Updated: 2016-12-06 03:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 2,064 of 2,422
72161 SAITA MITOYO SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 7,246 of 7,636
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 6,967 of 7,336

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 1,441 of 1,671
72161 SAITA MITOYO SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 5,095 of 5,344
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 4,905 of 5,098

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 1,072 of 1,190
72161 SAITA MITOYO SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 3,718 of 3,850
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 3,602 of 3,699

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
72061 UCHINOMI SHOZU GUN SHODOSHIMA CHO, KAGAWA KEN 23.5 Rank 595 of 2,740
72086 TAKAMATSU TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 20.0 Rank 679 of 2,898
72111 TADOTSU NAKATADO GUN TADOTSU CHO, KAGAWA KEN 21.5 Rank 654 of 2,773
72121 TAKINOMIYA AYAUTA GUN AYAGAWA CHO, KAGAWA KEN 19.5 Rank 731 of 2,888
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 15.5 Rank 299 of 937

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
72061 UCHINOMI SHOZU GUN SHODOSHIMA CHO, KAGAWA KEN 23.5 Rank 591 of 2,382
72111 TADOTSU NAKATADO GUN TADOTSU CHO, KAGAWA KEN 22.0 Rank 643 of 2,411
72086 TAKAMATSU TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 20.0 Rank 688 of 2,515
72121 TAKINOMIYA AYAUTA GUN AYAGAWA CHO, KAGAWA KEN 19.5 Rank 742 of 2,475
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 15.5 Rank 298 of 789

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
72061 UCHINOMI SHOZU GUN SHODOSHIMA CHO, KAGAWA KEN 4.0 Rank 12,521 of 354,001
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 5.8 Rank 17,375 of 358,394
72121 TAKINOMIYA AYAUTA GUN AYAGAWA CHO, KAGAWA KEN 3.9 Rank 19,807 of 300,287
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 5.4 Rank 15,426 of 144,904
72111 TADOTSU NAKATADO GUN TADOTSU CHO, KAGAWA KEN 4.3 Rank 44,903 of 377,823

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 565 of 634
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 565 of 634
72161 SAITA MITOYO SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 565 of 634

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 636 of 699
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 636 of 699
72161 SAITA MITOYO SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 636 of 699

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 651 of 723
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 651 of 723
72161 SAITA MITOYO SHI, KAGAWA KEN 0.5 Rank 651 of 723

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
72061 UCHINOMI SHOZU GUN SHODOSHIMA CHO, KAGAWA KEN 23.5 Rank 137 of 1,250
72111 TADOTSU NAKATADO GUN TADOTSU CHO, KAGAWA KEN 21.5 Rank 160 of 1,250
72086 TAKAMATSU TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 20.0 Rank 192 of 1,250
72121 TAKINOMIYA AYAUTA GUN AYAGAWA CHO, KAGAWA KEN 19.5 Rank 212 of 1,250
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 15.5 Rank 348 of 1,250

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
72061 UCHINOMI SHOZU GUN SHODOSHIMA CHO, KAGAWA KEN 23.5 Rank 154 of 1,270
72111 TADOTSU NAKATADO GUN TADOTSU CHO, KAGAWA KEN 22.0 Rank 171 of 1,270
72086 TAKAMATSU TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 20.0 Rank 215 of 1,270
72121 TAKINOMIYA AYAUTA GUN AYAGAWA CHO, KAGAWA KEN 19.5 Rank 235 of 1,270
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 15.5 Rank 380 of 1,270

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
72146 HIKETA HIGASHIKAGAWA SHI, KAGAWA KEN 5.8 Rank 326 of 896
72126 KONAN TAKAMATSU SHI, KAGAWA KEN 5.4 Rank 371 of 896
72111 TADOTSU NAKATADO GUN TADOTSU CHO, KAGAWA KEN 4.3 Rank 515 of 896
72061 UCHINOMI SHOZU GUN SHODOSHIMA CHO, KAGAWA KEN 4.0 Rank 560 of 896
72121 TAKINOMIYA AYAUTA GUN AYAGAWA CHO, KAGAWA KEN 3.9 Rank 569 of 896

List of AMeDAS Stations