Updated: 2017-01-18 05:00 (UTC)

Historical Ranking / 48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
56276 KOMATSU KOMATSU SHI, ISHIKAWA KEN 37.0 Rank 636 of 4,200
56186 KAHOKU KAHOKU SHI, ISHIKAWA KEN 27.5 Rank 1,019 of 4,515
56286 HAKUSAN-KAWACHI HAKUSAN SHI, ISHIKAWA KEN 35.5 Rank 1,078 of 4,596
56232 IOZEN KANAZAWA SHI, ISHIKAWA KEN 29.0 Rank 338 of 1,304
56227 KANAZAWA KANAZAWA SHI, ISHIKAWA KEN 22.0 Rank 934 of 2,824
56346 HAKUSANSHIRAMINE HAKUSAN SHI, ISHIKAWA KEN 27.5 Rank 1,496 of 4,429
56192 HOUDATSUSHIMIZU HAKUI GUN HODATSUSHIMIZU CHO, ISHIKAWA KEN 20.0 Rank 418 of 1,205
56176 HAKUI HAKUI SHI, ISHIKAWA KEN 18.5 Rank 1,549 of 4,333
56093 MII WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 16.5 Rank 564 of 1,541
56036 SUZU SUZU SHI, ISHIKAWA KEN 15.5 Rank 1,781 of 4,470
56401 HEGURAJIMA WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 9.0 Rank 102 of 241
56116 SHIKA HAKUI GUN SHIKA MACHI, ISHIKAWA KEN 11.5 Rank 1,889 of 4,254
56301 KAGA-SUGATANI KAGA SHI, ISHIKAWA KEN 18.5 Rank 2,214 of 4,605
56052 WAJIMA WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 11.0 Rank 1,713 of 3,415
56081 MONZEN WAJIMA SHI, ISHIKAWA KEN 8.5 Rank 2,339 of 4,290
56146 NANAO NANAO SHI, ISHIKAWA KEN 4.5 Rank 3,251 of 4,403