Updated: 2017-01-18 07:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
85046 HOKUZAN SAGA SHI, SAGA KEN 2.5 Rank 386 of 648
85033 KARATSU KARATSU SHI, SAGA KEN 1.5 Rank 451 of 648
85106 TOSU TOSU SHI, SAGA KEN 1.5 Rank 451 of 648
85116 IMARI IMARI SHI, SAGA KEN 0.5 Rank 540 of 648