTC) Draw Search List
47 49.0 2010-05-25 17 (UTC) 2010-05-26 16 (UTC) Draw Search List
48 46.5 2010-06-27 13 (UTC) 2010-06-28 12 (UTC) Draw Search List
49 46.0 2009-04-25 03 (UTC) 2009-04-26 02 (UTC) Draw Search List
50 45.5 2009-07-30 07 (UTC) 2009-07-30 17 (UTC) Draw Search List
50 45.5 2016-01-17 14 (UTC) 2016-01-18 05 (UTC) Draw Search List

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 227.0 2011-09-19 12 (UTC) 2011-09-21 11 (UTC) Draw Search List
2 180.5 2013-09-14 21 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
3 148.0 2014-10-05 00 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List
3 148.0 2016-08-16 07 (UTC) 2016-08-18 06 (UTC) Draw Search List
5 138.0 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-04 15 (UTC) Draw Search List
5 138.0 2015-07-15 16 (UTC) 2015-07-17 15 (UTC) Draw Search List
7 129.0 2015-09-08 03 (UTC) 2015-09-10 02 (UTC) Draw Search List
8 113.0 2011-07-19 00 (UTC) 2011-07-20 11 (UTC) Draw Search List
9 112.5 2014-04-02 20 (UTC) 2014-04-04 19 (UTC) Draw Search List
10 111.5 2010-09-26 07 (UTC) 2010-09-28 06 (UTC) Draw Search List
11 109.0 2014-06-06 18 (UTC) 2014-06-08 17 (UTC) Draw Search List
12 99.5 2013-10-15 05 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
13 98.0 2011-07-27 14 (UTC) 2011-07-29 13 (UTC) Draw Search List
14 92.0 2016-09-06 23 (UTC) 2016-09-08 19 (UTC) Draw Search List
15 91.0 2011-10-05 02 (UTC) 2011-10-05 22 (UTC) Draw Search List
16 88.5 2009-08-08 10 (UTC) 2009-08-10 09 (UTC) Draw Search List
17 84.0 2012-06-19 06 (UTC) 2012-06-19 16 (UTC) Draw Search List
17 84.0 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-13 21 (UTC) Draw Search List
19 83.5 2014-09-06 14 (UTC) 2014-09-07 01 (UTC) Draw Search List
20 78.5 2014-06-28 20 (UTC) 2014-06-30 19 (UTC) Draw Search List
21 78.0 2014-07-17 10 (UTC) 2014-07-19 09 (UTC) Draw Search List
22 77.5 2009-10-06 02 (UTC) 2009-10-08 01 (UTC) Draw Search List
23 76.5 2016-09-17 23 (UTC) 2016-09-19 22 (UTC) Draw Search List
24 74.0 2014-02-14 02 (UTC) 2014-02-15 11 (UTC) Draw Search List
25 73.0 2011-05-28 03 (UTC) 2011-05-30 02 (UTC) Draw Search List
25 73.0 2011-09-01 13 (UTC) 2011-09-03 12 (UTC) Draw Search List
27 72.5 2010-05-23 05 (UTC) 2010-05-25 04 (UTC) Draw Search List
28 72.0 2011-06-12 12 (UTC) 2011-06-14 11 (UTC) Draw Search List
29 70.5 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-15 22 (UTC) Draw Search List
30 66.5 2009-11-10 12 (UTC) 2009-11-11 11 (UTC) Draw Search List
31 66.0 2010-04-27 06 (UTC) 2010-04-28 09 (UTC) Draw Search List
32 65.5 2009-08-30 09 (UTC) 2009-08-31 13 (UTC) Draw Search List
33 64.0 2013-04-06 07 (UTC) 2013-04-07 08 (UTC) Draw Search List
34 63.0 2009-10-25 21 (UTC) 2009-10-26 21 (UTC) Draw Search List
34 63.0 2010-07-23 19 (UTC) 2010-07-25 18 (UTC) Draw Search List
34 63.0 2015-08-15 10 (UTC) 2015-08-17 09 (UTC) Draw Search List
37 60.5 2010-06-28 09 (UTC) 2010-06-30 08 (UTC) Draw Search List
37 60.5 2010-09-14 09 (UTC) 2010-09-16 08 (UTC) Draw Search List
37 60.5 2011-11-18 23 (UTC) 2011-11-19 12 (UTC) Draw Search List
40 60.0 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-13 07 (UTC) Draw Search List
41 59.0 2013-10-24 05 (UTC) 2013-10-26 04 (UTC) Draw Search List
42 58.0 2013-09-03 20 (UTC) 2013-09-05 19 (UTC) Draw Search List
43 57.0 2010-10-29 23 (UTC) 2010-10-31 22 (UTC) Draw Search List
43 57.0 2012-07-06 12 (UTC) 2012-07-08 06 (UTC) Draw Search List
45 56.5 2013-04-24 10 (UTC) 2013-04-26 09 (UTC) Draw Search List
46 56.0 2012-09-22 15 (UTC) 2012-09-24 14 (UTC) Draw Search List
47 55.5 2009-04-24 15 (UTC) 2009-04-26 02 (UTC) Draw Search List
48 55.0 2012-12-28 12 (UTC) 2012-12-30 11 (UTC) Draw Search List
49 54.5 2010-12-02 18 (UTC) 2010-12-03 10 (UTC) Draw Search List
49 54.5 2012-08-17 05 (UTC) 2012-08-18 12 (UTC) Draw Search List

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 237.0 2011-09-19 10 (UTC) 2011-09-22 09 (UTC) Draw Search List
2 180.5 2013-09-14 21 (UTC) 2013-09-16 06 (UTC) Draw Search List
3 148.0 2014-10-05 00 (UTC) 2014-10-06 03 (UTC) Draw Search List
4 143.0 2012-05-01 16 (UTC) 2012-05-04 15 (UTC) Draw Search List
5 142.0 2014-06-05 18 (UTC) 2014-06-08 17 (UTC) Draw Search List
6 139.0 2015-09-07 20 (UTC) 2015-09-10 19 (UTC) Draw Search List
7 138.5 2015-07-15 16 (UTC) 2015-07-18 15 (UTC) Draw Search List
8 128.0 2016-09-17 15 (UTC) 2016-09-20 14 (UTC) Draw Search List
9 116.0 2011-07-27 14 (UTC) 2011-07-30 13 (UTC) Draw Search List
9 116.0 2014-04-02 22 (UTC) 2014-04-05 21 (UTC) Draw Search List
11 114.5 2010-05-23 06 (UTC) 2010-05-26 05 (UTC) Draw Search List
12 113.0 2011-07-19 00 (UTC) 2011-07-20 11 (UTC) Draw Search List
13 111.5 2010-09-25 07 (UTC) 2010-09-28 06 (UTC) Draw Search List
14 103.5 2012-06-19 00 (UTC) 2012-06-21 23 (UTC) Draw Search List
15 99.5 2013-10-15 05 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
16 96.5 2009-08-07 08 (UTC) 2009-08-10 07 (UTC) Draw Search List
17 92.0 2016-09-06 23 (UTC) 2016-09-08 19 (UTC) Draw Search List
18 91.0 2011-10-05 02 (UTC) 2011-10-05 22 (UTC) Draw Search List
19 88.5 2011-08-31 23 (UTC) 2011-09-03 22 (UTC) Draw Search List
20 85.0 2010-06-27 09 (UTC) 2010-06-30 08 (UTC) Draw Search List
20 85.0 2014-07-16 11 (UTC) 2014-07-19 10 (UTC) Draw Search List
22 84.5 2014-10-13 09 (UTC) 2014-10-16 01 (UTC) Draw Search List
23 83.5 2014-09-06 14 (UTC) 2014-09-07 01 (UTC) Draw Search List
24 82.0 2009-10-05 02 (UTC) 2009-10-08 01 (UTC) Draw Search List
25 80.5 2011-05-27 19 (UTC) 2011-05-30 18 (UTC) Draw Search List
26 80.0 2014-08-09 14 (UTC) 2014-08-12 13 (UTC) Draw Search List
27 74.0 2014-02-14 02 (UTC) 2014-02-15 11 (UTC) Draw Search List
28 72.0 2011-06-11 12 (UTC) 2011-06-14 11 (UTC) Draw Search List
29 70.5 2013-06-15 11 (UTC) 2013-06-18 10 (UTC) Draw Search List
30 67.5 2009-11-10 18 (UTC) 2009-11-13 17 (UTC) Draw Search List
31 67.0 2011-08-21 21 (UTC) 2011-08-24 20 (UTC) Draw Search List
32 66.5 2010-09-13 15 (UTC) 2010-09-16 14 (UTC) Draw Search List
33 66.0 2010-04-27 06 (UTC) 2010-04-28 09 (UTC) Draw Search List
34 65.5 2009-08-30 09 (UTC) 2009-08-31 13 (UTC) Draw Search List
35 65.0 2012-05-15 03 (UTC) 2012-05-18 02 (UTC) Draw Search List
35 65.0 2012-08-11 08 (UTC) 2012-08-14 01 (UTC) Draw Search List
37 64.5 2010-10-28 00 (UTC) 2010-10-30 23 (UTC) Draw Search List
37 64.5 2015-08-14 20 (UTC) 2015-08-17 19 (UTC) Draw Search List
39 64.0 2013-04-06 07 (UTC) 2013-04-07 08 (UTC) Draw Search List
40 63.5 2010-07-23 19 (UTC) 2010-07-26 18 (UTC) Draw Search List
40 63.5 2013-04-23 10 (UTC) 2013-04-26 09 (UTC) Draw Search List
42 63.0 2009-10-25 21 (UTC) 2009-10-26 21 (UTC) Draw Search List
43 60.5 2011-11-18 23 (UTC) 2011-11-19 12 (UTC) Draw Search List
43 60.5 2013-09-02 20 (UTC) 2013-09-05 19 (UTC) Draw Search List
45 59.5 2013-10-24 03 (UTC) 2013-10-26 04 (UTC) Draw Search List
46 58.0 2014-06-29 18 (UTC) 2014-07-02 17 (UTC) Draw Search List
47 57.5 2010-06-13 20 (UTC) 2010-06-16 19 (UTC) Draw Search List
48 57.0 2012-07-05 07 (UTC) 2012-07-08 06 (UTC) Draw Search List
48 57.0 2012-12-28 10 (UTC) 2012-12-30 12 (UTC) Draw Search List
50 56.5 2013-07-26 20 (UTC) 2013-07-29 19 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 201.0 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List
2 155.5 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 15 (UTC) Draw Search List
3 133.5 2015-07-15 16 (UTC) 2015-07-16 15 (UTC) Draw Search List
4 119.0 2012-05-02 16 (UTC) 2012-05-03 15 (UTC) Draw Search List
5 96.0 2014-10-05 16 (UTC) 2014-10-06 15 (UTC) Draw Search List
6 93.0 2016-08-21 16 (UTC) 2016-08-22 15 (UTC) Draw Search List
7 85.5 2011-07-18 16 (UTC) 2011-07-19 15 (UTC) Draw Search List
8 81.0 2014-09-06 16 (UTC) 2014-09-07 15 (UTC) Draw Search List
9 78.5 2014-06-07 16 (UTC) 2014-06-08 15 (UTC) Draw Search List
10 76.0 2009-08-09 16 (UTC) 2009-08-10 15 (UTC) Draw Search List
11 75.0 2010-09-27 16 (UTC) 2010-09-28 15 (UTC) Draw Search List
12 74.0 2016-08-16 16 (UTC) 2016-08-17 15 (UTC) Draw Search List
13 71.0 2011-07-27 16 (UTC) 2011-07-28 15 (UTC) Draw Search List
14 69.0 2014-02-14 16 (UTC) 2014-02-15 15 (UTC) Draw Search List
15 68.5 2013-10-15 16 (UTC) 2013-10-16 15 (UTC) Draw Search List
15 68.5 2015-09-09 16 (UTC) 2015-09-10 15 (UTC) Draw Search List
17 68.0 2011-10-04 16 (UTC) 2011-10-05 15 (UTC) Draw Search List
18 67.0 2014-04-02 16 (UTC) 2014-04-03 15 (UTC) Draw Search List
18 67.0 2016-08-17 16 (UTC) 2016-08-18 15 (UTC) Draw Search List
20 66.5 2011-06-13 16 (UTC) 2011-06-14 15 (UTC) Draw Search List
21 66.0 2009-10-07 16 (UTC) 2009-10-08 15 (UTC) Draw Search List
22 65.5 2009-11-10 16 (UTC) 2009-11-11 15 (UTC) Draw Search List
23 61.5 2009-10-25 16 (UTC) 2009-10-26 15 (UTC) Draw Search List
23 61.5 2012-06-18 16 (UTC) 2012-06-19 15 (UTC) Draw Search List
25 60.5 2011-11-18 16 (UTC) 2011-11-19 15 (UTC) Draw Search List
26 58.5 2010-09-15 16 (UTC) 2010-09-16 15 (UTC) Draw Search List
27 58.0 2014-06-30 16 (UTC) 2014-07-01 15 (UTC) Draw Search List
28 57.0 2012-08-10 16 (UTC) 2012-08-11 15 (UTC) Draw Search List
29 56.5 2014-07-17 16 (UTC) 2014-07-18 15 (UTC) Draw Search List
30 55.5 2011-05-28 16 (UTC) 2011-05-29 15 (UTC) Draw Search List
31 55.0 2016-09-06 16 (UTC) 2016-09-07 15 (UTC) Draw Search List
32 54.5 2010-12-02 16 (UTC) 2010-12-03 15 (UTC) Draw Search List
32 54.5 2013-06-14 16 (UTC) 2013-06-15 15 (UTC) Draw Search List
34 52.5 2016-09-17 16 (UTC) 2016-09-18 15 (UTC) Draw Search List
35 52.0 2010-05-23 16 (UTC) 2010-05-24 15 (UTC) Draw Search List
35 52.0 2014-10-04 16 (UTC) 2014-10-05 15 (UTC) Draw Search List
35 52.0 2015-09-08 16 (UTC) 2015-09-09 15 (UTC) Draw Search List
38 51.5 2016-09-19 16 (UTC) 2016-09-20 15 (UTC) Draw Search List
39 51.0 2009-08-30 16 (UTC) 2009-08-31 15 (UTC) Draw Search List
40 50.0 2012-08-17 16 (UTC) 2012-08-18 15 (UTC) Draw Search List
40 50.0 2016-04-06 16 (UTC) 2016-04-07 15 (UTC) Draw Search List
42 48.0 2010-05-25 16 (UTC) 2010-05-26 15 (UTC) Draw Search List
43 46.0 2010-04-27 16 (UTC) 2010-04-28 15 (UTC) Draw Search List
43 46.0 2015-08-14 16 (UTC) 2015-08-15 15 (UTC) Draw Search List
45 45.5 2014-04-03 16 (UTC) 2014-04-04 15 (UTC) Draw Search List
46 45.0 2014-10-13 16 (UTC) 2014-10-14 15 (UTC) Draw Search List
46 45.0 2016-11-10 16 (UTC) 2016-11-11 15 (UTC) Draw Search List
48 44.5 2013-10-19 16 (UTC) 2013-10-20 15 (UTC) Draw Search List
49 44.0 2009-04-24 16 (UTC) 2009-04-25 15 (UTC) Draw Search List
49 44.0 2009-07-29 16 (UTC) 2009-07-30 15 (UTC) Draw Search List
49 44.0 2016-01-17 16 (UTC) 2016-01-18 15 (UTC) Draw Search List

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts
1 161.5 2011-09-21 01 (UTC) 2011-09-22 00 (UTC) Draw Search List
2 110.5 2014-10-05 01 (UTC) 2014-10-06 00 (UTC) Draw Search List
3 99.5 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List
4 96.5 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-16 00 (UTC) Draw Search List
5 95.0 2012-05-03 01 (UTC) 2012-05-04 00 (UTC) Draw Search List
6 94.0 2014-04-03 01 (UTC) 2014-04-04 00 (UTC) Draw Search List
7 91.0 2011-10-05 01 (UTC) 2011-10-06 00 (UTC) Draw Search List
7 91.0 2016-08-22 01 (UTC) 2016-08-23 00 (UTC) Draw Search List
9 90.5 2011-07-19 01 (UTC) 2011-07-20 00 (UTC) Draw Search List
10 85.0 2015-07-16 01 (UTC) 2015-07-17 00 (UTC) Draw Search List
11 84.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-20 00 (UTC) Draw Search List
11 84.0 2014-10-13 01 (UTC) 2014-10-14 00 (UTC) Draw Search List
13 81.5 2014-09-06 01 (UTC) 2014-09-07 00 (UTC) Draw Search List
14 80.5 2016-08-16 01 (UTC) 2016-08-17 00 (UTC) Draw Search List
15 77.0 2010-09-27 01 (UTC) 2010-09-28 00 (UTC) Draw Search List
15 77.0 2015-09-09 01 (UTC) 2015-09-10 00 (UTC) Draw Search List
17 76.0 2009-10-07 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List
18 70.5 2013-06-15 01 (UTC) 2013-06-16 00 (UTC) Draw Search List
19 63.5 2013-09-14 01 (UTC) 2013-09-15 00 (UTC) Draw Search List
20 63.0 2016-09-07 01 (UTC) 2016-09-08 00 (UTC) Draw Search List
21 59.5 2011-11-19 01 (UTC) 2011-11-20 00 (UTC) Draw Search List
22 58.5 2012-08-11 01 (UTC) 2012-08-12 00 (UTC) Draw Search List
23 56.5 2011-05-29 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List
24 56.0 2011-06-13 01 (UTC) 2011-06-14 00 (UTC) Draw Search List
24 56.0 2014-06-08 01 (UTC) 2014-06-09 00 (UTC) Draw Search List
26 55.0 2014-06-30 01 (UTC) 2014-07-01 00 (UTC) Draw Search List
27 54.5 2011-07-28 01 (UTC) 2011-07-29 00 (UTC) Draw Search List
28 54.0 2009-10-26 01 (UTC) 2009-10-27 00 (UTC) Draw Search List
29 53.0 2010-10-09 01 (UTC) 2010-10-10 00 (UTC) Draw Search List
30 51.0 2013-04-06 01 (UTC) 2013-04-07 00 (UTC) Draw Search List
30 51.0 2015-07-15 01 (UTC) 2015-07-16 00 (UTC) Draw Search List
30 51.0 2015-08-15 01 (UTC) 2015-08-16 00 (UTC) Draw Search List
33 50.5 2014-02-14 01 (UTC) 2014-02-15 00 (UTC) Draw Search List
34 49.5 2009-08-10 01 (UTC) 2009-08-11 00 (UTC) Draw Search List
34 49.5 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List
36 49.0 2009-08-31 01 (UTC) 2009-09-01 00 (UTC) Draw Search List
37 48.0 2013-10-25 01 (UTC) 2013-10-26 00 (UTC) Draw Search List
38 47.5 2012-08-18 01 (UTC) 2012-08-19 00 (UTC) Draw Search List
39 47.0 2010-12-02 01 (UTC) 2010-12-03 00 (UTC) Draw Search List
40 45.5 2009-07-30 01 (UTC) 2009-07-31 00 (UTC) Draw Search List
40 45.5 2014-06-07 01 (UTC) 2014-06-08 00 (UTC) Draw Search List
42 44.5 2010-06-15 01 (UTC) 2010-06-16 00 (UTC) Draw Search List
43 44.0 2015-03-09 01 (UTC) 2015-03-10 00 (UTC) Draw Search List
43 44.0 2016-08-17 01 (UTC) 2016-08-18 00 (UTC) Draw Search List
45 43.5 2013-10-20 01 (UTC) 2013-10-21 00 (UTC) Draw Search List
45 43.5 2014-07-17 01 (UTC) 2014-07-18 00 (UTC) Draw Search List
45 43.5 2015-09-08 01 (UTC) 2015-09-09 00 (UTC) Draw Search List
48 42.5 2011-02-17 01 (UTC) 2011-02-18 00 (UTC) Draw Search List
49 42.0 2016-10-28 01 (UTC) 2016-10-29 00 (UTC) Draw Search List
50 41.5 2016-09-19 01 (UTC) 2016-09-20 00 (UTC) Draw Search List

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)