Updated: 2017-01-17 12:00 (UTC)

Historical Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
56276 KOMATSU KOMATSU SHI, ISHIKAWA KEN 28.0 Rank 818 of 6,108
56186 KAHOKU KAHOKU SHI, ISHIKAWA KEN 19.5 Rank 1,404 of 6,565
56232 IOZEN KANAZAWA SHI, ISHIKAWA KEN 20.0 Rank 478 of 1,923
56286 HAKUSAN-KAWACHI HAKUSAN SHI, ISHIKAWA KEN 22.0 Rank 1,749 of 6,773
56192 HOUDATSUSHIMIZU HAKUI GUN HODATSUSHIMIZU CHO, ISHIKAWA KEN 17.0 Rank 477 of 1,752
56176 HAKUI HAKUI SHI, ISHIKAWA KEN 15.0 Rank 1,753 of 6,282
56227 KANAZAWA KANAZAWA SHI, ISHIKAWA KEN 15.5 Rank 1,308 of 4,102
56346 HAKUSANSHIRAMINE HAKUSAN SHI, ISHIKAWA KEN 18.0 Rank 2,192 of 6,581
56036 SUZU SUZU SHI, ISHIKAWA KEN 12.0 Rank 2,174 of 6,465
56116 SHIKA HAKUI GUN SHIKA MACHI, ISHIKAWA KEN 10.0 Rank 2,058 of 5,987
56401 HEGURAJIMA WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 8.0 Rank 111 of 313
56093 MII WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 10.5 Rank 811 of 2,254
56052 WAJIMA WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 8.0 Rank 2,174 of 4,895
56081 MONZEN WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 6.5 Rank 2,905 of 6,041
56301 KAGA-SUGATANI KAGA SHI, ISHIKAWA KEN 7.0 Rank 4,004 of 6,900
56146 NANAO NANAO SHI, ISHIKAWA KEN 2.0 Rank 4,712 of 6,317