Updated: 2017-01-23 18:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 1H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
61096 SAKAURA FUKUCHIYAMA SHI, KYOTO FU 1.5 Rank 18 of 184
61076 MIYAZU MIYAZU SHI, KYOTO FU 1.0 Rank 39 of 184
61111 MAIZURU MAIZURU SHI, KYOTO FU 1.0 Rank 39 of 184
61151 MUTSUYORI AYABE SHI, KYOTO FU 1.0 Rank 39 of 184
61187 FUKUCHIYAMA FUKUCHIYAMA SHI, KYOTO FU 1.0 Rank 39 of 184
61191 AYABE AYABE SHI, KYOTO FU 0.5 Rank 85 of 184
61201 HONJO FUNAI GUN KYOTAMBA CHO, KYOTO FU 0.5 Rank 85 of 184