Updated: 2016-12-08 09:00 (UTC)

Historical Ranking / 72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
41011 NASU-KOGEN NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 2,788 of 3,216
41116 DOROBU NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 0.5 Rank 2,933 of 2,976