Updated: 2016-12-11 10:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 0.5 Rank 976 of 1,022
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 3,214 of 3,256

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 3.5 Rank 680 of 852
51071 INABU TOYOTA SHI, AICHI KEN 1.0 Rank 2,574 of 2,845
51011 ICHINOMIYA ICHINOMIYA SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 2,634 of 2,682
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 2,757 of 2,786

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
51346 IRAKO TAHARA SHI, AICHI KEN 9.1 Rank 11,533 of 387,820
51311 MINAMICHITA CHITA GUN MINAMICHITA CHO, AICHI KEN 5.4 Rank 25,877 of 325,007
51261 SENTOREA TOKONAME SHI, AICHI KEN 10.5 Rank 14,580 of 144,091
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 4.1 Rank 8,980 of 61,077
51226 OKAZAKI OKAZAKI SHI, AICHI KEN 3.2 Rank 44,447 of 299,395

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 0.5 Rank 525 of 597
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 525 of 597

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51077 CHAUSUYAMA KITASHITARA GUN TOYONE MURA, AICHI KEN 3.5 Rank 538 of 799
51071 INABU TOYOTA SHI, AICHI KEN 1.0 Rank 672 of 799
51011 ICHINOMIYA ICHINOMIYA SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 729 of 799
51241 TSUKUDE SHINSHIRO SHI, AICHI KEN 0.5 Rank 729 of 799

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
51261 SENTOREA TOKONAME SHI, AICHI KEN 10.5 Rank 10 of 895
51346 IRAKO TAHARA SHI, AICHI KEN 9.1 Rank 14 of 895
51331 TOYOHASHI TOYOHASHI SHI, AICHI KEN 5.7 Rank 83 of 895
51311 MINAMICHITA CHITA GUN MINAMICHITA CHO, AICHI KEN 5.4 Rank 98 of 895
51216 OBU OBU SHI, AICHI KEN 4.1 Rank 182 of 895

List of AMeDAS Stations