YOSHINO (64136) Basic Information

Location Nara (YOSHINO GUN YOSHINO CHO, NARA KEN) [ Local Portal ]
AMeDAS Station Information AMeDAS Statistics
Real-time Data AMeRAS (AMeDAS Ranking Service)
Weather Disaster Reports

Precipitation Ranking

Updated: 2017-12-31 15:00 (UTC)
1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)

1h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 63.0 1995-08-23 07 (UTC) 1995-08-23 07 (UTC) Draw Search List Timeline
2 48.0 2000-11-02 05 (UTC) 2000-11-02 05 (UTC) Draw Search List Timeline
3 47.5 2009-10-07 18 (UTC) 2009-10-07 18 (UTC) Draw Search List Timeline
4 47.0 1996-07-30 09 (UTC) 1996-07-30 09 (UTC) Draw Search List Timeline
4 47.0 1997-08-05 07 (UTC) 1997-08-05 07 (UTC) Draw Search List Timeline
6 41.0 1999-06-27 02 (UTC) 1999-06-27 02 (UTC) Draw Search List Timeline
7 38.0 1995-07-04 00 (UTC) 1995-07-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 38.0 2006-08-13 09 (UTC) 2006-08-13 09 (UTC) Draw Search List Timeline
9 36.5 2010-08-25 07 (UTC) 2010-08-25 07 (UTC) Draw Search List Timeline
10 36.0 1996-08-21 09 (UTC) 1996-08-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
11 33.0 1998-07-11 05 (UTC) 1998-07-11 05 (UTC) Draw Search List Timeline
12 32.0 1993-08-14 21 (UTC) 1993-08-14 21 (UTC) Draw Search List Timeline
12 32.0 1993-09-09 00 (UTC) 1993-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 32.0 1994-08-08 08 (UTC) 1994-08-08 08 (UTC) Draw Search List Timeline
12 32.0 2000-08-07 10 (UTC) 2000-08-07 10 (UTC) Draw Search List Timeline
16 31.0 2003-08-05 11 (UTC) 2003-08-05 11 (UTC) Draw Search List Timeline
16 31.0 2005-07-01 11 (UTC) 2005-07-01 11 (UTC) Draw Search List Timeline
18 30.5 2013-09-15 14 (UTC) 2013-09-15 14 (UTC) Draw Search List Timeline
19 29.5 2017-09-11 23 (UTC) 2017-09-11 23 (UTC) Draw Search List Timeline
20 29.0 2009-10-07 17 (UTC) 2009-10-07 17 (UTC) Draw Search List Timeline
21 28.0 2010-06-15 18 (UTC) 2010-06-15 18 (UTC) Draw Search List Timeline
21 28.0 2012-09-13 12 (UTC) 2012-09-13 12 (UTC) Draw Search List Timeline
21 28.0 2014-08-09 03 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
24 27.5 2014-08-08 20 (UTC) 2014-08-08 20 (UTC) Draw Search List Timeline
25 27.0 1996-07-31 12 (UTC) 1996-07-31 12 (UTC) Draw Search List Timeline
25 27.0 2008-08-29 05 (UTC) 2008-08-29 05 (UTC) Draw Search List Timeline
25 27.0 2014-07-30 06 (UTC) 2014-07-30 06 (UTC) Draw Search List Timeline
28 26.5 2014-08-09 02 (UTC) 2014-08-09 02 (UTC) Draw Search List Timeline
29 26.0 1993-08-03 10 (UTC) 1993-08-03 10 (UTC) Draw Search List Timeline
29 26.0 1997-07-13 03 (UTC) 1997-07-13 03 (UTC) Draw Search List Timeline
29 26.0 1997-08-06 22 (UTC) 1997-08-06 22 (UTC) Draw Search List Timeline
29 26.0 2001-06-19 20 (UTC) 2001-06-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
29 26.0 2014-08-08 22 (UTC) 2014-08-08 22 (UTC) Draw Search List Timeline
29 26.0 2016-02-13 19 (UTC) 2016-02-13 19 (UTC) Draw Search List Timeline
35 25.5 2016-09-13 03 (UTC) 2016-09-13 03 (UTC) Draw Search List Timeline
35 25.5 2017-10-22 12 (UTC) 2017-10-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
37 25.0 1999-08-10 18 (UTC) 1999-08-10 18 (UTC) Draw Search List Timeline
37 25.0 2002-07-09 17 (UTC) 2002-07-09 17 (UTC) Draw Search List Timeline
37 25.0 2004-12-04 18 (UTC) 2004-12-04 18 (UTC) Draw Search List Timeline
37 25.0 2006-07-03 08 (UTC) 2006-07-03 08 (UTC) Draw Search List Timeline
37 25.0 2014-08-08 21 (UTC) 2014-08-08 21 (UTC) Draw Search List Timeline
42 24.5 2014-08-07 08 (UTC) 2014-08-07 08 (UTC) Draw Search List Timeline
43 24.0 1994-08-27 09 (UTC) 1994-08-27 09 (UTC) Draw Search List Timeline
43 24.0 2004-10-20 07 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
43 24.0 2010-07-12 23 (UTC) 2010-07-12 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 23.5 2011-09-02 17 (UTC) 2011-09-02 17 (UTC) Draw Search List Timeline
46 23.5 2011-10-14 21 (UTC) 2011-10-14 21 (UTC) Draw Search List Timeline
46 23.5 2017-10-22 11 (UTC) 2017-10-22 11 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 1994-07-29 12 (UTC) 1994-07-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 1998-07-11 06 (UTC) 1998-07-11 06 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 1998-09-22 04 (UTC) 1998-09-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2000-06-25 04 (UTC) 2000-06-25 04 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2000-08-18 05 (UTC) 2000-08-18 05 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2000-09-11 07 (UTC) 2000-09-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2003-05-23 09 (UTC) 2003-05-23 09 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2003-06-24 17 (UTC) 2003-06-24 17 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2004-02-22 13 (UTC) 2004-02-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2004-07-30 20 (UTC) 2004-07-30 20 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2012-08-30 04 (UTC) 2012-08-30 04 (UTC) Draw Search List Timeline
49 23.0 2013-09-15 06 (UTC) 2013-09-15 06 (UTC) Draw Search List Timeline

2h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 76.5 2009-10-07 17 (UTC) 2009-10-07 18 (UTC) Draw Search List Timeline
2 66.0 1995-08-23 06 (UTC) 1995-08-23 07 (UTC) Draw Search List Timeline
3 57.0 1996-08-21 08 (UTC) 1996-08-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
3 57.0 1997-08-05 06 (UTC) 1997-08-05 07 (UTC) Draw Search List Timeline
3 57.0 2000-11-02 04 (UTC) 2000-11-02 05 (UTC) Draw Search List Timeline
6 56.0 1998-07-11 05 (UTC) 1998-07-11 06 (UTC) Draw Search List Timeline
7 54.5 2014-08-09 02 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
8 54.0 1995-07-04 00 (UTC) 1995-07-04 01 (UTC) Draw Search List Timeline
9 53.0 2006-08-13 09 (UTC) 2006-08-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
10 52.5 2014-08-08 20 (UTC) 2014-08-08 21 (UTC) Draw Search List Timeline
11 49.0 1999-06-27 02 (UTC) 1999-06-27 03 (UTC) Draw Search List Timeline
11 49.0 2017-10-22 11 (UTC) 2017-10-22 12 (UTC) Draw Search List Timeline
13 48.0 1996-07-30 09 (UTC) 1996-07-30 10 (UTC) Draw Search List Timeline
14 47.5 2013-09-15 14 (UTC) 2013-09-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 46.0 2004-10-20 06 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
15 46.0 2017-09-11 23 (UTC) 2017-09-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 45.0 2002-07-09 16 (UTC) 2002-07-09 17 (UTC) Draw Search List Timeline
18 44.0 2012-09-30 05 (UTC) 2012-09-30 06 (UTC) Draw Search List Timeline
19 43.0 1993-09-08 23 (UTC) 1993-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
20 41.0 1993-08-14 21 (UTC) 1993-08-14 22 (UTC) Draw Search List Timeline
20 41.0 2005-07-01 11 (UTC) 2005-07-01 12 (UTC) Draw Search List Timeline
20 41.0 2013-09-15 06 (UTC) 2013-09-15 07 (UTC) Draw Search List Timeline
23 40.5 2010-08-25 07 (UTC) 2010-08-25 08 (UTC) Draw Search List Timeline
23 40.5 2017-10-22 13 (UTC) 2017-10-22 14 (UTC) Draw Search List Timeline
25 40.0 1999-08-10 18 (UTC) 1999-08-10 19 (UTC) Draw Search List Timeline
25 40.0 2000-08-18 04 (UTC) 2000-08-18 05 (UTC) Draw Search List Timeline
25 40.0 2000-09-11 06 (UTC) 2000-09-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
25 40.0 2004-06-21 02 (UTC) 2004-06-21 03 (UTC) Draw Search List Timeline
29 39.0 1997-07-26 00 (UTC) 1997-07-26 01 (UTC) Draw Search List Timeline
29 39.0 1997-08-06 21 (UTC) 1997-08-06 22 (UTC) Draw Search List Timeline
29 39.0 2014-08-08 22 (UTC) 2014-08-08 23 (UTC) Draw Search List Timeline
32 38.5 2011-10-14 21 (UTC) 2011-10-14 22 (UTC) Draw Search List Timeline
33 38.0 2017-10-22 07 (UTC) 2017-10-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
34 37.5 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-09 17 (UTC) Draw Search List Timeline
34 37.5 2016-09-13 03 (UTC) 2016-09-13 04 (UTC) Draw Search List Timeline
34 37.5 2017-10-22 09 (UTC) 2017-10-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
37 37.0 1992-08-18 12 (UTC) 1992-08-18 13 (UTC) Draw Search List Timeline
37 37.0 1993-11-13 07 (UTC) 1993-11-13 08 (UTC) Draw Search List Timeline
37 37.0 2004-12-04 18 (UTC) 2004-12-04 19 (UTC) Draw Search List Timeline
37 37.0 2013-06-26 02 (UTC) 2013-06-26 03 (UTC) Draw Search List Timeline
41 36.0 2000-08-07 09 (UTC) 2000-08-07 10 (UTC) Draw Search List Timeline
41 36.0 2004-10-20 04 (UTC) 2004-10-20 05 (UTC) Draw Search List Timeline
41 36.0 2008-05-24 20 (UTC) 2008-05-24 21 (UTC) Draw Search List Timeline
41 36.0 2011-09-02 17 (UTC) 2011-09-02 18 (UTC) Draw Search List Timeline
45 35.5 2016-08-29 08 (UTC) 2016-08-29 09 (UTC) Draw Search List Timeline
46 35.0 1994-08-27 09 (UTC) 1994-08-27 10 (UTC) Draw Search List Timeline
46 35.0 2007-07-20 19 (UTC) 2007-07-20 20 (UTC) Draw Search List Timeline
48 34.5 2010-07-12 23 (UTC) 2010-07-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
49 34.0 2002-08-28 04 (UTC) 2002-08-28 05 (UTC) Draw Search List Timeline
49 34.0 2003-08-05 10 (UTC) 2003-08-05 11 (UTC) Draw Search List Timeline

3h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 88.5 2009-10-07 17 (UTC) 2009-10-07 19 (UTC) Draw Search List Timeline
2 78.5 2014-08-08 20 (UTC) 2014-08-08 22 (UTC) Draw Search List Timeline
3 73.0 1998-07-11 04 (UTC) 1998-07-11 06 (UTC) Draw Search List Timeline
4 71.5 2014-08-09 02 (UTC) 2014-08-09 04 (UTC) Draw Search List Timeline
5 71.0 2017-10-22 11 (UTC) 2017-10-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
6 69.0 1995-07-03 23 (UTC) 1995-07-04 01 (UTC) Draw Search List Timeline
7 68.0 1999-06-27 02 (UTC) 1999-06-27 04 (UTC) Draw Search List Timeline
8 66.0 1995-08-23 06 (UTC) 1995-08-23 07 (UTC) Draw Search List Timeline
9 63.5 2012-09-30 05 (UTC) 2012-09-30 07 (UTC) Draw Search List Timeline
10 63.0 1997-08-05 06 (UTC) 1997-08-05 08 (UTC) Draw Search List Timeline
10 63.0 2004-10-20 05 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
12 61.0 2000-11-02 04 (UTC) 2000-11-02 06 (UTC) Draw Search List Timeline
13 60.0 2013-09-15 14 (UTC) 2013-09-15 16 (UTC) Draw Search List Timeline
13 60.0 2017-10-22 08 (UTC) 2017-10-22 10 (UTC) Draw Search List Timeline
15 59.5 2013-09-15 05 (UTC) 2013-09-15 07 (UTC) Draw Search List Timeline
16 57.0 1996-08-21 08 (UTC) 1996-08-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
17 56.5 2017-09-11 23 (UTC) 2017-09-12 01 (UTC) Draw Search List Timeline
18 55.0 1997-07-25 23 (UTC) 1997-07-26 01 (UTC) Draw Search List Timeline
19 54.0 2004-06-21 01 (UTC) 2004-06-21 03 (UTC) Draw Search List Timeline
20 53.0 2002-08-28 03 (UTC) 2002-08-28 05 (UTC) Draw Search List Timeline
20 53.0 2006-08-13 09 (UTC) 2006-08-13 10 (UTC) Draw Search List Timeline
22 52.0 1999-08-10 18 (UTC) 1999-08-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
23 51.0 2013-09-15 17 (UTC) 2013-09-15 19 (UTC) Draw Search List Timeline
24 49.5 2013-06-26 02 (UTC) 2013-06-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
25 48.0 1993-09-08 22 (UTC) 1993-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 48.0 1996-07-30 09 (UTC) 1996-07-30 10 (UTC) Draw Search List Timeline
25 48.0 2002-07-09 15 (UTC) 2002-07-09 17 (UTC) Draw Search List Timeline
25 48.0 2011-09-02 11 (UTC) 2011-09-02 13 (UTC) Draw Search List Timeline
25 48.0 2011-10-14 21 (UTC) 2011-10-14 23 (UTC) Draw Search List Timeline
30 47.0 1993-08-14 20 (UTC) 1993-08-14 22 (UTC) Draw Search List Timeline
31 46.5 2014-08-09 14 (UTC) 2014-08-09 16 (UTC) Draw Search List Timeline
32 46.0 2014-08-08 23 (UTC) 2014-08-09 01 (UTC) Draw Search List Timeline
33 45.5 2013-09-15 20 (UTC) 2013-09-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
33 45.5 2016-08-29 08 (UTC) 2016-08-29 10 (UTC) Draw Search List Timeline
35 45.0 1992-08-18 11 (UTC) 1992-08-18 13 (UTC) Draw Search List Timeline
35 45.0 1993-08-03 08 (UTC) 1993-08-03 10 (UTC) Draw Search List Timeline
35 45.0 2000-06-25 04 (UTC) 2000-06-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
35 45.0 2000-09-11 05 (UTC) 2000-09-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
39 44.0 1994-09-29 09 (UTC) 1994-09-29 11 (UTC) Draw Search List Timeline
39 44.0 2004-08-04 13 (UTC) 2004-08-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
39 44.0 2005-07-01 11 (UTC) 2005-07-01 13 (UTC) Draw Search List Timeline
39 44.0 2008-05-24 19 (UTC) 2008-05-24 21 (UTC) Draw Search List Timeline
43 43.0 2009-11-10 20 (UTC) 2009-11-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
44 42.0 1997-08-06 21 (UTC) 1997-08-06 23 (UTC) Draw Search List Timeline
44 42.0 2011-07-19 00 (UTC) 2011-07-19 02 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 1994-09-15 21 (UTC) 1994-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 1998-09-22 03 (UTC) 1998-09-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 2000-08-18 04 (UTC) 2000-08-18 06 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 2001-06-19 18 (UTC) 2001-06-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 2001-08-21 01 (UTC) 2001-08-21 03 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 2011-09-02 17 (UTC) 2011-09-02 19 (UTC) Draw Search List Timeline
46 41.0 2017-10-22 14 (UTC) 2017-10-22 16 (UTC) Draw Search List Timeline

6h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 131.0 2017-10-22 08 (UTC) 2017-10-22 13 (UTC) Draw Search List Timeline
2 126.5 2014-08-08 22 (UTC) 2014-08-09 03 (UTC) Draw Search List Timeline
3 126.0 2009-10-07 16 (UTC) 2009-10-07 21 (UTC) Draw Search List Timeline
4 111.0 2013-09-15 13 (UTC) 2013-09-15 18 (UTC) Draw Search List Timeline
5 102.0 2004-10-20 02 (UTC) 2004-10-20 07 (UTC) Draw Search List Timeline
6 92.0 1998-07-11 02 (UTC) 1998-07-11 07 (UTC) Draw Search List Timeline
7 91.0 2012-09-30 04 (UTC) 2012-09-30 09 (UTC) Draw Search List Timeline
8 90.0 2004-06-20 23 (UTC) 2004-06-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline
9 89.5 2011-09-02 12 (UTC) 2011-09-02 17 (UTC) Draw Search List Timeline
10 87.0 1997-07-25 23 (UTC) 1997-07-26 04 (UTC) Draw Search List Timeline
11 84.0 1999-08-10 15 (UTC) 1999-08-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
12 80.0 1995-07-03 22 (UTC) 1995-07-04 03 (UTC) Draw Search List Timeline
13 78.5 2016-08-29 08 (UTC) 2016-08-29 13 (UTC) Draw Search List Timeline
14 73.0 1999-06-27 02 (UTC) 1999-06-27 07 (UTC) Draw Search List Timeline
15 72.5 2013-09-15 19 (UTC) 2013-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 72.0 1994-09-29 07 (UTC) 1994-09-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
16 72.0 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-08 21 (UTC) Draw Search List Timeline
18 71.0 2004-08-04 13 (UTC) 2004-08-04 18 (UTC) Draw Search List Timeline
19 70.5 2011-09-02 06 (UTC) 2011-09-02 11 (UTC) Draw Search List Timeline
20 70.0 2015-07-16 14 (UTC) 2015-07-16 19 (UTC) Draw Search List Timeline
21 69.0 2002-07-09 15 (UTC) 2002-07-09 20 (UTC) Draw Search List Timeline
22 67.0 1994-09-15 20 (UTC) 1994-09-16 01 (UTC) Draw Search List Timeline
22 67.0 1998-09-22 02 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
22 67.0 2017-09-11 21 (UTC) 2017-09-12 02 (UTC) Draw Search List Timeline
25 66.5 2011-09-02 18 (UTC) 2011-09-02 23 (UTC) Draw Search List Timeline
25 66.5 2012-07-06 17 (UTC) 2012-07-06 22 (UTC) Draw Search List Timeline
27 66.0 1995-08-23 06 (UTC) 1995-08-23 07 (UTC) Draw Search List Timeline
28 65.5 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-15 06 (UTC) Draw Search List Timeline
29 65.0 1997-08-05 03 (UTC) 1997-08-05 08 (UTC) Draw Search List Timeline
29 65.0 2000-09-11 05 (UTC) 2000-09-11 10 (UTC) Draw Search List Timeline
29 65.0 2001-06-19 15 (UTC) 2001-06-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
29 65.0 2011-07-18 23 (UTC) 2011-07-19 04 (UTC) Draw Search List Timeline
29 65.0 2013-06-26 00 (UTC) 2013-06-26 05 (UTC) Draw Search List Timeline
34 64.0 1993-11-13 04 (UTC) 1993-11-13 09 (UTC) Draw Search List Timeline
34 64.0 2002-08-28 02 (UTC) 2002-08-28 07 (UTC) Draw Search List Timeline
36 63.0 2000-11-02 03 (UTC) 2000-11-02 08 (UTC) Draw Search List Timeline
36 63.0 2001-08-21 01 (UTC) 2001-08-21 06 (UTC) Draw Search List Timeline
38 62.0 1995-05-14 09 (UTC) 1995-05-14 14 (UTC) Draw Search List Timeline
39 61.0 1993-08-03 05 (UTC) 1993-08-03 10 (UTC) Draw Search List Timeline
40 60.0 1995-05-11 11 (UTC) 1995-05-11 16 (UTC) Draw Search List Timeline
40 60.0 2011-09-20 19 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 59.5 2013-10-15 12 (UTC) 2013-10-15 17 (UTC) Draw Search List Timeline
43 59.0 1995-05-11 23 (UTC) 1995-05-12 04 (UTC) Draw Search List Timeline
44 58.0 1993-09-08 19 (UTC) 1993-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 58.0 2000-06-25 04 (UTC) 2000-06-25 09 (UTC) Draw Search List Timeline
46 57.5 2013-09-15 07 (UTC) 2013-09-15 12 (UTC) Draw Search List Timeline
47 57.0 1996-08-21 08 (UTC) 1996-08-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
47 57.0 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-09 21 (UTC) Draw Search List Timeline
49 56.5 2017-10-22 02 (UTC) 2017-10-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
50 56.0 1997-07-26 05 (UTC) 1997-07-26 10 (UTC) Draw Search List Timeline
50 56.0 2003-08-08 08 (UTC) 2003-08-08 13 (UTC) Draw Search List Timeline
50 56.0 2006-12-26 08 (UTC) 2006-12-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
50 56.0 2008-05-24 18 (UTC) 2008-05-24 23 (UTC) Draw Search List Timeline

12h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 215.5 2014-08-08 17 (UTC) 2014-08-09 04 (UTC) Draw Search List Timeline
2 212.0 2017-10-22 04 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 188.0 2013-09-15 12 (UTC) 2013-09-15 23 (UTC) Draw Search List Timeline
4 173.5 2009-10-07 10 (UTC) 2009-10-07 21 (UTC) Draw Search List Timeline
5 162.0 2011-09-02 07 (UTC) 2011-09-02 18 (UTC) Draw Search List Timeline
6 147.0 1997-07-25 22 (UTC) 1997-07-26 09 (UTC) Draw Search List Timeline
7 123.0 1994-09-29 03 (UTC) 1994-09-29 14 (UTC) Draw Search List Timeline
8 119.0 2004-10-19 22 (UTC) 2004-10-20 09 (UTC) Draw Search List Timeline
9 117.5 2013-09-15 00 (UTC) 2013-09-15 11 (UTC) Draw Search List Timeline
10 117.0 2016-08-29 05 (UTC) 2016-08-29 16 (UTC) Draw Search List Timeline
11 115.0 2015-07-16 08 (UTC) 2015-07-16 19 (UTC) Draw Search List Timeline
12 110.0 2004-06-20 20 (UTC) 2004-06-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
13 109.0 1999-08-10 12 (UTC) 1999-08-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
14 104.5 2012-09-30 02 (UTC) 2012-09-30 12 (UTC) Draw Search List Timeline
15 102.5 2011-09-02 19 (UTC) 2011-09-03 06 (UTC) Draw Search List Timeline
16 101.0 2001-08-20 21 (UTC) 2001-08-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
17 99.0 1995-07-03 22 (UTC) 1995-07-04 09 (UTC) Draw Search List Timeline
18 98.0 2000-09-11 06 (UTC) 2000-09-11 17 (UTC) Draw Search List Timeline
19 96.5 2011-09-03 07 (UTC) 2011-09-03 18 (UTC) Draw Search List Timeline
20 96.0 2011-09-20 18 (UTC) 2011-09-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
21 94.0 1998-07-11 01 (UTC) 1998-07-11 12 (UTC) Draw Search List Timeline
21 94.0 2001-06-19 09 (UTC) 2001-06-19 20 (UTC) Draw Search List Timeline
21 94.0 2004-08-04 12 (UTC) 2004-08-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
24 91.0 2003-08-08 07 (UTC) 2003-08-08 18 (UTC) Draw Search List Timeline
24 91.0 2011-09-01 19 (UTC) 2011-09-02 06 (UTC) Draw Search List Timeline
24 91.0 2013-10-15 08 (UTC) 2013-10-15 19 (UTC) Draw Search List Timeline
27 90.0 1995-05-14 09 (UTC) 1995-05-14 20 (UTC) Draw Search List Timeline
28 89.5 2011-07-18 00 (UTC) 2011-07-18 11 (UTC) Draw Search List Timeline
29 88.0 1992-08-18 02 (UTC) 1992-08-18 13 (UTC) Draw Search List Timeline
30 85.0 2002-07-09 12 (UTC) 2002-07-09 23 (UTC) Draw Search List Timeline
30 85.0 2011-07-19 00 (UTC) 2011-07-19 11 (UTC) Draw Search List Timeline
32 84.0 2012-07-06 12 (UTC) 2012-07-06 23 (UTC) Draw Search List Timeline
33 83.5 2014-08-09 17 (UTC) 2014-08-10 04 (UTC) Draw Search List Timeline
34 82.5 2013-06-25 19 (UTC) 2013-06-26 06 (UTC) Draw Search List Timeline
35 82.0 1998-09-21 21 (UTC) 1998-09-22 08 (UTC) Draw Search List Timeline
36 80.0 2008-05-24 11 (UTC) 2008-05-24 22 (UTC) Draw Search List Timeline
37 79.0 1999-06-26 21 (UTC) 1999-06-27 08 (UTC) Draw Search List Timeline
38 76.0 1994-09-15 17 (UTC) 1994-09-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
38 76.0 1999-06-24 19 (UTC) 1999-06-25 06 (UTC) Draw Search List Timeline
40 75.0 1995-05-11 15 (UTC) 1995-05-12 02 (UTC) Draw Search List Timeline
40 75.0 2001-09-10 02 (UTC) 2001-09-10 13 (UTC) Draw Search List Timeline
42 74.0 2004-07-30 15 (UTC) 2004-07-31 02 (UTC) Draw Search List Timeline
42 74.0 2017-08-07 02 (UTC) 2017-08-07 13 (UTC) Draw Search List Timeline
44 73.0 1997-08-04 21 (UTC) 1997-08-05 08 (UTC) Draw Search List Timeline
45 72.0 1993-07-04 12 (UTC) 1993-07-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
45 72.0 2011-06-12 07 (UTC) 2011-06-12 18 (UTC) Draw Search List Timeline
47 71.0 1991-11-27 21 (UTC) 1991-11-28 08 (UTC) Draw Search List Timeline
48 68.5 2014-08-09 05 (UTC) 2014-08-09 16 (UTC) Draw Search List Timeline
48 68.5 2017-09-11 21 (UTC) 2017-09-12 08 (UTC) Draw Search List Timeline
50 68.0 1993-08-03 02 (UTC) 1993-08-03 13 (UTC) Draw Search List Timeline

24h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 306.5 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 304.0 2014-08-08 19 (UTC) 2014-08-09 18 (UTC) Draw Search List Timeline
3 278.5 2017-10-21 18 (UTC) 2017-10-22 17 (UTC) Draw Search List Timeline
4 277.5 2011-09-02 03 (UTC) 2011-09-03 02 (UTC) Draw Search List Timeline
5 213.0 2009-10-06 23 (UTC) 2009-10-07 22 (UTC) Draw Search List Timeline
6 173.0 1997-07-25 20 (UTC) 1997-07-26 19 (UTC) Draw Search List Timeline
7 167.5 2011-09-03 03 (UTC) 2011-09-04 02 (UTC) Draw Search List Timeline
8 150.5 2015-07-15 20 (UTC) 2015-07-16 19 (UTC) Draw Search List Timeline
9 147.0 2000-09-10 19 (UTC) 2000-09-11 18 (UTC) Draw Search List Timeline
10 145.0 1994-09-28 17 (UTC) 1994-09-29 16 (UTC) Draw Search List Timeline
11 144.0 2011-07-18 16 (UTC) 2011-07-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 141.0 2004-10-19 09 (UTC) 2004-10-20 08 (UTC) Draw Search List Timeline
13 140.0 2001-08-20 21 (UTC) 2001-08-21 20 (UTC) Draw Search List Timeline
14 139.0 1995-05-11 09 (UTC) 1995-05-12 08 (UTC) Draw Search List Timeline
15 134.0 1995-07-03 03 (UTC) 1995-07-04 02 (UTC) Draw Search List Timeline
16 130.0 1995-05-14 09 (UTC) 1995-05-15 08 (UTC) Draw Search List Timeline
17 128.0 1992-08-17 20 (UTC) 1992-08-18 19 (UTC) Draw Search List Timeline
18 124.0 2004-07-30 11 (UTC) 2004-07-31 10 (UTC) Draw Search List Timeline
19 121.5 2016-08-29 02 (UTC) 2016-08-30 01 (UTC) Draw Search List Timeline
20 120.0 1999-08-10 00 (UTC) 1999-08-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
21 115.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
22 114.0 2011-09-20 09 (UTC) 2011-09-21 08 (UTC) Draw Search List Timeline
23 112.0 2001-06-19 05 (UTC) 2001-06-19 22 (UTC) Draw Search List Timeline
24 110.0 2004-06-20 20 (UTC) 2004-06-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
24 110.0 2004-08-04 04 (UTC) 2004-08-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
26 109.0 2011-07-17 19 (UTC) 2011-07-18 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 108.0 1998-07-10 12 (UTC) 1998-07-11 11 (UTC) Draw Search List Timeline
28 106.0 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
29 105.0 1991-10-10 23 (UTC) 1991-10-11 22 (UTC) Draw Search List Timeline
30 104.5 2012-09-29 13 (UTC) 2012-09-30 12 (UTC) Draw Search List Timeline
31 103.0 2001-09-09 16 (UTC) 2001-09-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 100.0 1998-09-21 08 (UTC) 1998-09-22 07 (UTC) Draw Search List Timeline
32 100.0 2002-07-09 13 (UTC) 2002-07-10 12 (UTC) Draw Search List Timeline
34 96.0 1999-06-26 09 (UTC) 1999-06-27 08 (UTC) Draw Search List Timeline
35 95.0 2017-08-06 19 (UTC) 2017-08-07 18 (UTC) Draw Search List Timeline
36 93.0 2012-07-06 06 (UTC) 2012-07-07 05 (UTC) Draw Search List Timeline
37 91.0 1991-11-27 15 (UTC) 1991-11-28 14 (UTC) Draw Search List Timeline
38 90.0 2013-06-19 13 (UTC) 2013-06-20 12 (UTC) Draw Search List Timeline
39 88.0 2004-09-28 13 (UTC) 2004-09-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
39 88.0 2008-05-24 09 (UTC) 2008-05-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
41 86.0 2013-06-25 19 (UTC) 2013-06-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
42 84.0 1993-07-04 07 (UTC) 1993-07-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 84.0 1999-06-24 09 (UTC) 1999-06-25 08 (UTC) Draw Search List Timeline
44 83.0 1993-08-02 14 (UTC) 1993-08-03 13 (UTC) Draw Search List Timeline
44 83.0 1994-09-15 17 (UTC) 1994-09-16 16 (UTC) Draw Search List Timeline
46 82.5 2015-09-08 03 (UTC) 2015-09-09 02 (UTC) Draw Search List Timeline
47 82.0 2000-06-27 14 (UTC) 2000-06-28 13 (UTC) Draw Search List Timeline
48 81.0 2008-08-29 03 (UTC) 2008-08-30 02 (UTC) Draw Search List Timeline
49 80.5 2010-07-13 17 (UTC) 2010-07-14 16 (UTC) Draw Search List Timeline
50 79.0 1997-08-04 09 (UTC) 1997-08-05 08 (UTC) Draw Search List Timeline

48h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 466.5 2011-09-01 23 (UTC) 2011-09-03 22 (UTC) Draw Search List Timeline
2 368.0 2014-08-08 05 (UTC) 2014-08-10 04 (UTC) Draw Search List Timeline
3 343.0 2017-10-20 20 (UTC) 2017-10-22 19 (UTC) Draw Search List Timeline
4 341.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-16 02 (UTC) Draw Search List Timeline
5 254.5 2011-07-17 19 (UTC) 2011-07-19 18 (UTC) Draw Search List Timeline
6 231.0 2009-10-06 03 (UTC) 2009-10-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
7 190.0 2000-09-10 15 (UTC) 2000-09-12 14 (UTC) Draw Search List Timeline
8 178.0 1997-07-25 20 (UTC) 1997-07-27 19 (UTC) Draw Search List Timeline
9 175.0 1992-08-17 10 (UTC) 1992-08-19 09 (UTC) Draw Search List Timeline
10 171.5 2015-07-15 12 (UTC) 2015-07-17 11 (UTC) Draw Search List Timeline
11 170.0 1995-07-03 00 (UTC) 1995-07-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
12 159.0 2004-10-18 19 (UTC) 2004-10-20 18 (UTC) Draw Search List Timeline
13 156.0 1995-05-13 23 (UTC) 1995-05-15 22 (UTC) Draw Search List Timeline
14 152.0 2001-08-20 17 (UTC) 2001-08-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
15 146.0 1994-09-28 17 (UTC) 1994-09-29 17 (UTC) Draw Search List Timeline
16 144.0 2004-07-30 03 (UTC) 2004-07-31 18 (UTC) Draw Search List Timeline
17 140.0 1991-10-10 06 (UTC) 1991-10-12 05 (UTC) Draw Search List Timeline
18 138.0 1993-09-07 01 (UTC) 1993-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 138.0 2011-09-19 10 (UTC) 2011-09-21 09 (UTC) Draw Search List Timeline
20 130.0 2003-08-07 11 (UTC) 2003-08-09 10 (UTC) Draw Search List Timeline
20 130.0 2010-07-12 21 (UTC) 2010-07-14 20 (UTC) Draw Search List Timeline
22 127.0 1998-09-21 04 (UTC) 1998-09-23 03 (UTC) Draw Search List Timeline
23 126.0 2004-08-03 05 (UTC) 2004-08-05 03 (UTC) Draw Search List Timeline
24 124.0 1999-08-09 17 (UTC) 1999-08-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
25 122.0 2016-08-28 04 (UTC) 2016-08-30 01 (UTC) Draw Search List Timeline
26 121.0 2013-06-19 08 (UTC) 2013-06-21 07 (UTC) Draw Search List Timeline
27 117.0 1997-08-04 23 (UTC) 1997-08-06 22 (UTC) Draw Search List Timeline
28 114.0 2011-06-10 17 (UTC) 2011-06-12 16 (UTC) Draw Search List Timeline
29 113.0 2001-06-19 05 (UTC) 2001-06-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline
29 113.0 2002-08-27 13 (UTC) 2002-08-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
31 111.0 2004-06-19 12 (UTC) 2004-06-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
32 110.0 2001-09-08 21 (UTC) 2001-09-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
33 109.0 1998-07-10 12 (UTC) 1998-07-11 12 (UTC) Draw Search List Timeline
33 109.0 2004-09-27 20 (UTC) 2004-09-29 19 (UTC) Draw Search List Timeline
35 107.5 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 04 (UTC) Draw Search List Timeline
36 106.5 2012-09-29 10 (UTC) 2012-09-30 12 (UTC) Draw Search List Timeline
37 106.0 2002-07-09 03 (UTC) 2002-07-11 02 (UTC) Draw Search List Timeline
38 103.5 2017-08-06 19 (UTC) 2017-08-08 18 (UTC) Draw Search List Timeline
39 102.0 1999-06-24 14 (UTC) 1999-06-26 13 (UTC) Draw Search List Timeline
40 100.0 2007-07-12 19 (UTC) 2007-07-14 18 (UTC) Draw Search List Timeline
40 100.0 2011-05-28 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 100.0 2013-08-23 08 (UTC) 2013-08-25 07 (UTC) Draw Search List Timeline
43 98.0 1991-11-26 22 (UTC) 1991-11-28 14 (UTC) Draw Search List Timeline
44 97.0 2012-07-05 06 (UTC) 2012-07-07 05 (UTC) Draw Search List Timeline
45 94.0 1993-08-01 23 (UTC) 1993-08-03 22 (UTC) Draw Search List Timeline
46 90.0 2008-06-20 04 (UTC) 2008-06-22 03 (UTC) Draw Search List Timeline
47 88.0 1993-07-03 00 (UTC) 1993-07-04 23 (UTC) Draw Search List Timeline
47 88.0 2003-09-23 15 (UTC) 2003-09-25 14 (UTC) Draw Search List Timeline
47 88.0 2008-05-24 09 (UTC) 2008-05-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 88.0 2012-06-19 03 (UTC) 2012-06-21 02 (UTC) Draw Search List Timeline

72h Precipitation

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 501.0 2011-09-01 04 (UTC) 2011-09-04 03 (UTC) Draw Search List Timeline
2 398.5 2014-08-07 07 (UTC) 2014-08-10 06 (UTC) Draw Search List Timeline
3 355.5 2017-10-19 23 (UTC) 2017-10-22 22 (UTC) Draw Search List Timeline
4 341.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-16 02 (UTC) Draw Search List Timeline
5 255.5 2011-07-18 00 (UTC) 2011-07-20 23 (UTC) Draw Search List Timeline
6 247.5 2009-10-05 03 (UTC) 2009-10-08 02 (UTC) Draw Search List Timeline
7 219.0 1997-07-25 20 (UTC) 1997-07-28 19 (UTC) Draw Search List Timeline
8 190.0 2000-09-10 15 (UTC) 2000-09-13 14 (UTC) Draw Search List Timeline
9 184.0 1999-06-24 09 (UTC) 1999-06-27 08 (UTC) Draw Search List Timeline
10 183.0 1992-08-17 07 (UTC) 1992-08-20 06 (UTC) Draw Search List Timeline
10 183.0 1995-05-12 00 (UTC) 1995-05-14 23 (UTC) Draw Search List Timeline
12 182.0 1995-07-02 06 (UTC) 1995-07-05 05 (UTC) Draw Search List Timeline
13 177.5 2015-07-14 06 (UTC) 2015-07-17 05 (UTC) Draw Search List Timeline
14 160.0 2004-10-18 19 (UTC) 2004-10-20 21 (UTC) Draw Search List Timeline
15 154.0 1993-09-06 03 (UTC) 1993-09-09 02 (UTC) Draw Search List Timeline
16 152.0 1998-09-20 23 (UTC) 1998-09-23 22 (UTC) Draw Search List Timeline
16 152.0 2001-08-19 06 (UTC) 2001-08-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
18 151.0 2011-09-19 00 (UTC) 2011-09-21 23 (UTC) Draw Search List Timeline
19 148.5 2012-06-19 00 (UTC) 2012-06-21 23 (UTC) Draw Search List Timeline
20 147.0 1991-10-10 01 (UTC) 1991-10-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 146.0 1994-09-28 17 (UTC) 1994-09-29 17 (UTC) Draw Search List Timeline
22 144.0 2004-07-28 19 (UTC) 2004-07-31 18 (UTC) Draw Search List Timeline
23 142.0 2000-06-25 04 (UTC) 2000-06-28 03 (UTC) Draw Search List Timeline
24 136.5 2010-07-11 21 (UTC) 2010-07-14 20 (UTC) Draw Search List Timeline
25 136.0 2003-08-07 12 (UTC) 2003-08-10 11 (UTC) Draw Search List Timeline
26 135.5 2011-06-09 20 (UTC) 2011-06-12 19 (UTC) Draw Search List Timeline
27 129.0 2007-07-12 05 (UTC) 2007-07-15 04 (UTC) Draw Search List Timeline
28 128.0 2013-06-19 06 (UTC) 2013-06-22 05 (UTC) Draw Search List Timeline
29 126.0 2004-09-26 13 (UTC) 2004-09-29 12 (UTC) Draw Search List Timeline
30 124.0 1999-08-08 00 (UTC) 1999-08-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
31 122.0 2001-06-19 05 (UTC) 2001-06-22 04 (UTC) Draw Search List Timeline
31 122.0 2016-08-28 04 (UTC) 2016-08-30 01 (UTC) Draw Search List Timeline
33 119.5 2011-05-27 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
34 117.0 2006-07-18 05 (UTC) 2006-07-21 04 (UTC) Draw Search List Timeline
35 116.0 2008-06-19 20 (UTC) 2008-06-22 19 (UTC) Draw Search List Timeline
36 114.0 2002-08-26 23 (UTC) 2002-08-29 22 (UTC) Draw Search List Timeline
37 111.0 1996-06-17 22 (UTC) 1996-06-20 21 (UTC) Draw Search List Timeline
37 111.0 2004-06-19 12 (UTC) 2004-06-21 05 (UTC) Draw Search List Timeline
39 110.0 2001-09-07 21 (UTC) 2001-09-10 20 (UTC) Draw Search List Timeline
39 110.0 2004-08-03 19 (UTC) 2004-08-06 18 (UTC) Draw Search List Timeline
41 109.0 1998-07-10 12 (UTC) 1998-07-11 12 (UTC) Draw Search List Timeline
42 108.0 1993-07-02 01 (UTC) 1993-07-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
43 107.5 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-18 00 (UTC) Draw Search List Timeline
44 106.5 2012-09-29 10 (UTC) 2012-09-30 12 (UTC) Draw Search List Timeline
45 106.0 2002-07-07 23 (UTC) 2002-07-10 22 (UTC) Draw Search List Timeline
46 105.0 2013-08-23 10 (UTC) 2013-08-26 09 (UTC) Draw Search List Timeline
47 104.0 2017-08-06 19 (UTC) 2017-08-09 18 (UTC) Draw Search List Timeline
48 103.0 2005-10-08 00 (UTC) 2005-10-10 23 (UTC) Draw Search List Timeline
49 101.0 2005-07-01 10 (UTC) 2005-07-04 09 (UTC) Draw Search List Timeline
50 100.0 2015-06-30 02 (UTC) 2015-07-03 01 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (JST)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 270.0 2017-10-21 16 (UTC) 2017-10-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
2 261.5 2014-08-08 16 (UTC) 2014-08-09 15 (UTC) Draw Search List Timeline
3 226.0 2011-09-02 16 (UTC) 2011-09-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
4 216.0 2013-09-14 16 (UTC) 2013-09-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
5 206.5 2011-09-01 16 (UTC) 2011-09-02 15 (UTC) Draw Search List Timeline
6 173.0 1997-07-25 16 (UTC) 1997-07-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline
7 144.0 2011-07-18 16 (UTC) 2011-07-19 15 (UTC) Draw Search List Timeline
8 143.0 1994-09-28 16 (UTC) 1994-09-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 140.0 2000-09-10 16 (UTC) 2000-09-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
9 140.0 2009-10-07 16 (UTC) 2009-10-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
11 132.0 2001-08-20 16 (UTC) 2001-08-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
12 125.0 2013-09-15 16 (UTC) 2013-09-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
13 122.0 2004-10-19 16 (UTC) 2004-10-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
14 118.0 1992-08-17 16 (UTC) 1992-08-18 15 (UTC) Draw Search List Timeline
15 115.0 2016-08-28 16 (UTC) 2016-08-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
16 114.0 2004-07-30 16 (UTC) 2004-07-31 15 (UTC) Draw Search List Timeline
17 113.0 2015-07-15 16 (UTC) 2015-07-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
18 110.0 2004-06-20 16 (UTC) 2004-06-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
19 109.0 2011-07-17 16 (UTC) 2011-07-18 15 (UTC) Draw Search List Timeline
20 108.5 2011-09-20 16 (UTC) 2011-09-21 15 (UTC) Draw Search List Timeline
21 107.0 1995-07-03 16 (UTC) 1995-07-04 15 (UTC) Draw Search List Timeline
22 106.0 2014-08-09 16 (UTC) 2014-08-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
23 104.5 2012-09-29 16 (UTC) 2012-09-30 15 (UTC) Draw Search List Timeline
24 103.0 2001-09-09 16 (UTC) 2001-09-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
25 95.0 1998-07-10 16 (UTC) 1998-07-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
26 93.0 2017-08-06 16 (UTC) 2017-08-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
27 92.0 2002-07-09 16 (UTC) 2002-07-10 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 91.0 1991-11-27 16 (UTC) 1991-11-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 91.0 1995-05-11 16 (UTC) 1995-05-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline
28 91.0 2003-08-07 16 (UTC) 2003-08-08 15 (UTC) Draw Search List Timeline
31 87.0 2004-09-28 16 (UTC) 2004-09-29 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 86.0 2009-10-06 16 (UTC) 2009-10-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
32 86.0 2013-06-25 16 (UTC) 2013-06-26 15 (UTC) Draw Search List Timeline
34 85.0 1991-10-10 16 (UTC) 1991-10-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
34 85.0 1999-08-10 16 (UTC) 1999-08-11 15 (UTC) Draw Search List Timeline
36 84.0 1998-09-21 16 (UTC) 1998-09-22 15 (UTC) Draw Search List Timeline
37 83.0 1994-09-15 16 (UTC) 1994-09-16 15 (UTC) Draw Search List Timeline
37 83.0 1999-06-24 16 (UTC) 1999-06-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
39 82.0 1993-08-02 16 (UTC) 1993-08-03 15 (UTC) Draw Search List Timeline
40 80.0 1999-06-26 16 (UTC) 1999-06-27 15 (UTC) Draw Search List Timeline
41 79.0 2010-07-13 16 (UTC) 2010-07-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
42 78.0 1995-05-13 16 (UTC) 1995-05-14 15 (UTC) Draw Search List Timeline
43 77.0 2000-06-27 16 (UTC) 2000-06-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
44 75.5 2012-07-06 16 (UTC) 2012-07-07 15 (UTC) Draw Search List Timeline
45 74.0 1997-08-04 16 (UTC) 1997-08-05 15 (UTC) Draw Search List Timeline
46 73.0 2002-08-27 16 (UTC) 2002-08-28 15 (UTC) Draw Search List Timeline
47 71.0 2013-06-19 16 (UTC) 2013-06-20 15 (UTC) Draw Search List Timeline
48 70.0 2003-09-24 16 (UTC) 2003-09-25 15 (UTC) Draw Search List Timeline
49 69.0 1995-05-14 16 (UTC) 1995-05-15 15 (UTC) Draw Search List Timeline
50 68.5 2017-09-11 16 (UTC) 2017-09-12 15 (UTC) Draw Search List Timeline

Daily Precipitation (UTC)

Rank Precipitation Start End Chart Disasters Alerts Timeline
1 306.5 2013-09-15 01 (UTC) 2013-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
2 276.5 2011-09-02 01 (UTC) 2011-09-03 00 (UTC) Draw Search List Timeline
3 249.5 2017-10-22 01 (UTC) 2017-10-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
4 222.5 2014-08-09 01 (UTC) 2014-08-10 00 (UTC) Draw Search List Timeline
5 212.0 2009-10-07 01 (UTC) 2009-10-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
6 178.0 2011-09-03 01 (UTC) 2011-09-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
7 142.0 2015-07-16 01 (UTC) 2015-07-17 00 (UTC) Draw Search List Timeline
8 141.0 2000-09-11 01 (UTC) 2000-09-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
9 139.0 1994-09-29 01 (UTC) 1994-09-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
10 130.0 2014-08-08 01 (UTC) 2014-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
11 127.0 2011-07-18 01 (UTC) 2011-07-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 123.0 1995-05-14 01 (UTC) 1995-05-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline
12 123.0 2001-08-21 01 (UTC) 2001-08-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
14 121.0 2016-08-29 01 (UTC) 2016-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
15 119.0 1999-08-10 01 (UTC) 1999-08-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
16 118.0 2004-10-20 01 (UTC) 2004-10-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
17 116.0 1997-07-26 01 (UTC) 1997-07-27 00 (UTC) Draw Search List Timeline
18 115.0 2003-08-08 01 (UTC) 2003-08-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 114.0 1992-08-18 01 (UTC) 1992-08-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
19 114.0 1995-07-03 01 (UTC) 1995-07-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 112.0 2001-06-19 01 (UTC) 2001-06-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
21 112.0 2011-07-19 01 (UTC) 2011-07-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
23 106.0 2013-10-15 01 (UTC) 2013-10-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
24 104.5 2012-09-30 01 (UTC) 2012-10-01 00 (UTC) Draw Search List Timeline
25 103.0 2004-08-04 01 (UTC) 2004-08-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
26 102.0 1991-10-11 01 (UTC) 1991-10-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
27 94.0 1998-07-11 01 (UTC) 1998-07-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
28 91.0 1995-05-11 01 (UTC) 1995-05-12 00 (UTC) Draw Search List Timeline
29 89.5 2012-07-06 01 (UTC) 2012-07-07 00 (UTC) Draw Search List Timeline
30 89.0 2002-07-09 01 (UTC) 2002-07-10 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 88.0 2004-07-30 01 (UTC) 2004-07-31 00 (UTC) Draw Search List Timeline
31 88.0 2008-05-24 01 (UTC) 2008-05-25 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 87.0 2001-09-10 01 (UTC) 2001-09-11 00 (UTC) Draw Search List Timeline
33 87.0 2017-10-21 01 (UTC) 2017-10-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
35 84.0 1993-07-04 01 (UTC) 1993-07-05 00 (UTC) Draw Search List Timeline
36 83.0 1998-09-22 01 (UTC) 1998-09-23 00 (UTC) Draw Search List Timeline
37 81.5 2011-09-20 01 (UTC) 2011-09-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
38 81.0 2015-09-08 01 (UTC) 2015-09-09 00 (UTC) Draw Search List Timeline
39 78.5 2017-08-07 01 (UTC) 2017-08-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 78.0 2002-08-28 01 (UTC) 2002-08-29 00 (UTC) Draw Search List Timeline
40 78.0 2008-08-29 01 (UTC) 2008-08-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 75.0 1999-06-27 01 (UTC) 1999-06-28 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 75.0 2011-05-29 01 (UTC) 2011-05-30 00 (UTC) Draw Search List Timeline
42 75.0 2011-06-12 01 (UTC) 2011-06-13 00 (UTC) Draw Search List Timeline
45 74.0 1993-09-07 01 (UTC) 1993-09-08 00 (UTC) Draw Search List Timeline
46 72.0 1991-09-18 01 (UTC) 1991-09-19 00 (UTC) Draw Search List Timeline
47 69.0 2012-06-19 01 (UTC) 2012-06-20 00 (UTC) Draw Search List Timeline
48 68.5 2012-06-21 01 (UTC) 2012-06-22 00 (UTC) Draw Search List Timeline
49 68.0 1993-08-03 01 (UTC) 1993-08-04 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 67.0 1994-09-15 01 (UTC) 1994-09-16 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 67.0 1996-06-20 01 (UTC) 1996-06-21 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 67.0 1997-08-05 01 (UTC) 1997-08-06 00 (UTC) Draw Search List Timeline
50 67.0 2007-07-14 01 (UTC) 2007-07-15 00 (UTC) Draw Search List Timeline

All AMeDAS Ranking - Top 1000

1h Precipitation2h Precipitation3h Precipitation6h Precipitation12h Precipitation24h Precipitation48h Precipitation72h PrecipitationDaily Precipitation (JST)Daily Precipitation (UTC)