Updated: 2017-01-21 10:00 (UTC)

Historical Ranking / 6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
56186 KAHOKU KAHOKU SHI, ISHIKAWA KEN 1.0 Rank 10,534 of 14,728
56276 KOMATSU KOMATSU SHI, ISHIKAWA KEN 1.0 Rank 10,084 of 14,073
56232 IOZEN KANAZAWA SHI, ISHIKAWA KEN 1.0 Rank 3,444 of 4,699
56192 HOUDATSUSHIMIZU HAKUI GUN HODATSUSHIMIZU CHO, ISHIKAWA KEN 0.5 Rank 3,476 of 4,089
56052 WAJIMA WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 0.5 Rank 10,266 of 10,921
56227 KANAZAWA KANAZAWA SHI, ISHIKAWA KEN 0.5 Rank 9,006 of 9,561
56176 HAKUI HAKUI SHI, ISHIKAWA KEN 0.5 Rank 13,384 of 14,056
56286 HAKUSAN-KAWACHI HAKUSAN SHI, ISHIKAWA KEN 0.5 Rank 15,913 of 16,560
56346 HAKUSANSHIRAMINE HAKUSAN SHI, ISHIKAWA KEN 0.5 Rank 15,806 of 16,370