Updated: 2017-01-24 01:00 (UTC)

Historical Ranking / 24H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
41011 NASU-KOGEN NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN 4.5 Rank 2,889 of 5,472
41116 DOROBU NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.0 Rank 2,758 of 4,838
41076 IKARI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 2,901 of 4,988