Updated: 2017-02-22 01:00 (UTC)

Synchronic Ranking / 48H Precip.

Number Name Location Obs. Synchronic Ranking
85046 HOKUZAN SAGA SHI, SAGA KEN 2.5 Rank 935 of 1,190
85161 URESHINO URESHINO SHI, SAGA KEN 1.0 Rank 1,066 of 1,190
85033 KARATSU KARATSU SHI, SAGA KEN 0.5 Rank 1,126 of 1,190
85106 TOSU TOSU SHI, SAGA KEN 0.5 Rank 1,126 of 1,190
85116 IMARI IMARI SHI, SAGA KEN 0.5 Rank 1,126 of 1,190
85142 SAGA SAGA SHI, SAGA KEN 0.5 Rank 1,126 of 1,190
85166 SHIROISHI KISHIMA GUN SHIROISHI CHO, SAGA KEN 0.5 Rank 1,126 of 1,190