Updated: 2017-01-24 01:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 4,215 of 4,317

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 3.5 Rank 2,539 of 3,264
51192 AZO TOYOTA SHI, AICHI KEN 2.5 Rank 723 of 915
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 1.0 Rank 2,407 of 2,681
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 269 of 296
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 0.5 Rank 978 of 1,027

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 3.5 Rank 2,257 of 2,791
51192 AZO TOYOTA SHI, AICHI KEN 2.5 Rank 643 of 771
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 231 of 255
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 1.0 Rank 2,116 of 2,312
51247 SHINSHIRO SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 869 of 904

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 4.8 Rank 10,482 of 347,230
51071 INABU TOYOTA SHI, AICHI KEN 4.3 Rank 9,089 of 273,792
51311 MINAMICHITA CHITA GUN MINAMICHITA CHO, AICHI KEN 5.3 Rank 27,775 of 334,824
51247 SHINSHIRO SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 3.2 Rank 21,179 of 160,576
51116 TOYOTA TOYOTA SHI, AICHI KEN 2.4 Rank 43,604 of 309,312

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 494 of 568

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 3.5 Rank 532 of 854
51192 AZO TOYOTA SHI, AICHI KEN 2.5 Rank 592 of 854
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 651 of 854
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 1.0 Rank 691 of 854
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 0.5 Rank 760 of 854

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 3.5 Rank 592 of 942
51192 AZO TOYOTA SHI, AICHI KEN 2.5 Rank 668 of 942
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 1.5 Rank 739 of 942
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 1.0 Rank 783 of 942
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 0.5 Rank 864 of 942

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51331 TOYOHASHI TOYOHASHI SHI, AICHI KEN 6.0 Rank 90 of 875
51311 MINAMICHITA CHITA GUN MINAMICHITA CHO, AICHI KEN 5.3 Rank 130 of 875
51281 GAMAGOORI GAMAGORI SHI, AICHI KEN 4.8 Rank 177 of 875
51071 INABU TOYOTA SHI, AICHI KEN 4.3 Rank 227 of 875
51346 IRAKO TAHARA SHI, AICHI KEN 4.3 Rank 227 of 875

List of AMeDAS Stations