Updated: 2016-12-02 05:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 9.0 Rank 2,704 of 5,656
57206 IMAJO NANJO GUN MINAMIECHIZEN CHO, FUKUI KEN 6.0 Rank 3,684 of 6,346
57311 OI OI GUN OI CHO, FUKUI KEN 4.5 Rank 1,925 of 3,172
57071 MIYAMA FUKUI SHI, FUKUI KEN 4.0 Rank 4,337 of 6,559
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 3.5 Rank 4,591 of 6,481

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
57001 MIKUNI SAKAI SHI, FUKUI KEN 12.0 Rank 2,136 of 4,409
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 13.5 Rank 1,964 of 3,922
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 7.5 Rank 2,930 of 4,457
57206 IMAJO NANJO GUN MINAMIECHIZEN CHO, FUKUI KEN 7.0 Rank 2,923 of 4,353
57071 MIYAMA FUKUI SHI, FUKUI KEN 7.0 Rank 3,026 of 4,500

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
57001 MIKUNI SAKAI SHI, FUKUI KEN 14.0 Rank 1,877 of 3,544
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 13.5 Rank 1,839 of 3,169
57311 OI OI GUN OI CHO, FUKUI KEN 8.0 Rank 1,195 of 1,831
57317 OBAMA OBAMA SHI, FUKUI KEN 6.5 Rank 1,491 of 2,113
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 8.5 Rank 2,542 of 3,590

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
57121 ONO ONO SHI, FUKUI KEN 2.6 Rank 53,027 of 290,266
57082 KATSUYAMA KATSUYAMA SHI, FUKUI KEN 3.0 Rank 47,975 of 188,752
57286 MIHAMA MIKATA GUN MIHAMA CHO, FUKUI KEN 2.2 Rank 88,095 of 317,386
57248 TSURUGA TSURUGA SHI, FUKUI KEN 4.2 Rank 119,931 of 289,729
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 2.9 Rank 171,972 of 387,425

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 9.0 Rank 186 of 604
57206 IMAJO NANJO GUN MINAMIECHIZEN CHO, FUKUI KEN 6.0 Rank 268 of 604
57311 OI OI GUN OI CHO, FUKUI KEN 4.5 Rank 308 of 604
57071 MIYAMA FUKUI SHI, FUKUI KEN 4.0 Rank 336 of 604
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 3.5 Rank 355 of 604

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 13.5 Rank 252 of 1,134
57001 MIKUNI SAKAI SHI, FUKUI KEN 12.0 Rank 285 of 1,134
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 7.5 Rank 445 of 1,134
57071 MIYAMA FUKUI SHI, FUKUI KEN 7.0 Rank 469 of 1,134
57206 IMAJO NANJO GUN MINAMIECHIZEN CHO, FUKUI KEN 7.0 Rank 469 of 1,134

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
57001 MIKUNI SAKAI SHI, FUKUI KEN 14.0 Rank 260 of 1,148
57176 KUZURYU ONO SHI, FUKUI KEN 13.5 Rank 278 of 1,148
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 8.5 Rank 436 of 1,148
57311 OI OI GUN OI CHO, FUKUI KEN 8.0 Rank 456 of 1,148
57071 MIYAMA FUKUI SHI, FUKUI KEN 7.0 Rank 508 of 1,148

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
57248 TSURUGA TSURUGA SHI, FUKUI KEN 4.2 Rank 368 of 925
57082 KATSUYAMA KATSUYAMA SHI, FUKUI KEN 3.0 Rank 509 of 925
57066 FUKUI FUKUI SHI, FUKUI KEN 2.9 Rank 524 of 925
57026 HARUE SAKAI SHI, FUKUI KEN 2.8 Rank 535 of 925
57121 ONO ONO SHI, FUKUI KEN 2.6 Rank 565 of 925

List of AMeDAS Stations