Updated: 2017-01-17 21:00 (UTC)

Historical Ranking / 6H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
41011 NASU-KOGEN NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN 0.5 Rank 10,771 of 11,374