Last Updated: 2017-02-28 07:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
68181 HAKUTA YASUGI SHI, SHIMANE KEN 4.0 Rank 2,797 of 4,113
68022 SAIGO OKI GUN OKINOSHIMA CHO, SHIMANE KEN 4.0 Rank 1,966 of 2,836
68132 MATSUE MATSUE SHI, SHIMANE KEN 3.5 Rank 2,759 of 3,754
68376 HAMADA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 2.5 Rank 2,836 of 3,595
68261 KAKEYA UNNAN SHI, SHIMANE KEN 2.0 Rank 3,368 of 4,166

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
68022 SAIGO OKI GUN OKINOSHIMA CHO, SHIMANE KEN 5.5 Rank 1,650 of 2,329
68181 HAKUTA YASUGI SHI, SHIMANE KEN 4.0 Rank 2,541 of 3,390
68132 MATSUE MATSUE SHI, SHIMANE KEN 3.5 Rank 2,463 of 3,092
68376 HAMADA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 2.5 Rank 2,532 of 3,048
68261 KAKEYA UNNAN SHI, SHIMANE KEN 2.5 Rank 2,906 of 3,410

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
68431 YASAKA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 4.4 Rank 10,930 of 325,429
68541 YOSHIKA KANOASHI GUN YOSHIKA CHO, SHIMANE KEN 4.3 Rank 15,006 of 126,137
68516 TSUWANO KANOASHI GUN TSUWANO CHO, SHIMANE KEN 3.2 Rank 34,535 of 282,629
68351 KAWAMOTO OCHI GUN KAWAMOTO MACHI, SHIMANE KEN 2.9 Rank 38,537 of 263,825
68261 KAKEYA UNNAN SHI, SHIMANE KEN 2.4 Rank 66,252 of 285,480

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
68022 SAIGO OKI GUN OKINOSHIMA CHO, SHIMANE KEN 4.0 Rank 43 of 333
68181 HAKUTA YASUGI SHI, SHIMANE KEN 4.0 Rank 43 of 333
68132 MATSUE MATSUE SHI, SHIMANE KEN 3.5 Rank 53 of 333
68376 HAMADA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 2.5 Rank 85 of 333
68261 KAKEYA UNNAN SHI, SHIMANE KEN 2.0 Rank 104 of 333

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
68022 SAIGO OKI GUN OKINOSHIMA CHO, SHIMANE KEN 5.5 Rank 218 of 527
68181 HAKUTA YASUGI SHI, SHIMANE KEN 4.0 Rank 278 of 527
68132 MATSUE MATSUE SHI, SHIMANE KEN 3.5 Rank 295 of 527
68261 KAKEYA UNNAN SHI, SHIMANE KEN 2.5 Rank 337 of 527
68376 HAMADA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 2.5 Rank 337 of 527

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
68431 YASAKA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 4.4 Rank 80 of 927
68541 YOSHIKA KANOASHI GUN YOSHIKA CHO, SHIMANE KEN 4.3 Rank 89 of 927
68132 MATSUE MATSUE SHI, SHIMANE KEN 3.6 Rank 190 of 927
68376 HAMADA HAMADA SHI, SHIMANE KEN 3.4 Rank 226 of 927
68022 SAIGO OKI GUN OKINOSHIMA CHO, SHIMANE KEN 3.3 Rank 244 of 927

List of AMeDAS Stations