Updated: 2017-01-21 06:00 (UTC)

Historical Ranking / 72H Precip.

Number Name Location Obs. Historic Ranking
41011 NASU-KOGEN NASU GUN NASU MACHI, TOCHIGI KEN 16.0 Rank 1,285 of 3,224
41091 KUROISO NASUSHIOBARA SHI, TOCHIGI KEN 12.0 Rank 1,321 of 2,655
41141 OTAWARA OTAWARA SHI, TOCHIGI KEN 6.5 Rank 1,722 of 2,657
41181 SHIOYA SHIOYA GUN SHIOYA MACHI, TOCHIGI KEN 6.5 Rank 1,678 of 2,548
41076 IKARI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 4.0 Rank 2,048 of 3,049
41247 NASU-KARASUYAMA NASUKARASUYAMA SHI, TOCHIGI KEN 4.5 Rank 371 of 535
41171 IMAICHI NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 5.5 Rank 1,870 of 2,638
41116 DOROBU NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.0 Rank 2,120 of 2,984
41166 OKUNIKKO NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 2,334 of 3,013
41241 TAKANEZAWA SHIOYA GUN TAKANEZAWA MACHI, TOCHIGI KEN 3.5 Rank 2,021 of 2,548
41277 UTSUNOMIYA UTSUNOMIYA SHI, TOCHIGI KEN 2.5 Rank 1,419 of 1,722
41271 KANUMA KANUMA SHI, TOCHIGI KEN 2.5 Rank 2,200 of 2,663
41211 ASHIO NIKKO SHI, TOCHIGI KEN 2.0 Rank 2,304 of 2,772
41376 OYAMA OYAMA SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 2,188 of 2,475
41371 TOCHIGI TOCHIGI SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 2,219 of 2,504
41311 KUZUU SANO SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 2,320 of 2,603
41331 MOOKA MOKA SHI, TOCHIGI KEN 1.0 Rank 2,250 of 2,515