Last Updated: 2017-02-28 07:00 (UTC)

Historical Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
88756 SUWANOSEJIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 5.0 Rank 196 of 289
88836 NAZE AMAMI SHI, KAGOSHIMA KEN 5.0 Rank 3,029 of 4,442
88736 NAKANOSHIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 4.0 Rank 1,103 of 1,504
88821 KASARI AMAMI SHI, KAGOSHIMA KEN 2.5 Rank 891 of 1,176
88776 KODAKARAJIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 3.0 Rank 185 of 242

72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
88986 YORONJIMA OSHIMA GUN YORON CHO, KAGOSHIMA KEN 22.0 Rank 853 of 2,683
88851 KIKAIJIMA OSHIMA GUN KIKAI CHO, KAGOSHIMA KEN 13.5 Rank 1,333 of 2,840
88956 ISEN OSHIMA GUN ISEN CHO, KAGOSHIMA KEN 12.0 Rank 1,391 of 2,915
88971 OKINOERABU OSHIMA GUN WADOMARI CHO, KAGOSHIMA KEN 11.5 Rank 1,435 of 2,936
88821 KASARI AMAMI SHI, KAGOSHIMA KEN 10.5 Rank 493 of 957

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Historic Ranking
88406 SHIBUSHI SHIBUSHI SHI, KAGOSHIMA KEN 2.2 Rank 54,394 of 347,515
88107 SATSUMAKASHIWABARU SATSUMA GUN SATSUMA CHO, KAGOSHIMA KEN 2.9 Rank 56,151 of 314,985
88371 KASEDA MINAMISATSUMA SHI, KAGOSHIMA KEN 3.4 Rank 59,708 of 334,136
88536 TASHIRO KIMOTSUKI GUN KINKO CHO, KAGOSHIMA KEN 3.0 Rank 58,860 of 304,547
88447 KIMOTSUKIMAEDA KIMOTSUKI GUN KIMOTSUKI CHO, KAGOSHIMA KEN 3.0 Rank 76,067 of 357,534

Synchronic Ranking

1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

2H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

3H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

6H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

12H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

24H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking

48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
88756 SUWANOSEJIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 5.0 Rank 32 of 333
88836 NAZE AMAMI SHI, KAGOSHIMA KEN 5.0 Rank 32 of 333
88736 NAKANOSHIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 4.0 Rank 43 of 333
88746 TAIRAJIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 3.0 Rank 63 of 333
88776 KODAKARAJIMA KAGOSHIMA GUN TOSHIMA MURA, KAGOSHIMA KEN 3.0 Rank 63 of 333

72H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
88986 YORONJIMA OSHIMA GUN YORON CHO, KAGOSHIMA KEN 22.0 Rank 22 of 527
88836 NAZE AMAMI SHI, KAGOSHIMA KEN 14.5 Rank 53 of 527
88851 KIKAIJIMA OSHIMA GUN KIKAI CHO, KAGOSHIMA KEN 13.5 Rank 60 of 527
88956 ISEN OSHIMA GUN ISEN CHO, KAGOSHIMA KEN 12.0 Rank 78 of 527
88971 OKINOERABU OSHIMA GUN WADOMARI CHO, KAGOSHIMA KEN 11.5 Rank 85 of 527

Maximum Wind

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
88466 MAKURAZAKI MAKURAZAKI SHI, KAGOSHIMA KEN 5.3 Rank 35 of 927
88317 KAGOSHIMA KAGOSHIMA SHI, KAGOSHIMA KEN 4.1 Rank 119 of 927
88821 KASARI AMAMI SHI, KAGOSHIMA KEN 4.0 Rank 130 of 927
88851 KIKAIJIMA OSHIMA GUN KIKAI CHO, KAGOSHIMA KEN 4.0 Rank 130 of 927
88061 AKUNE AKUNE SHI, KAGOSHIMA KEN 3.8 Rank 156 of 927

List of AMeDAS Stations