Last Updated: 2017-02-28 07:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 7,788 of 8,196

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 5,301 of 5,512

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 3,823 of 3,926

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 2.0 Rank 2,442 of 3,070
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 1.5 Rank 2,857 of 3,295
45261 MOBARA MOBARA SHI, CHIBA KEN 1.0 Rank 2,700 of 3,095
45086 TONOSHO KATORI GUN TONOSHO MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 2,983 of 3,033

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
45147 CHOSHI CHOSHI SHI, CHIBA KEN 8.5 Rank 1,278 of 2,046
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 8.0 Rank 1,818 of 2,793
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 4.5 Rank 1,891 of 2,613
45086 TONOSHO KATORI GUN TONOSHO MACHI, CHIBA KEN 4.0 Rank 1,894 of 2,597
45261 MOBARA MOBARA SHI, CHIBA KEN 2.0 Rank 2,205 of 2,651

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
45261 MOBARA MOBARA SHI, CHIBA KEN 4.0 Rank 12,016 of 301,454
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 5.6 Rank 49,125 of 399,560
45116 SAKURA SAKURA SHI, CHIBA KEN 4.3 Rank 45,644 of 335,545
45361 KAMOGAWA KAMOGAWA SHI, CHIBA KEN 3.9 Rank 61,668 of 355,993
45121 NARITA NARITA SHI, CHIBA KEN 5.2 Rank 29,024 of 155,360

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 6 of 12

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 11 of 18

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 20 of 31

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 2.0 Rank 104 of 333
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 1.5 Rank 135 of 333
45261 MOBARA MOBARA SHI, CHIBA KEN 1.0 Rank 171 of 333
45086 TONOSHO KATORI GUN TONOSHO MACHI, CHIBA KEN 0.5 Rank 231 of 333

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45147 CHOSHI CHOSHI SHI, CHIBA KEN 8.5 Rank 142 of 527
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 8.0 Rank 152 of 527
45181 YOKOSHIBAHIKARI SAMBU GUN YOKOSHIBAHIKARI MACHI, CHIBA KEN 4.5 Rank 256 of 527
45086 TONOSHO KATORI GUN TONOSHO MACHI, CHIBA KEN 4.0 Rank 278 of 527
45081 KATORI KATORI SHI, CHIBA KEN 2.5 Rank 337 of 527

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
45147 CHOSHI CHOSHI SHI, CHIBA KEN 6.7 Rank 17 of 927
45371 KATSUURA KATSURA SHI, CHIBA KEN 5.6 Rank 30 of 927
45121 NARITA NARITA SHI, CHIBA KEN 5.2 Rank 41 of 927
45116 SAKURA SAKURA SHI, CHIBA KEN 4.3 Rank 89 of 927
45401 TATEYAMA TATEYAMA SHI, CHIBA KEN 4.1 Rank 119 of 927

List of AMeDAS Stations